Teisinė naujovė privers būti atidžius
Bet ku­ri ofi­cia­li ins­ti­tu­ci­ja, nuo lie­pos 1 die­nos du­kart iš­siun­tu­si jos ieš­ko­mam as­me­niui re­gis­truo­tą laiš­ką dek­la­ruo­tu gy­ve­na­muo­ju ad­re­su, trak­tuos, kad ko­res­pon­den­ci­jos ga­vė­ją in­for­ma­vo tin­ka­mai net tuo at­ve­ju, jei pra­ne­ši­mas jo ne­pa­sie­kė. Tad toks as­muo ga­lės bū­ti ir nu­baus­tas už akių.

To­kią tvar­ką nu­ma­to Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­so (ANK) nuo­sta­tos. Val­di­nin­kai jau pers­pė­ja žmo­nes ne­ig­no­ruo­ti re­gis­truo­tų laiš­kų, o da­liai tei­si­nin­kų nau­jo­vė ke­lia abe­jo­nių dėl ga­li­mų žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mų.

Įpras­ti pa­si­tei­si­ni­mai nepadės

Kau­no mies­to me­ri­jos Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jas Vy­tau­tas Jur­ke­vi­čius su­lau­kė ne­men­kos val­dan­čių­jų po­li­ti­kų kri­ti­kos dėl pra­ėju­sių­jų me­tų veik­los re­zul­ta­tų. Mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je klaus­ta, ko­dėl lai­ki­no­sios sos­ti­nės biu­dže­tą pa­sie­kia tik apie 65 proc. skir­tų bau­dų. Anot V. Jur­ke­vi­čiaus, to­kia si­tua­ci­ja bu­vo su­si­ju­si su Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­su, ga­lio­ju­siu iki šių me­tų.

„Ja­me bu­vo įtvir­tin­ti du mums svar­būs as­pek­tai. Vie­nas – dėl ty­ri­mo se­na­ties ter­mi­no, ki­tas – dėl pa­žei­dė­jo tin­ka­mo in­for­ma­vi­mo apie jo pa­da­ry­tą pa­žei­di­mą“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ aiš­ki­no sky­riaus ve­dė­jas.

Jis pa­tei­kė pa­vyz­dį, kaip vei­kė anks­tes­nė sis­te­ma. Tar­ki­me, vai­ruo­to­jas pa­li­ko au­to­mo­bi­lį ne­leis­ti­no­je vie­to­je. Vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ar­ba po­li­ci­jos par­ei­gū­nai tai už­fik­sa­vo ir ant trans­por­to prie­mo­nės lan­go pa­li­ko pri­kli­juo­tą la­pe­lį su pra­šy­mu pa­skam­bin­ti nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu, nes ne­aiš­ku, kas iš tie­sų vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį.

„Jei nie­kas ne­at­si­liep­da­vo, bū­da­vo nu­sta­to­ma, kam pri­klau­so trans­por­to prie­mo­nė. Jos sa­vi­nin­kas re­gis­truo­to laiš­ko ga­lė­da­vo ir ne­pa­siim­ti, tvir­tin­da­mas, kad pra­ne­ši­mas apie jį taip ir ne­pa­sie­kė. Ty­ri­mas su­sto­da­vo, su­ei­da­vo se­na­ties ter­mi­nas ir pa­žei­dė­jas nuo bau­dos daž­niau­siai iš­si­suk­da­vo“, – dės­tė V. Jur­ke­vi­čius.

Anot jo, kai nuo lie­pos 1-osios įsi­ga­lios ati­tin­ka­mos ANK nuo­sta­tos, tvar­ka iš es­mės pa­si­keis – ty­ri­mas bus vyk­do­mas ne­be tris mė­ne­sius, o dve­jus me­tus. Be to, iš­siun­tus laiš­ką ieš­ko­mo as­mens dek­la­ruo­tos gy­ve­na­mo­sios vie­tos ad­re­su du kar­tus, net jei jis ir bus ne­at­siim­tas, bus trak­tuo­ja­ma, kad do­ku­men­tai įteik­ti tin­ka­mai.

„Gy­ven­to­jų pa­si­tei­si­ni­mai, kad laiš­kų ne­ga­vo, nes yra įsi­kū­rę ki­tur, iš­vy­kę ar ne­tu­ri tvar­kin­gos pa­što dė­žu­tės, ne­be­bus lai­ko­mi pa­grįs­tais“, – pa­žy­mė­jo pa­šne­ko­vas.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad ig­no­ruo­jan­tie­ji re­gis­truo­tus laiš­kus ri­zi­kuos nu­ken­tė­ti, nes ta­da teis­mas ar par­ei­gū­nai ga­lės juos nu­baus­ti už akių.

Raimonda Lazauskienė: "Asmuo ne tik gali nežinoti, už ką buvo nubaustas, bet ir neturėti galimybės pasinaudoti gynybos teise."/Asmeninio albumo nuotrauka

Įžvel­gia problemų

Ad­vo­ka­tė Rai­mon­da La­zaus­kie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad pa­gal ANK par­ei­gū­nai ga­lės su­ra­šy­ti pro­to­ko­lą nu­si­žen­gi­mo pa­da­ry­mu kal­ti­na­mam as­me­niui jam ne­da­ly­vau­jant ir skir­ti nuo­bau­dą. Anot jos, to­kių nuo­sta­tų tai­ky­mas pra­kti­ko­je ga­li lem­ti žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus.

Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mas ir Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nę, jog ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų by­los yra bau­džia­mo­jo po­bū­džio ir joms ga­lio­ja pri­nci­pas, pa­gal ku­rį kal­ti­na­ma­sis tu­ri tei­sę ži­no­ti, kuo yra kal­ti­na­mas.

„Tai reiš­kia, kad kiek­vie­nas dėl ad­mi­nis­tra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo pa­da­ry­mo kal­ti­na­mas as­muo tu­ri tei­sę bū­ti su­pa­žin­din­tas su fak­ti­nė­mis jo ap­lin­ky­bė­mis. Da­bar su­si­da­ro si­tua­ci­ja, jog as­muo ne tik ga­li ne­ži­no­ti, už ką bu­vo nu­baus­tas, bet ir ne­tu­rė­ti ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti gy­ny­bos tei­se. Pa­vyz­džiui, pa­aiš­kin­ti, kas iš tie­sų vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį“, – sa­kė R. La­zaus­kie­nė.

Ad­vo­ka­tės ti­ki­ni­mu, no­rin­tie­siems at­kur­ti tei­sin­gu­mą teks kreip­tis į teis­mą. „Bus to­kių si­tua­ci­jų, kai ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų by­lo­se įro­di­nė­ji­mo par­ei­ga bus per­kel­ta pa­tiems kal­ti­na­mie­siems, o tai prieš­ta­rau­ja ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­jai. Jie tu­rės pa­tys rū­pin­tis, kad bū­tų pri­im­ti ir ti­ria­mi įro­dy­mai, pa­grin­džian­tys jų ne­kal­tu­mą“, – sa­kė ji.