Teisėsaugos smūgis organizuotam nusikalstamumui Europoje
Š. m. ge­gu­žės 4 – bir­že­lio 24 die­no­mis tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų par­ei­gū­nai iš 28 Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių na­rių, kar­tu su tarp­tau­ti­niais par­tne­riais, koor­di­nuo­jant ir pa­de­dant Eu­ro­po­lui, su­tel­kė pa­jė­gas stam­baus mas­to slap­to­je tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je „Blue Am­ber“, nu­si­tai­ky­da­mi į or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kals­ta­mų gru­puo­čių veik­lą bei jų inf­ras­truk­tū­ras vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­gos te­ri­to­ri­jo­je.

Kaip tei­gia­ma Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro pra­ne­ši­me spau­dai, ope­ra­ci­jos „Blue Am­ber“ me­tu su­lai­ky­ta dau­giau nei 500 įta­ria­mų­jų ir įvyk­dy­ta daug tarp­tau­ti­nių veiks­mų 260 vie­to­vių vi­sa­me pa­sau­ly­je.

„Mes vėl pa­ma­tė­me, kad sėk­min­gas tarp­tau­ti­nis bend­ra­dar­bia­vi­mas ga­li tu­rė­ti di­džiu­lę įta­ką or­ga­ni­zuo­tam nu­si­kals­ta­mu­mui. Šios ope­ra­ci­jos baig­tis ir at­lik­ti 500 su­lai­ky­mų pri­me­na nu­si­kal­tė­liams, kad jie nie­kur ne­si­jaus sau­gūs. Eu­ro­po­las su sa­vo uni­ka­lia žval­gy­ba, tech­ni­niais pa­jė­gu­mais ir to­liau rems na­cio­na­li­nes tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas“, – tei­gia Eu­ro­po­lo di­rek­to­rius Rob Wain­right.

Tarp­tau­ti­nės ope­ra­ci­jos „Blue Am­ber“ me­tu:

• su­lai­ky­ta dau­giau nei 500 įta­ria­mų­jų;

• su­lai­ky­ta 2,8 to­nos ko­kai­no;

• kon­fis­kuo­ta 390 trans­por­to prie­mo­nių;

• kon­fis­kuo­ta be­veik 1300 to­nų vog­to me­ta­lo.

Pa­grin­di­nis ope­ra­ci­jos „Blue Am­ber“ tiks­las – ko­va su di­džiau­sią grės­mę ke­lian­čių nu­si­kals­ta­mų gru­puo­čių veik­la ir pa­sta­rų­jų na­riais, vei­kian­čiais Eu­ro­po­je. Po­li­ci­jos, mui­ti­nės ir ki­tų tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų par­ei­gū­nai, pa­si­telk­da­mi žval­gy­bi­nę in­for­ma­ci­ją vyk­dė Eu­ro­po­lo koor­di­nuo­ja­mas „Blue Am­ber“ ope­ra­ci­jos da­lis nu­kreip­tas į ko­vą su to­kio­mis nu­si­kals­ta­mo­mis vei­ko­mis kaip pre­ky­ba žmo­nė­mis, sin­te­ti­niai nar­ko­ti­kai, pre­ky­ba šau­na­mai­siais gink­lais, su­kčia­vi­mai, nu­si­kal­ti­mai elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je, ne­tei­sė­ta im­ig­ra­ci­ja, pre­ky­ba ko­kai­nu ir he­roi­nu, su­klas­to­tos pre­kės, or­ga­ni­zuo­ti tur­ti­niai nu­si­kal­ti­mai.

Lie­tu­vo­je tarp­tau­ti­nės ope­ra­ci­jos „Blue Am­ber“ vyk­dy­mo koor­di­na­vi­mas ir kon­tro­lė bu­vo pa­ti­kė­ti Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­rui (to­liau – LKPB), ku­ris Lie­tu­vo­je vyk­dy­tų prie­mo­nių me­tu kon­tro­lia­vo pa­sta­rų­jų įgy­ven­di­ni­mą ir at­li­ko ope­ra­ci­jos re­zul­ta­tų ana­li­zę.

„LKPB kaip cen­tri­nė kri­mi­na­li­nė po­li­ci­ja itin di­de­lį dė­me­sį ski­ria tarp­tau­ti­niam bend­ra­dar­bia­vi­mui ir ko­vai su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu bei su­nkiais nu­si­kal­ti­mais, šios sri­tys vi­suo­met bu­vo ir iš­liks vie­nu iš pa­grin­di­niu mū­sų veik­los pri­ori­te­tu. Tuo tar­pu sėk­min­ga ko­va įma­no­ma tik žen­giant pe­tys į pe­tį su mū­sų tarp­tau­ti­niais par­tne­riais ir ko­le­go­mis. Ana­lo­gų ne­tu­rin­tys ope­ra­ci­jos „Blue Am­ber“ mas­tai – rim­tas pers­pė­ji­mas net pa­čioms rim­čiau­sioms nu­si­kals­ta­moms gru­puo­tėms, kad tarp­tau­ti­nė tei­sė­sau­gos bend­ruo­me­nė yra pa­si­ry­žu­si ko­vo­ti su ne­tei­sė­ta jų veik­la.“ – tei­gia LKPB vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­dže­jus Ro­gins­kis.

Lie­tu­va ak­ty­viais veiks­mais pri­si­dė­jo prie ope­ra­ci­jos „Blue Am­ber“ sėk­mės. Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je vyk­dy­tos ope­ra­ci­jos me­tu bu­vo pa­ti­krin­ta virš 200 fi­zi­nių as­me­nų. Di­džio­ji da­lis jų Lie­tu­vos pi­lie­čiai, bu­vo pa­ti­kri­na­mi ir ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių bei tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiai. Ope­ra­ci­jos me­tu pa­ti­krin­ti 356 ju­ri­di­niai as­me­nys, iš jų 323 me­ta­lo su­pir­ki­mo punk­tai ir 33 lom­bar­dai bei 214 trans­por­to prie­mo­nių.

Ope­ra­ci­jos me­tu nu­sta­ty­ta ne­ma­žai ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų, o dėl nu­sta­ty­tų ga­li­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai pa­gal Lie­tu­vos Res­pub­li­kos bau­džia­mo­jo ko­dek­so (to­liau – LR BK) 189 str. – nu­si­kals­ta­mu bū­du gau­to di­de­lės ver­tės tur­to įgi­ji­mas ir rea­li­za­vi­mas bei BK 222 str. – ap­gau­lin­gas aps­kai­tos tvar­ky­mas.

Ope­ra­ci­jos me­tu ras­ti ir pa­im­ti di­de­li kie­kiai pre­kių, prie­mo­nių ir įran­kių su­si­ju­sių su ga­li­mų nu­si­kals­ta­mų vei­kų vyk­dy­mu (auk­so ir si­dab­ro dir­bi­niai, vals­ty­bi­niai ir kė­bu­lų nu­me­riai bei kt.).

.