Teisėsaugos prašoma tirti Statybos inspekcijos darbuotojų veiksmus dėl „Misionerių sodų“
Vals­ty­bi­nė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­ja ket­vir­ta­die­nį krei­pė­si į Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą ir Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bą (STT) pra­šy­da­ma iš­tir­ti ga­li­mus pikt­nau­džia­vi­mo at­ve­jus de­ri­nant „Mi­sio­nie­rių so­dų“ pro­jek­tą.

„Šis at­ve­jis su­si­jęs su vie­no ar ke­lių spe­cia­lis­tų ga­li­mai ne­tei­sė­tais veiks­mais, at­lik­tais ten­ki­nant pa­teik­tą pro­jek­to „Mi­sio­nie­rių so­dai“ vys­ty­to­jų pra­šy­mą, nors toks pra­šy­mas pa­gal įsta­ty­mus ne­ga­lė­jo bū­ti pa­tvir­tin­tas. Tai jau ne pir­mas kar­tas, kai su­si­du­ria­me su įtar­ti­nais Vil­niaus de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tų veiks­mais, dėl jų ins­pek­ci­jo­je anks­čiau jau bu­vo pra­dė­ti tar­ny­bi­niai pa­ti­kri­ni­mai“, – pra­ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­ma lai­ki­nai ei­nan­ti par­ei­gas Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­kė Eg­lė Kuk­lie­rie­nė.

Bend­ra­dar­biau­da­ma su tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, ins­pek­ci­ja ža­da at­lik­ti ir vi­di­nį ty­ri­mą bei su tei­sė­sau­ga pa­si­da­lin­ti jo me­tu su­rink­ta in­for­ma­ci­ja.

Ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė „Mi­sio­nie­rių na­mai“ bir­že­lio mė­ne­sį ke­lis kar­tus krei­pė­si į ins­pek­ci­jos Vil­niaus de­par­ta­men­tą, siek­da­ma įre­gis­truo­ti ne­baig­tus sta­ti­nius Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gis­tre. Ins­pek­ci­jos spe­cia­lis­tai du kar­tus to­kius pra­šy­mus at­me­tė va­do­vau­da­mie­si Sta­ty­bos įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis, ku­rios esa­mo­mis ap­lin­ky­bė­mis to da­ry­ti ne­lei­do. Po ket­vir­to krei­pi­mo­si sta­ty­to­jo pra­šy­mas bu­vo pa­ten­kin­tas ir bu­vo su­da­ry­tas pa­grin­das įra­šo apie ne­baig­tą sta­ty­bą at­si­ra­di­mui Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gis­tre.

„Spe­cia­lis­tas, dėl ku­rio veiks­mų krei­pė­mės į tei­sė­sau­gą, tą pa­tį pra­šy­mą nag­ri­nė­jo du kar­tus. Nors pir­mą kar­tą jį at­me­tė, an­trą kar­tą, ne­aiš­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis, ku­rias, ti­ki­mės, ir nu­sta­tys tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų ty­ri­mas, jį pa­tvir­ti­no. Pa­pra­šy­tas pa­aiš­kin­ti to­kio spren­di­mo mo­ty­vus, dar­buo­to­jas to pa­da­ry­ti ne­ga­lė­jo ir pa­pra­šė at­leis­ti jį iš dar­bo. Įver­ti­nus ins­pek­ci­jos pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, ga­li­mai bus nu­sta­ty­ta ir dau­giau pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba at­ve­jų“, – sa­ko ins­pek­ci­jos va­do­vė.

Pa­sak jos, dėl ne­tin­ka­mos Vil­niaus de­par­ta­men­to Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­riaus veik­los kon­tro­lės po šio at­ve­jo pa­si­trauk­ti iš va­do­vau­jan­čių par­ei­gų su­ti­ko jam lai­ki­nai va­do­va­vu­si dar­buo­to­ja.

E.Kuk­lie­rie­nės tei­gi­mu, sie­kiant kuo grei­čiau iš­aiš­kin­ti šio įvy­kio ap­lin­ky­bes bei už­ti­krin­ti skaid­rų ir efek­ty­vų Sta­ty­bos ins­pek­ci­jos Vil­niaus de­par­ta­men­to dar­bą, jo veik­los kon­tro­lę pe­rims cen­tri­nė Ins­pek­ci­jos būs­ti­nė.

Sta­ty­bos ins­pek­ci­ja dėl ne­tei­sė­tai pri­im­to ir ke­lią sta­ti­nio re­gis­tra­ci­jai at­vė­ru­sio spren­di­mo at­šau­ki­mo kreip­sis į pro­ku­ra­tū­rą ir sieks pa­nai­kin­ti ati­tin­ka­mą žy­mą Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gis­tre.

Ins­pek­ci­ja taip pat ruo­šia­si kreip­tis į Lie­tu­vos no­ta­rų rū­mus, ku­riuos in­for­muos apie nu­sta­ty­tus pa­žei­di­mus sta­ty­bos ob­jek­te Su­ba­čiaus g. 20, Vil­niu­je, ir pra­šys no­ta­rų in­for­muo­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to įgi­jė­jus apie su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją ir ri­zi­ką įsi­gy­jant tur­tą.

Bir­že­lio pa­bai­go­je Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­tvir­ti­no, jog krei­pė­si į teis­mą, pra­šy­da­ma ne­ga­lio­jan­čiais pri­pa­žin­ti Mi­sio­nie­rių vie­nuo­ly­no an­samb­lio spe­cia­lų­jį pla­ną ir sta­ty­bos lei­di­mą. Pro­ku­ro­rai teis­mo taip pat pra­šo tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes, ta­čiau ko­kias, ne­atsk­lei­džia.

Lie­pos pra­džio­je Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas ne­priė­mė ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­tros bend­ro­vės „Mi­sio­nie­rių na­mai“ skun­do dėl Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos spren­di­mų. Teis­mo ver­ti­ni­mu, gin­čas tu­rė­tų bū­ti spren­džia­mas bend­ros kom­pe­ten­ci­jos teis­me.

Bir­že­lio pa­bai­go­je Sta­ty­bos ins­pek­ci­ja pra­ne­šė nu­sta­čiu­si sa­va­va­liš­kas sta­ty­bas Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos ku­ri­jai pri­klau­san­čia­me skly­pe Su­ba­čiaus g. 26 ir nu­ro­džiu­si „Mi­sio­nie­rių na­mams“ jas su­stab­dy­ti. Bend­ro­vės val­do­mo­je te­ri­to­ri­jo­je Su­ba­čiaus g. 20, ku­riai iš­duo­tas sta­ty­bos lei­di­mas, plė­tra ne­stab­do­ma. Dėl šios te­ri­to­ri­jos sta­ty­bos lei­di­mo pa­nai­ki­ni­mo į teis­mą bir­že­lio pa­bai­go­je krei­pė­si Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

Anot Sta­ty­bos ins­pek­ci­jos, ge­gu­žę per pa­ti­kri­ni­mą nu­sta­ty­ta, kad te­ri­to­ri­jo­je sa­va­va­liš­kai įreng­ti grun­ti­niai in­ka­rai skly­pe Su­ba­čiaus g. 26, o sta­ty­to­jas ne­tu­rė­jo lei­di­mo tai da­ry­ti.

Bend­ro­vės „Mi­sio­nie­rių na­mai“ in­te­re­sams at­sto­vau­jan­čios ad­vo­ka­tų kon­to­ros „So­rai­nen“ ad­vo­ka­tės Auš­ros Mu­dė­nai­tės tei­gi­mu, skly­pe yra lai­ki­ni ka­si­mo dar­bų me­tu ap­kro­vas lai­kan­tys in­ka­rai, ku­rie įreng­ti tu­rint skly­po sa­vi­nin­ko – Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos ku­ri­jos – ofi­cia­lų su­ti­ki­mą.

„Mi­sio­nie­rių na­mai“ tei­gia įsta­ty­mų ne­pa­žei­di­nė­jan­tys.

„Mi­sio­nie­rių so­dų“ pro­jek­tas per be­veik 10 me­tų bu­vo ver­ti­na­mas ir de­rin­tas su dau­gy­be įvai­rių vals­ty­bi­nių, sa­vi­val­dos ir tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų. Ir vie­nos ins­ti­tu­ci­jos – Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos – me­ta­mus vie­šus kal­ti­ni­mus mū­sų at­žvil­giu lai­ko­me ne­pag­rįs­tais“, – ra­šo­ma jo at­sto­vų iš­pla­tin­ta­me ko­men­ta­re.

„Tai va­di­na­me ne­pag­rįs­tu puo­li­mu, ku­ris da­ro di­džiu­lę ža­lą mū­sų įmo­nės re­pu­ta­ci­jai, taip pat pa­si­ti­kė­ji­mui vals­ty­bi­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Esa­me at­vi­ri su­teik­ti vi­są in­for­ma­ci­ją, su­si­ju­sią su šiuo pro­jek­tu bei at­sa­ky­ti į vi­sus ki­lu­sius klau­si­mus“, – tei­gia­ma ja­me.

Bend­ro­vė „Mi­sio­nie­rių na­mai“ sos­ti­nės Su­ba­čiaus g. 20 iki 2019 me­tų pa­bai­gos pla­nuo­ja re­kons­truo­ti 9,5 tūkst. kv. m plo­to sta­ti­nių, ku­riuo­se įreng­tų apie 100 bu­tų. Plė­to­jant pro­jek­tą nu­ma­ty­ta 1978 me­tais sta­ty­tą li­go­ni­nę re­kons­truo­ti į at­ski­rus na­mų komp­lek­so kor­pu­sus, vie­to­je slėp­tu­vės su­for­muo­ti vie­šą­ją erd­vę. Taip pat ke­ti­na­ma re­kons­truo­ti Vai­ke­lio Jė­zaus prie­glau­dos kor­pu­są.

Įmo­nė nu­ro­do, kad bend­ros in­ves­ti­ci­jos į pro­jek­tą tu­rė­tų siek­ti 40 mln. eu­rų.

Bu­vu­sios li­go­ni­nės pa­sta­tus su 1 ha plo­to vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos tei­se „Mi­sio­nie­rių na­mai“ iš sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės įsi­gi­jo 2007 me­tais už be­veik 16 mln. eu­rų.

Por­ta­lo 15min duo­me­ni­mis, bend­ro­vę „Mi­sio­nie­rių na­mai“ per Kip­re re­gis­truo­tą kom­pa­ni­ją „HJKM Hol­dings Li­mi­ted“ val­do Gru­zi­jos vers­li­nin­kas Ro­ma­nas Pi­pia.