Teisėsaugininkai informatoriams nebeliks skolingi
Per­nai Vy­riau­sy­bei lei­dus pa­tiems tei­sė­sau­gi­nin­kams spręs­ti, kam ir kiek at­ly­gin­ti už su­teik­tą ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją apie nu­si­kals­ta­mas vei­kas, da­ly­je svar­biau­sių ša­lies tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų tik da­bar su­skub­ta nu­sta­ty­ti in­for­ma­to­rių ska­ti­ni­mo vien­kar­ti­nė­mis pi­ni­gi­nė­mis iš­mo­ko­mis tai­syk­les.

Šią sa­vai­tę įsi­ga­lio­jo vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio pa­tvir­tin­ta at­ly­gi­ni­mo as­me­nims, su­tei­ku­siems ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos apie nu­si­kals­ta­mas vei­kas eko­no­mi­kai, vers­lo tvar­kai ar fi­nan­sų sis­te­mai, ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mus, tvar­ka. Ne­men­kos vien­kar­ti­nės pi­ni­gi­nės iš­mo­kos ža­da­mos už su­teik­tą ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją po­li­ci­jai, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bai (FNTT) ir Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bai (VSAT).

Ga­li­my­bė at­si­ly­gin­ti as­me­nims už su­teik­tą ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją apie nu­si­kals­ta­mas vei­kas bu­vo nu­ma­ty­ta ir anks­čiau, ta­čiau tik for­ma­liai. Dar per­nai Vy­riau­sy­bė pa­nai­ki­no bu­vu­sią at­ly­gi­ni­mo už su­teik­tą ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją tvar­ką, nes nu­ta­rė su­pap­ras­tin­ti at­ly­gi­ni­mo as­me­nims pro­ce­dū­ras ir sky­rė tiks­li­nes lė­šas tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­joms, ku­rioms ir bu­vo pa­ves­ta par­eng­ti nau­jas ska­ti­ni­mo as­me­nims, tei­kian­tiems ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos, tai­syk­les.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) at­sto­vų tei­gi­mu, gy­ven­to­jams tu­rė­tų bū­ti at­ly­gi­na­ma ir tuo­met, jei ver­tin­ga in­for­ma­ci­ja su­tei­kia­ma ir pro­ku­ra­tū­rai, Mui­ti­nės de­par­ta­men­tui, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT), Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­tui.

Tuo me­tu su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ at­sto­vai tei­gia šiuo me­tu pa­si­gen­dan­tys ži­nių, ko­kia tvar­ka bus ski­ria­mas at­ly­gis už su­teik­tą ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją. Taip pat eks­per­tai pa­žy­mi, kad tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos in­for­ma­to­rius tu­ri ne tik ska­tin­ti pi­ni­gais, bet ir už­ti­krin­ti "sau­gius pra­ne­ši­mų ka­na­lus".

In­for­ma­to­riams ne­bū­da­vo atlyginta

Kaip LŽ in­for­ma­vo VRM at­sto­vai, anks­tes­nė at­ly­gi­ni­mo as­me­nims, su­tei­ku­siems ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos apie nu­si­kals­ta­mas vei­kas, ku­rio­mis pa­da­ry­ta ža­la vals­ty­bei, tvar­ka ne­bu­vo veiks­min­ga. „Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, iki šiol už ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją apie nu­si­kals­ta­mas vei­kas eko­no­mi­kai, vers­lo ar fi­nan­sų sis­te­mai, ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas ne­bu­vo at­ly­gin­ta nė vie­nam as­me­niui“, - pa­brė­žė VRM Vie­šo­jo sau­gu­mo de­par­ta­men­to at­sto­vai.

Per­nai Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė, kad as­me­nims, tei­kian­tiems ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos, bū­tų at­ly­gi­na­ma iš tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jai tam rei­ka­lui skir­tų asig­na­vi­mų, o spren­di­mą pri­im­tų ati­tin­ka­mos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas. „Anks­čiau bu­vo nu­sta­ty­tas il­gas ir su­dė­tin­gas spren­di­mo at­ly­gin­ti as­me­niui pro­ce­sas. Be to, jam ga­lė­jo bū­ti at­ly­gi­na­ma iš tų pa­čių lė­šų, iš ku­rių ga­lė­jo bū­ti ska­ti­na­mi tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos dar­buo­to­jai, o tų pi­ni­gų ne­bu­vo ski­ria­ma pa­kan­ka­mai“, - aiš­ki­no VRM at­sto­vai.

Už ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją – iki 14 tūkst. eurų

Pa­gal VRM va­do­vo pa­tvir­tin­tą tvar­ką as­muo, su­tei­kęs ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos po­li­ci­jai, FNTT ir VSAT apie su­nkų nu­si­kal­ti­mą, ga­li ti­kė­tis gau­ti iki 14 tūkst. eu­rų sie­kian­čią vien­kar­ti­nę pi­ni­gi­nę iš­mo­ką. Už su­teik­tą ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją apie apy­sun­kį nu­si­kal­ti­mą re­ko­men­duo­ja­ma iš­mo­kė­ti iki 7 tūkst. eu­rų, apie ne­sun­kų nu­si­kal­ti­mą – iki 2 tūkst. eu­rų, o už su­teik­tą ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją apie bau­džia­mą­jį nu­si­žen­gi­mą – iki 500 eu­rų.

Kon­kre­tus vien­kar­ti­nės pi­ni­gi­nės iš­mo­kos dy­dis bus nu­sta­to­mas va­do­vau­jan­tis „pro­tin­gu­mo ir pro­por­cin­gu­mo pri­nci­pais“. Vien­kar­ti­nė pi­ni­gi­nė iš­mo­ka ga­lės bū­ti mo­ka­ma, kai nau­do­jan­tis su­teik­ta ver­tin­ga in­for­ma­ci­ja, pra­de­da­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ar jo me­tu su­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja, nu­sta­ty­ta tur­ti­nė ža­la vals­ty­bei ar­ba iš­veng­ta jos. At­si­ly­gin­ta ne­bus, jei as­muo pats da­ly­va­vo pa­da­rant nu­si­kals­ta­mą vei­ką, apie ku­rią su­tei­kė ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jai.

Spren­di­mą dėl kon­kre­taus dy­džio vien­kar­ti­nės pi­ni­gi­nės iš­mo­kos as­me­niui, su­tei­ku­siam ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos, pri­ims tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas. Iš­mo­kos bus mo­ka­mos iš Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui, FNTT ar­ba VSAT tam tiks­lui skir­tų vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų.

Po­li­ci­jos in­for­ma­to­riams – per 63 tūkst. eurų

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vir­ši­nin­kas Ra­mū­nas Ma­to­nis pa­žy­mė­jo, kad as­me­nys, teik­da­mi in­for­ma­ci­ją apie nu­si­kals­ta­mas vei­kas, daž­nai krei­pia­si į po­li­ci­ją. „Daž­niau­siai in­for­ma­ci­ja per­duo­da­ma bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112, at­ėjus į te­ri­to­ri­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą ir par­ašius par­eiš­ki­mą, per po­li­ci­jos elek­tro­ni­nių pa­slau­gų por­ta­lą www.epo­li­ci­ja.lt, per Lie­tu­vos po­li­ci­jos pa­sky­rą „Fa­ce­book“ so­cia­li­nia­me tink­le“, - LŽ tei­gė R. Ma­to­nis. Jis pa­žy­mė­jo, kad vien­kar­ti­nėms iš­mo­koms už ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją at­ly­gin­ti šiems me­tams nu­ma­ty­ta 63 137 eu­rai.

FNTT nu­ro­dė, kad per­nai pa­štu (įskai­tant ir elek­tro­ni­nį) ga­vo 525 skun­dus ir par­eiš­ki­mus, dar apie 300 in­te­re­san­tų į FNTT krei­pė­si te­le­fo­nu, o ano­ni­mi­nio pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­nu gau­ti 66 pra­ne­ši­mai. „Vi­sais mi­nė­tais bū­dais žmo­nės FNTT pra­ne­ša apie mo­kes­čių slė­pi­mą, ne­tei­sė­tą įmo­nių veik­lą, su­kčia­vi­mą pre­kiau­jant in­ter­ne­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se, ne­tei­sė­tą pra­tur­tė­ji­mą, ne­ofi­cia­liai mo­ka­mus at­ly­gi­ni­mus, ne­le­ga­lų dar­bą“, - LŽ in­for­ma­vo FNTT at­sto­vė spau­dai Rū­ta And­riuš­kai­tė.

1200 skun­dų STT

STT gau­na apie 1200 įvai­rių skun­dų, pra­ne­ši­mų ir par­eiš­ki­mų per me­tus. Šių me­tų pra­džio­je STT įsi­ga­lio­jo at­ly­gi­ni­mo as­me­nims už ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos su­tei­ki­mą tvar­ka. „Aiš­kiai apib­rėž­ta pi­ni­gi­nių iš­mo­kų sky­ri­mo tvar­ka ir iš­mo­kų dy­džiai“, - LŽ tei­gė STT Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vir­ši­nin­kas Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

Jei at­skleis­tas su­nkus nu­si­kal­ti­mas, už su­teik­tą STT ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją apie ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas as­me­niui ski­ria­ma vien­kar­ti­nė pi­ni­gi­nė iš­mo­ka ga­li siek­ti net iki 28,5 tūkst. eu­rų. At­sklei­dus apy­sun­kį nu­si­kal­ti­mą – iki 14 630 eu­rų, ne­sun­kų nu­si­kal­ti­mą – iki 2850 eu­rų.

Lė­šos at­ly­gin­ti už ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją, jei­gu as­muo vi­siš­kai ati­tiks pa­tvir­tin­tos tvar­kos rei­ka­la­vi­mus, bus ski­ria­mos iš STT ski­ria­mų biu­dže­to asig­na­vi­mų. „Šiems me­tams to­kiam at­ly­giui yra nu­ma­ty­ta 21 tūkst. eu­rų. Jei­gu ši su­ma ar jos da­lis ne­bus pa­nau­do­ta, ji bus grą­žin­ta į vals­ty­bės biu­dže­tą“, - pa­žy­mė­jo STT at­sto­vas spau­dai.

Sau­go anonimiškumą

Gy­ven­to­jų in­for­ma­ci­jos apie pla­nuo­ja­mą kon­tra­ban­dos ga­be­ni­mą su­lau­kia ir Lie­tu­vos mui­ti­nės par­ei­gū­nai. „Žmo­nės, tei­kian­tys in­for­ma­ci­ją, daž­niau­siai no­ri iš­lik­ti ano­ni­miš­ki, to­dėl ją tei­kia ne­nu­ro­dy­da­mi sa­vo as­mens duo­me­nų ir kon­tak­tų, ku­rie už­ti­krin­tų grįž­ta­mą­jį ry­šį, in­for­ma­ci­jos pa­tiks­li­ni­mą, pa­pil­dy­mą. Asig­na­vi­mų val­dy­to­jas yra sky­ręs Lie­tu­vos mui­ti­nei lė­šų at­ly­gin­ti as­me­nims už ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją, ta­čiau nei per­nai, nei šie­met to­kių iš­mo­kų ne­bu­vo at­lik­ta“, - LŽ tei­gė Mui­ti­nės de­par­ta­men­to at­sto­vė spau­dai Gin­ta­rė Vit­kaus­kai­tė-Šat­kaus­kie­nė.

Ji pa­ti­ki­no, kad tiek pri­sis­ta­tan­tiems, tiek ne­pri­sis­ta­tan­tiems as­me­nims už­ti­kri­na­mas ano­ni­miš­ku­mas. „Dau­giau­sia as­me­nys te­le­fo­nu ar­ba elek­tro­ni­niu pa­štu in­for­muo­ja, kad pla­nuo­ja­ma vež­ti kon­tra­ban­di­nį kro­vi­nį, ko­kiu au­to­mo­bi­liu, ku­riuo me­tu ir per ko­kį mui­ti­nės pos­tą“, - pa­žy­mė­jo Mui­ti­nės de­par­ta­men­to at­sto­vė. Taip pat G. Vit­kaus­kai­tė-Šat­kaus­kie­nė pri­dū­rė, kad at­ly­gis už su­teik­tą pa­sit­vir­ti­nu­sią in­for­ma­ci­ją mo­ka­mas kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos slap­tie­siems da­ly­viams ir ki­tiems kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos veik­lo­je da­ly­vau­jan­tiems as­me­nims.

At­ly­gi­na­ma ne vi­siems skundikams

Skun­dai plūs­ta ne tik į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas, itin daug jų su­lau­kia ir mo­kes­čių ins­pek­to­riai. Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) at­sto­vai in­for­ma­vo, kad nuo 2006-ųjų, kai bu­vo įsteig­tas VMI pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­nas 1882, pa­gal iš gy­ven­to­jų gau­tą in­for­ma­ci­ją nu­sta­ty­ta per 31 mln. eu­rų nu­slėp­tų mo­kes­čių. Iš vi­so VMI pa­si­ti­kė­ji­mo li­ni­ja su­lau­kė dau­giau nei 26 tūkst. įvai­rių pra­ne­ši­mų, o šie­met gy­ven­to­jai VMI jau dau­giau nei 1 tūkst. kar­tų pra­ne­šė apie ga­li­mus mo­kes­čių su­kčia­vi­mo at­ve­jus.

VMI at­sto­vų tei­gi­mu, vi­du­ti­niš­kai kas mė­ne­sį su­lau­kia­ma apie 250 pra­ne­ši­mų apie pa­ste­bė­tus įvai­rius mo­kes­ti­nius pa­žei­di­mus: mo­ka­mus at­ly­gi­ni­mus vo­ke­liuo­se, gau­na­mų pa­ja­mų ne­įtrau­ki­mą į aps­kai­tą, kvi­tų ne­iš­da­vi­mą, ne­le­ga­lų dar­bą ir kt. Skir­tin­gai nei tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos, ku­rios as­me­nims už ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją ga­li at­si­ly­gin­ti pi­ni­gi­nė­mis iš­mo­ko­mis, VMI ne­tu­ri prie­mo­nių są­mo­nin­giems pi­lie­čiams ska­tin­ti. „To­kios ga­li­my­bės pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus kol kas ne­nu­ma­ty­ta“, - LŽ tvir­ti­no VMI ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas Da­rius Bu­ta.

In­for­ma­to­riams bū­ti­nas saugumas

Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­rė kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė pri­pa­ži­no, kad iki šiol bu­vęs Vy­riau­sy­bės reg­la­men­tuo­tas at­ly­gi­ni­mo už ver­tin­gą in­for­ma­ci­ją apie nu­si­kals­ta­mas vei­kas, ku­rio­mis pa­da­ry­ta ža­la vals­ty­bei, me­cha­niz­mas vi­siš­kai ne­vei­kė. Ji pri­ta­rė, kad vi­suo­me­nė bū­tų rea­liai ska­ti­na­ma pra­neš­ti apie pa­da­ry­tus nu­si­kal­ti­mus. Tam, kad pi­lie­čiai kreip­tų­si į tei­sė­sau­gi­nin­kus ir ne­bi­jo­tų in­for­muo­ti apie da­ro­mus nu­si­kal­ti­mus, pa­sak A. Bi­lo­tai­tės, svar­bu už­ti­krin­ti jų sau­gu­mą. „Pri­pa­žin­ki­me, kad žmo­gus pra­ne­šęs apie nu­si­kals­ta­mą vei­ką, ku­ria pa­da­ro­ma ža­la vals­ty­bei, ne vi­sa­da jau­čia­si sau­gus ir ga­li nu­ken­tė­ti“, - LŽ sa­kė po­li­ti­kė.

Pi­lie­ti­nes an­ti­ko­rup­ci­nes ini­cia­ty­vas ska­ti­nan­čios or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas pa­žy­mė­jo, jog val­džios ban­dy­mų ska­tin­ti žmo­nes už at­ly­gį pra­neš­ti apie ko­rup­ci­ją ar ki­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką bū­ta ne vie­no, to­dėl no­rė­tų, kad ši ini­cia­ty­va ne­lik­tų tik po­pie­riu­je. „I­ni­cia­ty­vą ver­ti­nu tei­gia­mai, ma­nau, kad ge­rai pa­ban­dy­ti ką nors nau­ja“, - LŽ tei­gė jis.

S. Mu­rav­jo­vas vy­lė­si, kad su­teik­ta ga­li­my­bė kiek­vie­nai tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jai spręs­ti dėl at­ly­gi­ni­mo as­me­niui už pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją bus „žings­nis į prie­kį per­ga­lės link ko­vo­je su ko­rup­ci­ja“. „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas tei­gė, kad tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos tu­ri aiš­kiai nu­brėž­ti stan­dar­tus ir pa­skelb­ti vi­siems, ko­kia tvar­ka bus ski­ria­mas at­ly­gis už su­teik­tą in­for­ma­ci­ją. To­kios in­for­ma­ci­jos, ku­ri bū­tų pa­tei­kia­ma cen­tra­li­zuo­tai, S. Mu­rav­jo­vas šiuo me­tu pa­si­gen­da.

Taip pat jis pa­žy­mė­jo, kad itin svar­bu už­ti­krin­ti sau­gius pra­ne­ši­mų ka­na­lus. „Žmo­nės ne­si­jau­čia sau­gūs, nes ži­no, kad jei pra­neš apie pikt­nau­džia­vi­mo ar ko­rup­ci­jos at­ve­jus, ga­li nu­ken­tė­ti“, - pa­brė­žė or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas.