Teisėsauga pasitiki labiau nei nevyriausybinėmis organizacijomis
Dėl pa­žeis­tų žmo­gaus tei­sių žmo­nės lin­kę kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą, po­li­ci­ją ar ži­niask­lai­dą, bet ne į ne­vy­riau­sy­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas. Vi­suo­me­nė taip pat ma­žiau pa­si­ti­ki Lie­tu­vos žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­ci­jo­mis, nors pa­si­ti­kė­ji­mas Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga per pa­sta­ruo­sius me­tus iš­au­go be­veik dvi­gu­bai.

To­kius re­zul­ta­tus at­sklei­dė Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gos už­sa­ky­mu at­lik­ta rep­re­zen­ta­ty­vi gy­ven­to­jų apk­lau­sa.

Nors pa­si­ti­kė­ji­mas Lie­tu­vos žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­ci­jo­mis yra itin že­mas, ta­čiau pa­si­ti­kin­čių Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga pro­cen­tas 2016 me­tais vis tik au­go. Šio­je įstai­go­je pa­gal­bos ieš­ko­tų 6,3 proc., kai 2015 me­tais to­kių bu­vo 3,4 proc. res­pon­den­tų. Iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų žmo­nės la­biau­siai pa­si­ti­ki pro­ku­ra­tū­ra ir po­li­ci­ja (19,5 proc.) bei teis­mais (10,5 proc.), bet į Var­to­to­jų ap­sau­gos tar­ny­bą kreip­tų­si vos 1,6 proc., į Vals­ty­bi­nę dar­bo ins­pek­ci­ją 1,6 proc. apk­laus­tų­jų.

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nių ir ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ rep­re­zen­ta­ty­vi gy­ven­to­jų apk­lau­sa at­sklei­dė, kad žmo­nės lin­kę pa­si­ti­kė­ti ži­niask­lai­da la­biau (12,5 proc.) nei ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis (8 proc.). Vis dėl­to, ieš­kan­čių pa­gal­bos pro­cen­tas 2016 me­tais ženk­liai iš­au­go (49,2 proc.), kai 2015 m. net 84,9 proc. res­pon­den­tų dėl pa­žeis­tų žmo­gaus tei­sių nie­kur ne­si­krei­pė.

Ty­ri­mo re­zul­ta­tai par­odė, kad dau­giau nei pu­sė gy­ven­to­jų ži­no­tų, kur kreip­tis dėl pa­žeis­tų sa­vo tei­sių (52,6 proc.), kai 2015 m. to­kių bu­vo net 59,7 proc. apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių res­pon­den­tų, o 2014 m. – 54 proc. Vis dėl­to, 2012 m. gy­ven­to­jų, ži­nan­čių, kur kreip­tis dėl pa­žeis­tų sa­vo tei­sių pro­cen­tas bu­vo re­kor­diš­kai že­mas – vos 27,9 proc.

Gy­ven­to­jų, ku­rių tei­sės pa­žeis­tos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jo­se šie­met su­ma­žė­jo (12,3 proc.), 2015 m to­kių bu­vo 16 proc., o 2014 m. – 18 proc. ir 2013 m. – 20 proc.

Ši gy­ven­to­jų apk­lau­sa, vyk­dy­ta 2016 m. lap­kri­čio mė­ne­sį, at­sklei­dė, kad ži­nan­čių, jog Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­ga gi­na žmo­gaus tei­ses, pro­cen­tas pa­sta­rai­siais me­tais iš­lie­ka pa­sto­vus 42,5 proc.– 2016 m. 43,2 proc. – 2015 m., ta­čiau jis ženk­liai iš­au­go ly­gi­nant su 2013 me­tais, kai at­sa­kiu­sių­jų tei­gia­mai bu­vo 34,5 proc., o 2012 m. – vos 24,3 proc.

Vis dėl­to, ne­ži­nan­čių apie tai, kad Sei­mo kon­tro­lie­riai gi­na žmo­gaus tei­ses, pro­cen­tas vis dar iš­lie­ka aukš­tas 2016 m – 57,5 proc., 2015 m. – 56,0 proc.

Ty­ri­mo duo­me­nys par­odė, kad ne­ži­nan­čių, kur kreip­tis dėl pa­žeis­tų tei­sių, dau­giau tarp vy­res­nio am­žiaus as­me­nų (66,9 proc.), be­dar­bių (60,5 proc.), ne­įgi­ju­sių vi­du­ri­nio­jo iš­si­la­vi­ni­mo (67,5 proc.) bei pen­si­nin­kų (61,5 proc.).