Teisėsauga atliko kratas Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo darbo vietoje
BNS ži­nio­mis, tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai ket­vir­ta­die­nį at­li­ko kra­tas Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus dar­bo vie­to­je.

Tar­ny­bos at­sto­vė Jur­gi­ta Sa­vic­kai­tė BNS sa­kė, kad ket­vir­ta­die­nio ry­tą įstai­gos pa­tal­po­se lan­kė­si Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai.

„Ga­liu pa­tvir­tin­ti, kad nuo aš­tun­tos va­lan­dos ry­to bu­vo at­vy­kę STT par­ei­gū­nai ir in­for­ma­vo, kad pra­dė­tas ty­ri­mas. Dau­giau ko­men­tuo­ti ne­ga­liu“, – sa­kė J.Sa­vic­kai­tė.

Jonas Milius/LŽ archyvo nuotrauka

Pa­sak jos, J.Mi­lius bu­vo su­si­ti­kęs su STT par­ei­gū­nais. Su pa­čiu J.Mi­liu­mi BNS kol kas su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba pra­ne­šė, kad at­lie­kant ty­ri­mą ke­liuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se bu­vo at­lie­ka­mos kra­tos, poė­miai, vyk­do­mi ki­ti pro­ce­so veiks­mai.

Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad vie­nos mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­čios bend­ro­vės va­do­vai, no­rė­da­mi, kad įmo­nė iš­veng­tų nuo­bau­dų, ku­rios pa­pras­tai yra tai­ko­mos ap­ti­kus dar­bų sau­gos, pa­ka­vi­mo, ženk­li­ni­mo, hi­gie­nos ar ki­tus pa­žei­di­mus, sa­vo ne­tei­sė­tų tiks­lų sie­kė pa­pirk­da­mi įvai­rius at­sa­kin­gus spe­cia­lis­tus ar­ba as­me­nis, ga­lin­čius to­kiems spe­cia­lis­tams da­ry­ti po­vei­kį.

STT kon­kre­čios įmo­nės ne­įvar­di­jo.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas vyk­do­mas dėl pre­ky­bos po­vei­kiu, ku­ria­me taip pat ti­ria­mos ir ki­tos ga­li­mai vyk­dy­tos bei su įta­ria­ma pre­ky­ba po­vei­kiu su­si­ju­sios nu­si­kals­ta­mos vei­kos: pikt­nau­džia­vi­mas, do­ku­men­tų klas­to­ji­mas bei ki­tos.

59-ių J.Mi­lius Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riaus par­ei­gas ei­na nuo 2010 me­tų.

Že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė sa­ko, kad ją nu­ste­bi­no ži­nios apie kra­tas Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos va­do­vo Jo­no Mi­liaus dar­bo vie­to­je.

Pa­sak mi­nis­trės, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos va­do­vas ją in­for­ma­vo tik apie at­lie­ka­mų kra­tų fak­tą ir pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos ne­pa­tei­kė.

„Tai ne­ti­kė­ta, nes apie to­kius da­ly­kus iš anks­to ne­bu­vo pra­neš­ta. To­kių sig­na­lų ne­su tu­rė­ju­si, ne­ži­nau, ar tu­rė­jo Vy­riau­sy­bė, nes Ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba pa­val­di Vy­riau­sy­bei“, – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams sa­kė V.Bal­trai­tie­nė.