Teisėsauga atlieka dar kelis tyrimus dėl galimo poveikio rinkėjams
Tei­sė­sau­ga at­lie­ka dar du iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl ga­li­mo truk­dy­mo pa­si­nau­do­ti rin­kė­jų tei­se Drus­ki­nin­kuo­se ir Laz­di­juo­se, juo­se įta­ri­mai pa­teik­ti trims as­me­nims.

Kaip BNS penk­ta­die­nį pa­tvir­ti­no Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Sta­sys Ka­siu­lis, abiem at­ve­jais ti­ria­mas ga­li­mas po­vei­kis rin­kė­jų va­liai, pa­gal ti­ria­mą ver­si­ją, – „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kan­di­da­to Al­bi­no Žy­man­čiaus nau­dai.

Pro­ku­ro­ro tei­gi­mu, bal­sų skai­čius, ku­riam, kaip įta­ria­ma, ga­lė­jo bū­ti da­ro­mas po­vei­kis – mi­ni­ma­lus. Nė­ra duo­me­nų, kad ga­lė­jo bū­ti vei­kia­ma kon­kre­čios par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šo nau­dai ar kad ga­lė­jo bū­ti sie­kia­ma iš­kreip­ti rei­tin­ga­vi­mo re­zul­ta­tus.

„Laz­di­juo­se įta­ri­mai par­eikš­ti dviem as­me­nims, apk­laus­ti liu­dy­to­jai, ir ti­ki­mės grei­tai pri­im­ti rei­ka­lin­gą pro­ce­si­nį spren­di­mą. (...) Drus­ki­nin­kuo­se vie­nam as­me­niui įta­ri­mas par­eikš­tas, o ki­tas pa­sis­lė­pė, ne­pa­vy­ko su­lai­ky­ti, dėl to tas ty­ri­mas ga­li už­truk­ti, nes pa­sie­nis ar­ti, ir to as­mens gal­būt nė­ra Lie­tu­vo­je“, – sa­kė S.Ka­siu­lis.

Anot pro­ku­ro­ro, ty­ri­mas Laz­di­juo­se pra­dė­tas spa­lio 10 die­ną. Tuo me­tu ki­tas ty­ri­mas pra­dė­tas anks­čiau – dėl iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo. Ty­rė­jai ar­ti­miau­siu me­tu ža­da pri­im­ti spren­di­mą, ar per­duo­ti Laz­di­jų by­lą teis­mui, ar ty­ri­mą nu­trauk­ti.

Pro­ku­ro­ro tei­gi­mu, Laz­di­jų – Drus­ki­nin­kų apy­gar­do­je kan­di­da­ta­vęs A.Žy­man­čius sa­vo ruo­žtu yra par­ašęs par­eiš­ki­mą po­li­ci­jai dėl šmeiž­to jo at­žvil­giu.

Penk­ta­die­nį A.Žy­man­čius BNS sa­kė, kad ti­ki­si, jog po­li­ci­ja nu­baus as­me­nis, jei­gu bu­vo vyk­do­mas nu­si­kal­ti­mas, ta­čiau pa­brė­žė, kad nei jis, nei jo įga­lio­ti as­me­nys nie­kam ne­siū­lė ir ne­da­vė pi­ni­gų už tai, kad bal­suo­tų už jo kan­di­da­tū­rą.

„Aš at­si­ri­bo­ju nuo vi­so ši­to da­ly­ko, ne­tu­riu nie­ko bend­ra su bal­sų pir­ki­mu, su nie­kuo ne­su bend­ra­vęs ši­tais klau­si­mais, to­kio da­ly­ko nė­ra bu­vę“, – aiš­ki­no A.Žy­man­čius.

Laz­di­jų – Drus­ki­nin­kų apy­gar­do­je po pir­mo­jo rin­ki­mo tu­ro A.Žy­man­čius li­ko šeš­tas su­rin­kęs 7,11 proc. bal­sų.

Tei­sė­sau­ga taip pat at­lie­ka ty­ri­mą dėl ga­li­mo bal­sų pir­ki­mo Ši­lu­tė­je, kaip įta­ria­ma, par­ti­jos „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ kan­di­da­tų są­ra­šo nau­dai.

Ket­vir­ta­die­nį po­li­ci­ja pra­ne­šė su­lai­kiu­si sep­ty­nis as­me­nis, jie įta­ria­mi rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mu Ši­lu­tė­je, an­tra­die­nį jų na­muo­se at­lik­tos kra­tos. Vie­nas as­muo su­im­tas 10 par­ų.

Ano­ni­mi­nis pra­ne­ši­mas apie ga­li­mą rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mą gau­tas spa­lio 6 die­ną. At­li­kus pir­mi­nius veiks­mus, nu­sta­ty­ta, kad Ši­lu­tės gy­ven­to­jai per rin­ki­mus į Sei­mą už al­ko­ho­lį, ci­ga­re­tes ir gry­nuo­sius pi­ni­gus rin­kė­jams siū­lo bal­suo­ti už kan­di­da­tus, pri­klau­san­čius vie­nai iš par­ti­jų.

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Ed­var­das Ši­le­ris ži­niask­lai­dai pa­tvir­ti­no, kad bal­sų pir­ki­mas Ši­lu­tė­je vy­ko par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ nau­dai.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) ket­vir­ta­die­nį su­da­rė ko­mi­si­ją šiam at­ve­jui tir­ti. Su­si­pa­ži­nus su par­ei­gū­nų tu­ri­ma me­džia­ga bus spren­džia­ma, ar tei­sė­sau­gos ti­ria­mos vei­kos ga­lė­jo tu­rė­ti es­mi­nių įta­kų rin­ki­mų re­zul­ta­tams, to­kiu at­ve­ju re­zul­ta­tai ga­lė­tų bū­ti nai­ki­na­mi. Spren­di­mą VRK tu­ri pri­im­ti iki spa­lio 30 die­nos, ga­lu­ti­nių rin­ki­mų re­zul­ta­tų tvir­ti­ni­mo.

„Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ Ši­lu­tė­je ga­vo 2053 bal­sus. Šio­je apy­gar­do­je iš­kel­tas par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vas Kęs­tas Koms­kis da­ly­vau­da­mas rin­ki­muo­se su­rin­ko 2305 bal­sus ir li­ko tre­čias. Bend­ra­me par­ti­jos są­ra­še po rei­tin­ga­vi­mo K.Koms­kis su­rin­ko 6098 pir­mu­mo taš­kus ir nu­kri­to iš an­tros į ket­vir­tą vie­tą.

Po­li­ci­jai pa­skel­bus apie iki­teis­mi­nį ty­ri­mą Ši­lu­tė­je, K.Koms­kis pa­skel­bė stab­dan­tis na­rys­tę par­ti­jo­je.