Teisės ekspertas: naujasis Darbo kodeksas padidino darbuotojų galimybes ginti savo teises
Vie­nas daž­niau­siai gir­di­mų mi­tų apie nau­ją­jį, lie­pos 1-ąją įsi­ga­lio­ju­sį, Dar­bo ko­dek­są – kal­bos, esą nuo šiol nie­kas ne­be­gins dar­buo­to­jų tei­sių. Eks­per­tai to­kiai nuo­mo­nei su­tar­ti­nai prieš­ta­rau­ja – skai­čiuo­ja, kad ga­li­my­bių dar­buo­to­jams ap­gin­ti sa­vo tei­ses da­bar yra dar dau­giau, be to, jos kur kas veiks­min­ges­nės.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to do­cen­to, ad­vo­ka­to Jus­ti­no Uso­nio tei­gi­mu, nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas su­tei­kė dar­buo­to­jams kur kas dau­giau ga­li­my­bių gin­ti sa­vo tei­ses, be to, nau­jų įsi­pa­rei­go­ji­mų ga­vo darb­da­viai. Ne­ig­da­mas vi­suo­me­nė­je ga­jų mi­tą tei­si­nin­kas ap­ta­rė vi­sas dar­buo­to­jų tei­sių gy­ni­mo ga­li­my­bes.

Kiek­vie­no­je bend­ro­vė­je – dar­bo taryba

Pa­sak J. Uso­nio, reikš­min­ga nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so įtvir­tin­ta nau­jo­vė yra pa­si­kei­tu­sios dar­bo ta­ry­bos. Pa­gal įsta­ty­mą, įsi­ga­lio­jus ko­dek­sui darb­da­vys per še­šis mė­ne­sius pri­va­lo im­tis ini­cia­ty­vos pa­ska­tin­ti jas for­muo­ti. Va­di­na­si, kiek­vie­no­je įmo­nė­je dar­bo ta­ry­bos tu­ri at­si­ras­ti iki 2018 me­tų sau­sio 1-osios.

„Dar­bo ta­ry­ba – vi­di­nis bend­ro­vės in­for­ma­vi­mo ir kon­sul­ta­vi­mo­si or­ga­nas. Į ją ren­ka­mi dar­buo­to­jų at­sto­vai tu­ri tei­sę iš darb­da­vio gau­ti pa­grin­di­nę in­for­ma­ci­ją apie įmo­nės pa­dė­tį ir at­sa­ky­mus į ki­tus rū­pi­mus klau­si­mus. Gau­ta in­for­ma­ci­ja iš­rink­ti at­sto­vai ga­li pa­si­da­ly­ti su pro­fe­si­nė­mis są­jun­go­mis ar­ba ki­tais dar­buo­to­jais. Pa­gal įsta­ty­mą, darb­da­vys dar­bo ta­ry­bai tu­ri sa­va­ran­kiš­kai pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją kar­tą per me­tus“, – aiš­ki­na J. Uso­nis.

Jei­gu darb­da­vys ne­su­tei­kia dar­bo ta­ry­bai rei­kia­mos in­for­ma­ci­jos, va­di­na­si, jis pa­žei­džia įsta­ty­mą.

Pri­klau­sy­ti prof­są­jun­goms apsimoka

Ki­tas svar­bus dar­buo­to­jų tei­ses gi­nan­tis or­ga­nas – pro­fe­si­nės są­jun­gos. Anot J. Uso­nio, spe­cia­lis­tų, ku­rie su­vo­kia to­kių są­jun­gų nau­dą, gau­su, ta­čiau na­rių iki šiol jo­se bu­vo ma­žai. Vis dėl­to ne­tru­kus ši si­tua­ci­ja tu­rė­tų pa­si­keis­ti.

„Pro­fe­si­nės są­jun­gos ga­li spręs­ti vi­sas so­cia­li­nes ir eko­no­mi­nes dar­buo­to­jų prob­le­mas. Tai ir at­ly­gi­ni­mo dy­dis, ir dar­bo va­lan­dų skai­čius, ir dar­bo są­ly­gų ge­ri­ni­mas, ir vi­si ki­ti klau­si­mai, ak­tua­lūs dar­buo­to­jams“, – sa­ko spe­cia­lis­tas.

Pa­grin­di­nis nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so įtvir­tin­tas po­ky­tis pro­fe­si­nių są­jun­gų at­žvil­giu yra tas, kad nuo šiol jos at­sto­vaus tik sa­vo na­riams. „Jei vie­nas bend­ro­vės dar­buo­to­jas pri­klau­sys pro­fe­si­nei są­jun­gai, o ki­tas – ne, pri­klau­san­ty­sis ga­lės gau­ti ge­res­nes prof­są­jun­gos iš­ko­vo­tas dar­bo są­ly­gas. Ki­tam dar­buo­to­jui jos tie­siog ne­ga­lios. To­dėl sto­ti į pro­fe­si­nę są­jun­gą ver­ta. Žmo­nės tu­rė­tų su­pras­ti, kad bū­ti na­riu ap­si­mo­ka“, – tvir­ti­na J. Uso­nis.

Dėl pa­žeis­tų in­te­re­sų – į Dar­bo gin­čų komisiją

Dau­giau gin­čų nag­ri­nės Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ja. „Į Dar­bo gin­čų ko­mi­si­ją ga­li­ma kreip­tis vi­sais at­ve­jais, kai pa­žei­džia­mi dar­buo­to­jo in­te­re­sai. Pa­vyz­džiui, jei darb­da­vys ne­su­mo­kė­jo al­gos, ne­su­mo­kė­jo už virš­va­lan­džius ar net ne­tei­sė­tai at­lei­do iš dar­bo. Be abe­jo, kiek­vie­nu at­ve­ju, kai ky­la prob­le­ma, pir­miau­sia rei­kia kreip­tis į darb­da­vį, o tik pa­skui – į ko­mi­si­ją. Tar­ki­me, jei­gu jūs lai­ku ne­gau­na­te al­gos, ei­na­te pas darb­da­vį ir rei­ka­lau­ja­te, kad su­mo­kė­tų. Jei šis at­si­sa­ko, ky­la gin­čas, ku­ris nag­ri­nė­ja­mas Dar­bo gin­čų ko­mi­si­jo­je“, – pa­aiš­ki­na eks­per­tas.

Anot spe­cia­lis­to, kad ko­mi­si­ja im­tų­si dar­bo, už­ten­ka pa­pras­to pra­šy­mo. „As­me­niš­kai esu to­kį ma­tęs, net vi­sai trum­pą – „at­lei­do, ne­su­mo­kė­jo dar­bo už­mo­kes­čio“. Ta­da ko­mi­si­ja iš­si­rei­ka­la­vo iš darb­da­vio rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus ir iš­nag­ri­nė­jo by­lą“, – pri­si­me­na J. Uso­nis.

Dau­giau už­dir­ban­tiems – pa­pil­do­mos galimybės

Nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas taip pat nu­ma­to, kad di­des­nį nei dvi­gu­bą vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį ša­ly­je per mė­ne­sį už­dir­ban­tys dar­buo­to­jai ga­li tar­tis su darb­da­viu dėl ki­to­kių dar­bo są­ly­gų, nei nu­ma­to­ma ko­dek­se.

Šiuo me­tu vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis Lie­tu­vo­je, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, sie­kia 817 eu­rų. Va­di­na­si, pa­si­nau­do­ti ko­dek­se įtvir­tin­ta ga­li­my­be lei­džia­ma tiems dar­buo­to­jams, ku­rie už­dir­ba kiek dau­giau kaip 1634 eu­rus.

„Tai reiš­kia, kad jei­gu jū­sų mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas už dar­bą yra di­des­nis nei dvi­gu­bas vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis ša­ly­je, ga­li­te de­rė­tis su darb­da­viu dėl nu­kry­pi­mų nuo kai ku­rių Dar­bo ko­dek­se įtvir­tin­tų nor­mų. Pa­vyz­džiui, pra­šy­ti di­des­nės al­gos ir dėl to at­si­sa­ky­ti „ma­ma­die­nių“. Ar­ba ban­dy­ti „ma­ma­die­nius“ iš­keis­ti į tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį ir t. t.“, – var­di­ja J. Uso­nis.

Pa­sak tei­si­nin­ko, svar­bu pa­žy­mė­ti, jog to­kiu at­ve­ju tu­ri bū­ti už­ti­krin­ta dar­buo­to­jo ir darb­da­vio in­te­re­sų pu­siaus­vy­ra. „Be to, ši iš­ly­ga ne­ga­lio­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos di­rek­ty­vo­mis nu­sta­ty­toms ga­ran­ti­joms – mak­si­ma­liam dar­bo lai­kui, sau­gai ir svei­ka­tai dar­be, dis­kri­mi­na­ci­jos pre­ven­ci­jai, taip pat mi­ni­ma­liai al­gai“, – pa­tiks­li­na tei­si­nin­kas.

Anks­tes­nio ir da­bar­ti­nio Dar­bo ko­dek­sų pa­ly­gi­ni­mas bei 10 mi­tų apie nau­ją­jį Dar­bo ko­dek­są – www.soc­min.lt.

Užs. V-1101