Teisės ekspertas: Agnė Širinskienė pažeidė Konstituciją, bet apkaltos, tikėtina, nebus
„Jei Ag­nės Ši­rins­kie­nės pa­žei­di­mas bus nu­sta­ty­tas kaip šiurkš­tus Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mas, tuo­met ap­kal­ta bus, bet aš tuo abe­jo­čiau“, – LŽ tei­gė tei­sė­ty­ri­nin­kas kons­ti­tu­cio­na­lis­tas, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Sin­ke­vi­čus.

Šian­dien vy­ku­sia­me Sei­mo po­sė­dy­je už­fik­suo­tas pa­žei­di­mas: „vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė už­re­gis­tra­vo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je Ra­mū­ną Kar­baus­kį ir Au­re­li­jų Ve­ry­gą su jų kor­te­lė­mis.

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis krei­pė­si į eti­kos sar­gus.

V. Sin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, ar „vals­tie­tei“ bus iš­kel­ta apk­lau­sa pa­aiš­kės po Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos spren­di­mo ir taip, kaip ji in­terp­re­tuos to­kį A. Ši­rins­kie­nės el­ge­sį.

Vis dėl­to V. Sin­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad ji ne­abe­jo­ti­nai pa­žei­dė Kons­ti­tu­ci­ją.

„A. Ši­rins­kie­nės el­ge­sys yra ne­są­ži­nin­gas ir jo LR Kons­ti­tu­ci­ja ne­to­le­ruo­ja.

Sei­mo na­rio man­da­tas yra in­di­vi­dua­lus ir tik Sei­mo na­rys ga­li juo nau­do­tis. Sei­mo na­rė pa­žei­dė Sei­mo sta­tu­tą, toks pa­žei­di­mas yra rea­lus pa­grin­das Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos svars­ty­mams.

Ap­kal­ta pra­de­da­ma tik jei yra šiurkš­tus LR Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mas.

„Ar Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja įver­tins tai kaip šiurkš­tų pa­žei­di­mą pa­aiš­kės po ty­ri­mo. Ko­mi­si­ja pri­va­lo at­lik­ti ty­ri­mą ir iš­siaiš­kin­ti vi­sas ap­lin­ky­bes, ar A. Ši­rins­kie­nė tai da­rė sis­te­min­gai“, – tei­gė V. Sin­ke­vi­čius.

„Vals­tie­tė“ pa­ti pri­si­pa­ži­no, jog už­re­gis­tra­vo sa­vo frak­ci­jos na­rius, pa­si­nau­do­da­ma jų kor­te­lė­mis, ir pra­šė re­gis­tra­vi­mą­si anu­liuo­ti. Pa­sak pro­fe­so­riaus, toks Sei­mo na­rės pri­si­pa­ži­ni­mas ga­li tu­rė­ti įta­kos Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos spren­di­mui. A. Ši­rins­kie­nė ap­kal­tos ga­li ir iš­veng­ti, grei­čiau­siai „vals­tie­tei“ grės tik įspė­ji­mas.

„Ma­nau, kad jai gre­sia Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos įspė­ji­mas ir par­agi­ni­mas ne­pa­žeis­ti sta­tu­to, ne­pikt­nau­džiau­ti. Ta­čiau pri­si­min­ki­me bu­vu­sio Sei­mo na­rio Alek­sand­ro Sa­cha­ru­ko is­to­ri­ją, kai jis re­gis­tra­vo ir bal­sa­vo už ki­tą Sei­mo na­rį, jam ap­kal­ta bu­vo iš­kel­ta. Jei­gu pa­aiš­kė­tų, kad taip A. Ši­rins­kie­nė pa­siel­gė ne vie­ną kar­tą, ap­kal­ta ti­krai ga­li­ma. Rei­kia rim­to ty­ri­mo“, – ko­men­ta­vo V. Sin­ke­vi­čius.

A. Ši­rins­kie­nės el­ge­sys yra ne­są­ži­nin­gas ir jo LR Kons­ti­tu­ci­ja ne­to­le­ruo­ja. Sei­mo na­rio man­da­tas yra in­di­vi­dua­lus ir tik Sei­mo na­rys ga­li juo nau­do­tis.

Jis pri­dū­rė, kad net jei­gu A. Ši­rins­kie­nė pa­ti pri­si­pa­ži­no pa­žei­du­si Sta­tu­tą ir pra­šė re­gis­tra­vi­mą­si anu­liuo­ti, Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ja pri­va­lo at­lik­ti ty­ri­mą ir šis įvy­kis ne­ga­li bū­ti pa­mirš­tas.

V. Sin­ke­vi­čius pri­dū­rė, kad Sei­mo na­riai daž­nai pa­mirš­ta jog pri­sie­kė Kons­ti­tu­ci­ja.

„Sei­mo na­riai pikt­nau­džiau­ja to­kiais­da­ly­kais, jie re­gis­truo­ja­si ir net bal­suo­ja už ki­tus. Sei­mas nė­ra už­da­ra ak­ci­nė bend­ro­vė, Sei­mo na­riai daž­nai el­gia­si kaip bū­da­mi už­da­rų ak­ci­nių bend­ro­vių ak­ci­nin­kai ir da­ro ką no­ri. Už­mirš­ta, kad yra Kons­ti­tu­ci­ja ir yra jų prie­sai­ka, ku­rios rei­kia lai­ky­tis“, – sa­kė V. Sin­ke­vi­čius.