Teisėjų taryba: Sonata Bieliauskienė turi būti atleista iš teisėjo pareigų
Šian­dien vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me po­sė­dy­je Tei­sė­jų ta­ry­ba nu­spren­dė pa­tar­ti Pre­zi­den­tei iš tei­sė­jo par­ei­gų at­leis­ti Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ją So­na­tą Bie­liaus­kie­nę, sa­vo poel­giu pa­že­mi­nus tei­sė­jo var­dą. S. Bie­liaus­kie­nės įga­lio­ji­mai tre­čia­die­nį bu­vo su­stab­dy­ti ša­lies Pre­zi­den­tės.

Lie­pos pra­džio­je Tei­sė­jų gar­bės teis­mas pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­siū­lė Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tei at­leis­ti tei­sė­ją S. Bie­liaus­kie­nę iš par­ei­gų dėl to, kad ji šiurkš­čiai pa­žei­dė Tei­sė­jų eti­kos ko­dek­so rei­ka­la­vi­mus ir taip pa­že­mi­no tei­sė­jo var­dą, pa­da­rė ža­lą teis­mų au­to­ri­te­tui vi­suo­me­nė­je, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

„Tei­sė­ja S. Bie­liaus­kie­nė jau kar­tą bu­vo baus­ta – prieš 5 me­tus Tei­sė­jų gar­bės teis­mas jai sky­rė draus­mi­nę nuo­bau­dą, ta­čiau tei­sė­ja iš­va­dų ne­pa­da­rė, jos el­ge­sys ne­pa­si­kei­tė. Draus­mės by­la jai iš­kel­ta jau an­trą kar­tą. Tei­sė­jų ta­ry­bos nuo­mo­ne, toks tei­sė­jos el­ge­sys yra ne­su­de­ri­na­mas su tei­sė­jui ke­lia­mais el­ge­sio, mo­ra­lės ir eti­kos rei­ka­la­vi­mais, to­dėl S. Bie­liaus­kie­nė ne­be­ga­li dirb­ti tei­sė­ja“, – sa­ko Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus.

Šie­met tei­sė­jai iš­kel­to­je draus­mės by­lo­je Tei­sė­jų gar­bės teis­mas kons­ta­ta­vo, kad S. Bie­liaus­kie­nė ne­man­da­giai, ne­ko­rek­tiš­kai ir ne­pa­gar­biai el­gė­si su teis­mo dar­buo­to­jais, nuo­lat su jais konf­lik­ta­vo, įžei­di­nė­jo ir men­ki­no, taip pat ne­pro­fe­sio­na­liai nag­ri­nė­jo by­las – nuo­lat ir sis­te­min­gai da­rė šiurkš­čius ir aki­vaiz­džius pro­ce­si­nius pa­žei­di­mus.

At­li­kus tei­sė­jos nag­ri­nė­ja­mų by­lų pa­ti­kri­ni­mą, pa­aiš­kė­jo, kad S. Bie­liaus­kie­nė vil­ki­na by­lų nag­ri­nė­ji­mą, ne­pa­kan­ka­mai mo­ty­vuo­ja pri­ima­mus spren­di­mus, ne­tin­ka­mai pa­si­ren­gia by­lų nag­ri­nė­ji­mui, kei­čia pri­im­tus pro­ce­si­nius spren­di­mus.

Tei­sė­ja S. Bie­liaus­kie­nė po­sė­dy­je ne­da­ly­va­vo.