Teisėjų taryba pritarė Gintaro Kryževičiaus kandidatūrai į LVAT vadovus
Tei­sė­jų ta­ry­ba penk­ta­die­nį vien­bal­siai nu­spren­dė pa­tar­ti pre­zi­den­tei Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ją Gin­ta­rą Kry­že­vi­čių skir­ti Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo tei­sė­ju ir šio teis­mo pir­mi­nin­ku.

Už šio tei­si­nin­ko kan­di­da­tū­rą bal­sa­vo vi­si po­sė­dy­je da­ly­va­vę ta­ry­bos na­riai – 21.

Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus at­ran­kos ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no, kad tin­ka­miau­si kan­di­da­tai į Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko par­ei­gas yra Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jas G.Kry­že­vi­čius ir tei­sė­jas Ra­mū­nas Gad­liaus­kas.

„Da­ly­va­vau at­ran­ko­je į Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kus, ban­dau į tą pa­čią upę an­trą kar­tą bris­ti“, – po­sė­dy­je sa­kė G.Kry­že­vi­čius. Jis yra jau dir­bęs šia­me teis­me.

G.Kry­že­vi­čius at­ran­kos ko­mi­si­jo­je su­rin­ko be­veik 97 ba­lus, o Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo tei­sė­jas Ra­mū­nas Gad­liaus­kas – dau­giau nei 85 ba­lus.

G.Kry­že­vi­čius ga­vo vi­sų 7 at­ran­kos ko­mi­si­jos na­rių bal­sus, už R.Gad­liaus­ką bal­sa­vo 6 ko­mi­si­jos na­riai.

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas nuo­la­ti­nio va­do­vo ne­tu­ri jau be­veik dve­jus me­tus – nuo 2015 me­tų. Pir­mi­nin­ko par­ei­gas lai­ki­nai ei­na šio teis­mo tei­sė­jas Ir­man­tas Ja­ru­kai­tis.

54 me­tų G.Kry­že­vi­čius yra dir­bęs apy­lin­kės, apy­gar­dos bei Ape­lia­ci­niuo­se teis­muo­se. 2001–2007 me­tais ėjo tei­sė­jo par­ei­gas Lie­tu­vos vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nis­tra­ci­nia­me teis­me, o 2001–2006 me­tais bu­vo šio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas.

Nuo 2007 me­tų G.Kry­že­vi­čius dir­ba Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me, nuo 2009 iki 2014 me­tų ėjo šio teis­mo pir­mi­nin­ko par­ei­gas.

2010 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį bu­vo iš­rink­tas Lie­tu­vos Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­ku. Šias par­ei­gas ėjo iki 2014 me­tų gruo­džio.

At­ran­kos ko­mi­si­ja pa­žy­mi, kad G.Kry­že­vi­čius tu­ri 14 me­tų ad­mi­nis­tra­ci­nio dar­bo pa­tir­ties bei 31-erius tei­si­nio dar­bo me­tus. 27 me­tus jis ei­na tei­sė­jo par­ei­gas, jis ne­se­niai ga­vo vals­ty­bi­nį ap­do­va­no­ji­mą.

„Pre­ten­den­tas G.Kry­že­vi­čius cha­rak­te­ri­zuo­ja­mas kaip pro­fe­sio­na­lus, par­ei­gin­gas, są­ži­nin­gas, ob­jek­ty­vus, kruopš­tus, pri­nci­pin­gas, ge­ban­tis iš­lai­ky­ti sa­vit­var­dą įvai­rio­se kri­ti­nė­se si­tua­ci­jo­je bei su­pra­tin­gas žmo­gus; ini­cia­ty­vi, mo­ty­vuo­ta, veik­li, kū­ry­bin­ga, tu­ri pla­tų in­te­re­sų ra­tą as­me­ny­bė“, – ra­šo­ma ver­ti­ni­mo iš­va­do­je.

Iš­rink­ti va­do­vą Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui ban­dy­ta dar 2016 me­tais, ta­čiau per me­tus ne­at­si­ra­do an­tro kan­di­da­to va­do­vau­ti šiam teis­mui. Pre­zi­den­tės D.Gry­baus­kai­tės at­sto­vai tei­gė, kad ša­lies va­do­vė ne­ga­lė­jo skir­ti nau­jo pir­mi­nin­ko, nes ji ne­ga­li rink­tis iš vie­no žmo­gaus.

Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo spren­di­mai ir nu­tar­tys ad­mi­nis­tra­ci­nė­se by­lo­se yra ga­lu­ti­niai ir ne­skun­džia­mi.