Teisėjų taryba pritarė dėl teisėjo V.Paškevičiaus atleidimo
Šian­dien Tei­sė­jų ta­ry­ba svars­tė su­stab­dy­tus tei­sė­jo įga­lio­ji­mus tu­rin­čio Va­le­ri­jaus Pa­ške­vi­čiaus at­lei­di­mo iš par­ei­gų klau­si­mą ir pri­ėmė spren­di­mą pa­tar­ti ša­lies va­do­vei at­leis­ti jį iš Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo par­ei­gų, pa­že­mi­nus tei­sė­jo var­dą.

„Ga­vę do­ku­men­tus, ku­riuo­se pa­teik­ti įro­dy­mai dėl tei­sė­jo vai­ra­vi­mo bū­nant ne­blai­viam, jo pa­ties pri­si­pa­ži­ni­mą, liu­dy­to­jų ir par­ei­gū­nų par­ody­mus, įver­ti­nę to­kio tei­sė­jo el­ge­sio ža­lą teis­mų au­to­ri­te­tui, taip pat įver­ti­nę tai, kad V. Pa­ške­vi­čius ne­da­ly­va­vo Tei­sė­jų ta­ry­bos po­sė­džiuo­se, ku­riuo­se bu­vo svars­to­mas jo at­lei­di­mo iš par­ei­gų klau­si­mas, pri­ėmė­me spren­di­mą pa­tar­ti Pre­zi­den­tei at­leis­ti tei­sė­ją iš par­ei­gų už tei­sė­jo var­dą že­mi­nan­čius poel­gius,“ – po­sė­dy­je pa­skel­bė Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Lau­ži­kas.

„A­ki­vaiz­du, kad bet koks teis­mų au­to­ri­te­tą griau­nan­tis tei­sė­jų el­ge­sys ne­ga­li bū­ti to­le­ruo­ja­mas, ta­čiau pri­im­da­mi to­li­mes­nį žmo­gaus li­ki­mą nu­le­mian­tį spren­di­mą, , vi­sa­da tu­ri­me bū­ti įsi­ti­ki­nę jo pa­grįs­tu­mu ir tei­sė­tu­mu,“ – skelb­da­mas Tei­sė­jų ta­ry­bos nu­ta­ri­mą pa­žy­mė­jo E. Lau­ži­kas.

E. Lau­ži­kas pri­dū­rė, kad Tei­sė­jų ta­ry­ba kiek­vie­nu kon­kre­čiu at­ve­ju pa­tar­da­ma Pre­zi­den­tei at­leis­ti tei­sė­ją tu­ri bū­ti įsi­ti­ki­nu­si, o jos įsi­ti­ki­ni­mai tu­ri bū­ti pa­grįs­ti tu­ri­mais duo­me­ni­mis, kiek­vie­nas nu­si­žen­gi­mo at­ve­jis tu­ri bū­ti iš­ana­li­zuo­tas in­di­vi­dua­liai. „Tai nu­sta­ty­ta ir Teis­mų įsta­ty­me ir Kons­ti­tu­ci­nio teis­mo dok­tri­no­je,“ – sa­kė pir­mi­nin­kas.

Tei­sė­jų ta­ry­ba prieš mė­ne­sį svars­ty­da­ma ša­lies va­do­vės de­kre­tą, ku­riuo pra­šy­ta pa­tar­ti at­leis­ti tei­sė­ją iš par­ei­gų, šį klau­si­mą ati­dė­jo, siek­da­ma su­rink­ti vi­są įma­no­mą me­džia­gą, rei­ka­lin­gą pri­im­ti tei­siš­kai pa­grįs­tą spren­di­mą. Šian­die­nos po­sė­dy­je pri­im­da­ma spren­di­mą Tei­sė­jų ta­ry­ba ver­ti­no teis­mo, ku­ria­me šiuo me­tu nag­ri­nė­ja­ma V. Pa­ške­vi­čiaus ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų by­la, pa­teik­tus nau­jus do­ku­men­tus (tei­sė­jo pri­si­pa­ži­ni­mą ir liu­dy­to­jų par­ody­mus) ir nau­ją spa­lio 19 d. tei­sė­jo pa­da­ry­tą nu­si­žen­gi­mą.

Tei­sė­jų ta­ry­ba iš kar­to po tei­sė­jo pa­da­ry­to nu­si­žen­gi­mo rug­sė­jo 26 d. krei­pė­si į ša­lies va­do­vę, pra­šy­da­ma su­stab­dy­ti tei­sė­jo įga­lio­ji­mus. Įga­lio­ji­mų su­stab­dy­mas baig­sis ša­lies va­do­vei pa­si­ra­šius de­kre­tą dėl tei­sė­jo at­lei­di­mo iš par­ei­gų.