Teisėjų taryba: penkių psichologų teismams neužtenka
Tei­sė­jų ta­ry­ba nu­spren­dė ieš­ko­ti ga­li­my­bių di­din­ti teis­mo psi­cho­lo­gų skai­čių teis­muo­se, kur­ti jų veik­los ku­ra­vi­mo sis­te­mą, spręs­ti ap­rū­pi­ni­mo dar­bo prie­mo­nė­mis ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo klau­si­mus. Toks spren­di­mas pri­im­tas su­si­pa­ži­nus su Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos (NTA) par­eng­tu teis­mo psi­cho­lo­gų veik­lo­je ky­lan­čių prob­le­mų api­bend­ri­ni­mu.

Teis­mo psi­cho­lo­go par­ei­gy­bės Lie­tu­vos apy­gar­dų teis­muo­se įsteig­tos per­nai, o šiais me­tais su­for­muo­ta pir­mo­ji šių spe­cia­lis­tų ko­man­da – po vie­ną psi­cho­lo­gą pen­kiuo­se apy­gar­dų teis­muo­se. Pa­sak Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­ko Egi­di­jaus Lau­ži­ko, pra­ėjus pu­sei psi­cho­lo­gų veik­los me­tų teis­muo­se, aiš­kiai ma­ty­ti, kad to­kio skai­čiaus spe­cia­lis­tų teis­mų sis­te­mai ne­pa­kan­ka.

„Teis­mo psi­cho­lo­go vaid­muo yra la­bai svar­bus tar­pi­nin­kau­jant tarp vai­ko ir tei­sė­jo: psi­cho­lo­gas pa­de­da at­skleis­ti tie­są by­lo­je. Pen­ki psi­cho­lo­gai 62 teis­mų ap­tar­nau­ti ne­ga­li nei pra­ktiš­kai, nei teo­riš­kai. Dar­bo krū­vis yra toks, kad šie spe­cia­lis­tai ti­krai ne vi­sa­da ga­li nu­vyk­ti į apy­lin­kių teis­mus ir pa­dė­ti tin­ka­mai apk­laus­ti vai­kus. To­dėl ruo­šda­mie­si teis­mų re­for­mai, po ku­rios vie­toj 49 apy­lin­kių teis­mų tu­rė­tų lik­ti tik 12, kiek­vie­na­me iš jų tu­ri­me nu­ma­ty­ti po 1 psi­cho­lo­go par­ei­gy­bę“, – su­si­pa­ži­nęs su si­tua­ci­jos api­bend­ri­ni­mu tei­gė E. Lau­ži­kas. Jis taip pat pa­žy­mė­jo, kad dėl pa­pil­do­mų eta­tų fi­nan­sa­vi­mo bus krei­pia­ma­si į at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas.

Tei­sė­jų ta­ry­ba at­krei­pė teis­mų pir­mi­nin­kų dė­me­sį į tai, kad ne vi­suo­se teis­muo­se yra įreng­ti vai­kų apk­lau­sos kam­ba­riai ir ne vi­si psi­cho­lo­gai tu­ri in­di­vi­dua­lias dar­bo vie­tas, o tai truk­do psi­cho­lo­gams tin­ka­mai at­lik­ti sa­vo dar­bą. Teis­mų pir­mi­nin­kams taip pat siū­ly­ta pa­gal ga­li­my­bes už­ti­krin­ti teis­mo psi­cho­lo­gų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą.

Ana­li­zuo­jant esa­mą pa­dė­tį pa­ste­bė­ta, kad teis­mo psi­cho­lo­gų par­ei­gy­bių ap­ra­šy­mai yra per pla­tūs, api­ma per daug funk­ci­jų, taip pat nu­sta­ty­ta, kad teis­muo­se psi­cho­lo­gai dir­ba be vy­res­nių­jų prie­žiū­ros ir pa­gal­bos (to­kia prie­žiū­ra yra pri­va­lo­ma psi­cho­lo­gų pro­fe­si­nė­je pra­kti­ko­je). At­siž­vel­gu­si į tai, Tei­sė­jų ta­ry­ba pa­ve­dė NTA su­da­ry­ti dar­bo gru­pę, ku­ri par­eng­tų ak­tua­lų pa­vyz­di­nės psi­cho­lo­go par­ei­gy­bės ap­ra­šy­mą ir įver­tin­tų ga­li­my­bes su­da­ry­ti su­si­ta­ri­mus su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu, VšĮ Par­amos vai­kams cen­tru, Vals­ty­bi­nės teis­mo psi­chia­tri­jos tar­ny­bos Vai­kų ir pa­aug­lių teis­mo psi­chia­tri­jos sky­riu­mi dėl teis­mo psi­cho­lo­gų veik­los pa­gal­bos prie­žiū­ros ir ku­ra­vi­mo sis­te­mos su­kū­ri­mo.

„To­kie su­si­ta­ri­mai pa­dė­tų teis­mo psi­cho­lo­gams dirb­ti efek­ty­viau, už­ti­krin­tų ge­res­nę teis­mų dar­bo ko­ky­bę at­lie­kant ne­pil­na­me­čių, ma­ža­me­čių as­me­nų apk­lau­sas, di­din­tų by­lų nag­ri­nė­ji­mo na­šu­mą. Vi­si šie as­pek­tai ska­tin­tų vi­suo­me­nę pa­si­ti­kė­ti teis­mų sis­te­ma,“ – po­sė­dy­je pa­žy­mė­jo Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas E. Lau­ži­kas.