Teisėjų egzminą įveikė 29 proc. pretendentų
Va­kar Na­cio­na­li­nė­je teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jo­je vy­ku­sį penk­tą­jį šiais me­tais pre­ten­den­tų į tei­sė­jus eg­za­mi­ną įvei­kė 29 pro­cen­tai – 4 iš 14 – eg­za­mi­ne da­ly­va­vu­sių kan­di­da­tų, ga­lė­sian­čių da­ly­vau­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos skel­bia­mo­se at­ran­ko­se į apy­lin­kės teis­mų tei­sė­jų vie­tas.

Kaip vi­suo­met iš teo­ri­nės ir pra­kti­nės da­lių su­si­de­dan­tis eg­za­mi­nas bu­vo lai­ko­mas raš­tu. Pra­kti­nė da­lis bu­vo su­da­ry­ta iš pri­va­ti­nės ir bau­džia­mo­sios tei­sės bei pro­ce­so tei­sės už­duo­čių.

„Eg­za­mi­ną iš­lai­kiu­sių­jų as­me­nų skai­čius iš es­mės iš­lie­ka pa­na­šus. Pre­ten­den­tai, iš­lai­kę eg­za­mi­ną bu­vo ti­krai tin­ka­mai pa­si­ren­gę tiek teo­ri­nei, tiek pra­kti­nei jo da­liai. Ki­tiems to­kio pa­si­ren­gi­mo ne­pa­ka­ko, to­dėl jie eg­za­mi­ną ga­lės dar kar­tą lai­ky­ti at­ei­ty­je. Pa­na­šios ten­den­ci­jos – eg­za­mi­ną lai­kiu­sių­jų ir iš­lai­kiu­sių­jų as­me­nų pro­por­ci­jos – pa­ste­bi­mos ir eg­za­mi­nuo­jant pre­ten­den­tus, no­rin­čius tap­ti ad­vo­ka­tais ar no­ta­rais,“ – tei­gia Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus eg­za­mi­no ko­mi­si­jos (PTEK) pir­mi­nin­kė, Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo Ci­vi­li­nių by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kė Egi­di­ja Ta­mo­šiū­nie­nė.

Iš 4 vy­rų ir 10 mo­te­rų ži­nių pa­ti­kri­ni­mą iš­lai­kė 4 mo­te­rys. Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus eg­za­mi­ną pa­pras­tai lai­ko dau­giau mo­te­rų nei vy­rų: iš vi­so šiais me­tais eg­za­mi­ną jau lai­kė 53 mo­te­rys ir 18 vy­rų.

7 pre­ten­den­tai eg­za­mi­ną lai­kė pir­mą­kart, li­ku­sie­ji lai­mę ban­dė jau ne­be pir­mą kar­tą. Ge­riau­siai eg­za­mi­ną iš­lai­kiu­sių­jų as­me­nų ži­nios bu­vo įver­tin­tos 9, šį ba­lą ga­vo 2 as­me­nys. Ge­ro įver­ti­ni­mo su­lau­kė 1 pre­ten­den­tas, o 1 iš­lai­kiu­sių­jų eg­za­mi­ną ži­nios įver­tin­tos pa­ten­ki­na­mai.

Iš vi­so 2016 me­tais pre­ten­den­tų į tei­sė­jus ži­nių pa­ti­kri­ni­muo­se jau da­ly­va­vo 70 kan­di­da­tų: gruo­džio 7 d. nu­ma­ty­ta­ja­me eg­za­mi­ne lai­mę tu­rė­tų ban­dy­ti dar 13 pre­ten­den­tų.

Sta­tis­ti­ka ro­do, kad daž­niau­siai pre­ten­den­tų į tei­sė­jus eg­za­mi­ną iš­lai­ko ma­žiau kaip pu­sė pre­ten­den­tų, ne­iš­lai­kiu­siu eg­za­mi­no lai­ko­mas as­muo, iš bent vie­nos už­duo­ties su­rin­kęs ma­žiau kaip 7 ba­lus.

Pre­ten­den­tų į tei­sė­jus eg­za­mi­nai vyks­ta ne re­čiau kaip kar­tą per pu­sę me­tų, iš­sky­rus at­ve­jus, kai nė­ra as­me­nų, ga­lin­čių lai­ky­ti šį eg­za­mi­ną. Pra­šy­mai leis­ti lai­ky­ti pre­ten­den­tų į tei­sė­jus eg­za­mi­ną pa­tei­kia­mi Na­cio­na­li­nės teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka.