Teisėjai tapo drausmingesni
Per­nai Lie­tu­vo­je tei­sė­jams bu­vo iš­kel­tos tik trys draus­mės by­los - ge­ro­kai ma­žiau nei anks­tes­niais me­tais, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja.

Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­ja 2014 me­tais aps­vars­tė ir įver­ti­no 13 tei­sė­jų el­ge­sį. 2013 me­tais bu­vo 36 to­kie svars­ty­mai, 2012 me­tais – 51.

Draus­mės by­los iš­kel­tos trims iš jų. 2013 me­tais kel­tos sep­ty­nios draus­mės by­los, 2012 me­tais - de­vy­nios.

Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Al­gis Nor­kū­nas tei­gė, kad to­kia sta­tis­ti­ka ro­do, jog pa­žei­di­mų ma­žė­ja, ir tai vyks­ta dėl gar­so įra­šų at­si­ra­di­mo, tei­sė­jų mo­ky­mų, pri­nci­pin­ges­nio teis­mų pir­mi­nin­kų dar­bo.

2014 me­tais Tei­sė­jų eti­kos ir draus­mės ko­mi­si­ja iš vi­so ga­vo 272 skun­dus, pra­šy­mus ir tei­ki­mus, iš ku­rių 249 bu­vo at­si­sa­ky­ta nag­ri­nė­ti. Anot pra­ne­ši­mo spau­dai, daž­niau­sios at­si­sa­ky­mo nag­ri­nė­ti prie­žas­tys – mo­ty­vų trū­ku­mas, pra­šy­mai tir­ti teis­mo spren­di­mus ir by­los ei­gą, o ne tei­sė­jo el­ge­sį.