Teisėjai kyla į kovą dėl savo algų
Tei­sė­jų ta­ry­ba pa­si­pik­ti­no val­džios su­ma­ny­mu ir ki­tą­met ne­di­din­ti par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nio dy­džio, nuo ku­rio pri­klau­so ne tik tei­sė­jų, bet ir po­li­ti­kų, par­ei­gū­nų ir tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mai. Tvir­ti­na­ma, kad jei Te­mi­dės tar­nų pi­ni­gi­nės ne­sto­rės, į teis­mus bus dar su­nkiau pri­trauk­ti kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų.

Tei­sė­jų at­sto­vai įtei­kė sa­vo pa­sta­bas So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo (SADM) mi­nis­te­ri­jai. Ga­lu­ti­nį žo­dį dėl SADM siū­ly­mo ir 2017-ai­siais pa­lik­ti jau ke­le­rius me­tus „į­šal­dy­tą“ par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį tu­rės tar­ti Sei­mas, ku­rio na­riai šiuo klau­si­mu lai­ko­si skir­tin­gos nuo­mo­nės.

Tar­nau­ti Te­mi­dei – nebepatrauklu

LŽ kal­bin­tas Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Lau­ži­kas pa­brė­žė, kad tiek Tei­sė­jų ta­ry­ba, tiek Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja ne kar­tą yra par­eiš­ku­sios sa­vo abe­jo­nes dėl par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nio dy­džio, ne­di­di­na­mo nuo 2009 me­tų. „Pa­gal Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo iš­aiš­ki­ni­mus, įsta­ty­mų lei­dė­jai tu­ri tei­sę su­ma­žin­ti tei­sė­jų at­ly­gi­ni­mus tik įsta­ty­mu ir tik lai­ki­nai – kol vals­ty­bės eko­no­mi­nė ir fi­nan­si­nė pa­dė­tis yra itin su­nki. Bet Lie­tu­vo­je šiuo me­tu eko­no­mi­kos kri­zės nė­ra, eko­no­mi­ka au­ga, to­dėl ir at­ly­gi­ni­mai tu­rė­tų di­dė­ti“, – dės­tė jis.

E. Lau­ži­ko tei­gi­mu, par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nio dy­džio „į­šal­dy­mas“ pri­si­de­da prie įvai­rių prob­le­mų teis­mų sis­te­mo­je gau­sė­ji­mo. Vie­na jų – tei­sė­jų pa­dė­jė­jų, pa­ta­rė­jų di­de­lė kai­ta dėl to, kad šių aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos vals­ty­bės tar­nau­to­jų at­ly­gi­ni­mai tam­pa ne­kon­ku­ren­cin­gi, pa­ly­gin­ti su pri­va­taus sek­to­riaus al­go­mis.

Tei­sė­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­ko ti­ki­ni­mu, vi­suo­me­nė iš teis­mų rei­ka­lau­ja ko­ky­biš­kai su­tei­kia­mų pa­slau­gų, ku­rios su­si­ju­sios su kons­ti­tu­ci­nių žmo­gaus tei­sių gy­ni­mu ir tin­ka­mu ne tik tei­sė­jų, bet ir ki­tų teis­mų dar­buo­to­jų dar­bu. Ne­sant są­ly­gų į teis­mus pri­trauk­ti kva­li­fi­kuo­tų, mo­ty­vuo­tų as­me­nų ir juos iš­lai­ky­ti, ky­la grės­mė mi­nė­tų pa­slau­gų ko­ky­bei.

„Jau ky­la ir prob­le­mų at­ren­kant tei­sė­jus – at­ran­ko­se da­ly­vau­ja ma­žai pre­ten­den­tų. Kai ka­da jos net ne­įvyks­ta. Ro­kiš­ky­je tei­sė­jo at­ran­ka ne­įvy­ko net an­trą kar­tą, Kau­ne yra ke­tu­rios lais­vos tei­sė­jų vie­tos, o at­ran­ko­je – tik de­vy­ni pre­ten­den­tai, iš ku­rių da­lis to­kių, ku­rie da­ly­vau­ja ne pir­mo­je at­ran­ko­je. Tei­sė­jų dar­bas jau­niems žmo­nėms tam­pa ne­be toks pa­trauk­lus, o al­ga – ne­be kon­ku­ren­cin­ga“, – aiš­ki­no E. Lau­ži­kas.

Egidijus Laužikas: "Teisėjų darbas jauniems žmonėms tampa nebe toks patrauklus, o alga - nebe konkurencinga.“ /www.teismai.lt nuotrauka

No­ri tau­py­ti vals­ty­bės lėšas

Kaip LŽ jau ra­šė, SADM par­en­gė Vals­ty­bės po­li­ti­kų, tei­sė­jų, vals­ty­bės par­ei­gū­nų ir vals­ty­bės tar­nau­to­jų par­ei­gi­nės al­gos (at­ly­gi­ni­mo) ba­zi­nio dy­džio, tai­ko­mo 2017 me­tais, įsta­ty­mo pro­jek­tą. Siū­lo­ma pa­tvir­tin­ti to­kį pa­tį dy­dį, koks yra tai­ko­mas šiais me­tais, – 130,5 eu­ro.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tro Gin­ta­ro Kli­ma­vi­čiaus aiš­ki­ni­mu, nors prog­no­zuo­ja­ma, kad vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis šie­met pa­di­dės 5,8 proc., o ki­tais me­tais – 6 proc., bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas šie­met augs 3,6 proc., o ki­tais me­tais – 5,2 proc., ir tai su­da­ry­tų są­ly­gas di­din­ti par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nį dy­dį, ta­čiau per­nai gruo­dį Sei­mas nu­sta­tė vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų vi­su­mos pa­ja­mų ir iš­lai­dų tri­me­čius ro­dik­lius, ku­riais va­do­vau­jan­tis 2017–2018 me­tais pla­nuo­ja­ma su­ba­lan­suo­ti val­džios sek­to­rių ir pa­siek­ti per­tek­lių bei iš­lai­ky­ti ma­žą val­džios sek­to­riaus fi­nan­sų ri­zi­ką. Be to, tri­me­čių iš­lai­dų ri­bų rei­ka­lau­ja­ma lai­ky­tis pa­gal na­cio­na­li­niuo­se ir Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tuo­se įtvir­tin­tas fis­ka­li­nės sis­te­mos tai­syk­les.

„At­siž­vel­giant į tai, kad ba­zi­nį dy­dį pa­di­di­nus 1 eu­ru iš vals­ty­bės biu­dže­to pri­reik­tų dau­giau kaip 8 mln. eu­rų, siū­lo­ma 2017 me­tams pa­tvir­tin­ti tą pa­tį 130,5 eu­ro ba­zi­nį dy­dį“, – pa­brė­žė G. Kli­ma­vi­čius.

Pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo nuo­sta­tas, at­ei­nan­čių fi­nan­si­nių me­tų ba­zi­nį dy­dį Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu tvir­ti­na Sei­mas iki pa­va­sa­rio se­si­jos pa­bai­gos. Pa­sta­rą­jį kar­tą šis dy­dis bu­vo keis­tas 2009 me­tais – pra­si­dė­jus eko­no­mi­kos kri­zei jis su­ma­žin­tas nuo 141,9 eu­ro iki 130,5 eu­ro. Nuo par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nio dy­džio Lie­tu­vo­je pri­klau­so be­veik 50 tūkst. žmo­nių at­ly­gi­ni­mai.

Nuo­mo­nės skirtingos

Ar par­la­men­ta­rai at­siž­velgs į Tei­sė­jų ta­ry­bos, kai ku­rių po­li­ti­kų ar vals­ty­bės tar­nau­to­jus gi­nan­čių prof­są­jun­gų nuo­mo­nę, kol kas ne­aiš­ku. Kaip LŽ tei­gė Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to (SRDK) pir­mi­nin­kė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė, SADM siū­ly­mas par­la­men­to dar ne­pa­sie­kė, tad ko­mi­te­tas jo ne­svars­tė.

„Su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­ri ana­li­zuo­ja si­tua­ci­ją ir, ti­kiuo­si, pa­teiks sa­vo siū­ly­mus. Si­tua­ci­ja nė­ra to­kia pa­pras­ta, kaip ga­li at­ro­dy­ti. Rei­kia pri­im­ti komp­lek­si­nius spren­di­mus. Kai bu­vo di­di­na­mi at­ski­rų ka­te­go­ri­jų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, at­si­ra­do chao­so“, – aiš­ki­no ji.

Tuo me­tu SRDK vi­ce­pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Jo­nas Da­gys yra už tai, kad at­ly­gi­ni­mai vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je bū­tų di­di­na­mi. „Pa­rei­gi­nės al­gos ba­zi­nio dy­džio di­di­ni­mas yra vie­na prie­mo­nių, ska­ti­nan­čių at­ly­gi­ni­mų au­gi­mą. Pa­gal tai ir pri­va­tus vers­las spren­džia, kiek di­din­ti at­ly­gi­ni­mus“, – tei­gė jis. R. J. Da­gys aiš­ki­no, kad tiek vie­ša­sis, tiek pri­va­tus sek­to­rius ko­vo­ja dėl tos pa­čios dar­bo jė­gos. Esą kai nė­ra sti­mu­lo kel­ti al­gas vie­ša­ja­me sek­to­riu­je, to­kio sti­mu­lo nė­ra ir pri­va­čia­me. „Tai tie­siog to­les­nės emig­ra­ci­jos ska­ti­ni­mas“, – par­eiš­kė R. J. Da­gys.

Anot jo, ne­rei­kia par­ei­gi­nės al­gos ba­zi­nio dy­džio kel­ti vie­nu ypu la­bai daug. Tai tu­rė­tų bū­ti nuo­la­ti­nis ir nuo­sek­lus pro­ce­sas. Pa­na­šiai el­gia­si kai­my­nių vals­ty­bių Lat­vi­jos ir Es­ti­jos vy­riau­sy­bės.

. . .

Skaičiai

Tei­sė­jų vi­du­ti­nis aps­kai­čiuo­tas mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas pra­ėju­sių me­tų tre­čią­jį ket­vir­tį (eu­rais):

Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas – 3006

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas – 2963

Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas – 2946

Apy­gar­dų ir apy­gar­dų ad­mi­nis­tra­ci­niai teis­mai – 2710

Apy­lin­kių teis­mai – 2159

Šal­ti­nis: Na­cio­na­li­nė teis­mų ad­mi­nis­tra­ci­ja