Teisėjai: D. Ulbinaitė išteisinta „niekuo neparemtais samprotavimais“
Trys Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jai par­eiš­kė, kad pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės at­sto­vę spau­dai Dai­vą Ul­bi­nai­tę iš­tei­si­nęs teis­mas vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus ir ne­siė­mė vi­sų prie­mo­nių nu­sta­ty­ti by­lai reikš­min­gas ap­lin­ky­bes.

Anot tei­sė­jų, by­lo­je esan­tys duo­me­nys ver­tin­ti „se­lek­ty­viai, pa­vir­šu­ti­niš­kai ir frag­men­tiš­kai“, o Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas vir­ši­jo įga­lio­ji­mus, pa­skelb­da­mas, kad Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) in­for­ma­ci­ją ne­pag­rįs­tai pri­pa­ži­no vals­ty­bės pa­slap­ti­mi.

Tei­sė­jų nuo­mo­ne, teis­mas tu­rė­jo siek­ti gau­ti Pa­slap­čių ap­sau­gos koor­di­na­vi­mo iš­va­dą dėl in­for­ma­ci­jos slap­tu­mo ir iš­sik­vies­ti VSD spe­cia­lis­tą iš­siaiš­kin­ti, ar in­for­ma­ci­jos pa­vie­ši­ni­mas ga­lė­jo at­skleis­ti žval­gy­bos par­ei­gū­nų ir slap­tų­jų bend­ra­dar­bių ta­pa­ty­bę.

„A­pe­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­mas šių veiks­mų ne­at­li­ko ir nu­tar­ties iš­va­das grin­dė ne tei­si­niais ar­gu­men­tais, o nie­kuo ne­pa­rem­tais samp­ro­ta­vi­mais, jog by­lo­je nė­ra duo­me­nų apie tai, kad in­for­ma­ci­jos at­sklei­di­mas su­kė­lė ri­zi­ką VSD dar­buo­to­jams ar žval­gy­bos slap­tie­siems bend­ra­dar­biams“, – ra­šo­ma tri­jų tei­sė­jų nuo­mo­nė­je.

At­ski­rą­ją nuo­mo­nę pa­si­ra­šė Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­jai Da­lia Ba­jer­čiū­tė, Vy­tau­tas Ma­sio­kas ir Al­vy­das Pi­ke­lis.

Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas šį mė­ne­sį ga­lu­ti­nai iš­tei­si­no pre­zi­den­tės at­sto­vę D.Ul­bi­nai­tę dėl kal­ti­ni­mų vals­ty­bės pa­slap­ties at­sklei­di­mu.

Šis spren­di­mas pri­im­tas mi­ni­ma­lia pers­va­ra – ke­tu­riais bal­sais prieš tris.

Ke­tu­ri tei­sė­jai – Ri­ma Ažu­ba­ly­tė, Ole­gas Fe­do­siu­kas, Eli­gi­jus Gla­du­tis ir Gin­ta­ras Go­da – su­ti­ko su Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo ver­ti­ni­mu, kad nau­jie­nų agen­tū­ros BNS pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas ne­pag­rįs­tai pri­pa­ži­no vals­ty­bės pa­slap­ti­mi.

D.Ul­bi­nai­tė bu­vo kal­ti­na­ma, kad at­sklei­dė slap­tą in­for­ma­ci­ją nau­jie­nų agen­tū­ros BNS re­dak­to­rei. Ty­ri­mas pra­dė­tas po to, kai BNS 2013 me­tų spa­lį pa­skel­bė apie VSD pers­pė­ji­mus ša­lies va­do­vams, jog Ru­si­ja ren­gia in­for­ma­ci­nes at­akas.

Teis­mai yra pri­pa­ži­nę, kad vyk­dant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą bu­vo ne­tei­sė­tai se­ka­mi BNS dar­buo­to­jai. D.Ul­bi­nai­tė sa­vo kal­tę ne­igė.