Teiks M. Vainiutės kandidatūrą
Pa­skir­ta­sis prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis teiks pre­zi­den­tei Mil­dos Vai­niu­tės kan­di­da­tū­rą į Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vės pos­tą.

„Aš ti­krai po po­kal­bio ap­sisp­ren­džiau, kad tei­ki­mas bus, o to­liau jau ver­tins, spren­di­mą pri­ims Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė“, – ket­vir­ta­die­nį po su­si­ti­ki­mo su M.Vai­niu­te žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė S.Skver­ne­lis.

„Man įspū­dis la­bai ge­ras. Tai da­ly­ki­nis žmo­gus, iš­si­la­vi­nęs, ži­nan­tis prob­le­ma­ti­ką, ge­ban­tis įgy­ven­din­ti tuos už­da­vi­nius, ku­rie yra Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je“, – tei­gė pa­skir­ta­sis prem­je­ras.

Jo­kiai par­ti­jai ne­prik­lau­san­ti M.Vai­niu­tė sa­kė so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­siū­ly­mo ei­ti mi­nis­trės par­ei­gas su­lau­ku­si penk­ta­die­nį, o tei­gia­mą at­sa­ky­mą da­vu­si tre­čia­die­nį.

„Tai la­bai at­sa­kin­gas dar­bas, at­sa­kin­ga po­zi­ci­ja, ti­krai rim­tai gal­vo­jau“, – sa­kė pre­ten­den­tė.

Milda Vainiutė /mruni.pure.elsevier.com nuotrauka

Ji tvir­ti­no ži­nan­ti prob­le­mas, do­mi­si klau­si­mais, ku­riuos tu­rės spręs­ti, ta­čiau sa­kė, kad kal­bė­ti apie iš­šū­kius ir ga­li­mus dar­bus dar per anks­ti.

Tre­čia­die­nį Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pre­zi­diu­mas nu­spren­dė į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus teik­ti M.Vai­niu­tės kan­di­da­tū­rą.

M.Vai­niu­tė yra My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rė. Ji yra dir­bu­si pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus pa­ta­rė­ja tei­sės klau­si­mais, taip pat Pre­zi­den­tū­ros kan­ce­lia­ri­jo­je dir­bo kon­sul­tan­te pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pir­mo­sios ka­den­ci­jos me­tu.

Mi­nis­trus prem­je­ro tei­ki­mu ski­ria pre­zi­den­tas.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tro pos­tas nau­jo­je Vy­riau­sy­bė­je li­ko lais­vas šių par­ei­gų at­si­sa­kius Ju­liui Pa­go­jui. Jis pra­ėju­sią sa­vai­tę bu­vo pa­skir­tas tei­sin­gu­mo mi­nis­tru nau­jo­jo­je Vy­riau­sy­bė­je, ta­čiau sa­vo kan­di­da­tū­rą at­siė­mė pa­aiš­kė­jus, jog per­nai ge­gu­žę jis bu­vo su­stab­dy­tas prie vai­ro ne­blai­vus ir apie tai ne­pra­ne­šė vie­šai.

Anks­čiau So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus tei­kė eks­par­la­men­ta­ro Da­riaus Pe­tro­šiaus kan­di­da­tū­rą, bet šis ją at­siė­mė, su­lau­kęs prie­kaiš­tų dėl ga­li­mų są­sa­jų su prieš­ta­rin­gos re­pu­ta­ci­jos Tau­ra­gės vers­li­nin­ku Arū­nu Pu­ke­liu, pra­var­de Švi­nius.

Ki­tas so­cial­de­mo­kra­tų kan­di­da­tas, Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas „vals­tie­čiams“ taip pat ne­įti­ko, kaip teig­ta, dėl am­žiaus ir po­li­ti­ka­vi­mo.

Spręs po susitikimo

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė kol kas ne­ver­ti­na ne­par­ti­nės pro­fe­so­rės Mil­dos Vai­niu­tės ga­li­my­bių užim­ti tei­sin­gu­mo mi­nis­tro pos­tą – dėl to ji ža­da ap­sisp­ręs­ti po su­si­ki­mo su kan­di­da­te.

„Ry­toj po su­si­ti­ki­mo da­ry­siu spren­di­mą“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį sa­kė pre­zi­den­tė.

Ji taip pat vy­lė­si, kad šį kar­tą at­lie­kant kan­di­da­to pa­ti­krą bus iš­veng­ta klai­dų.

„Da­bar vyks­ta pa­ti­kra, kiek tai įma­no­ma, pa­ti­kra nuo­dug­nes­nė, ti­kiuo­si, kad mes jau da­bar klai­dų iš­ven­gi­me“, – sa­kė ša­lies va­do­vė.