Teikia pataisas
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tei­kia pa­tai­sas, ku­rios ne­leis­tų rin­kė­jams fik­ty­viai per­si­re­gis­truo­ti kei­čiant gy­ve­na­mą­ją vie­tą prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad bal­suo­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ga­lė­tų tie sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, ku­rie sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą jo­je dek­la­ra­vo li­kus ne ma­žiau kaip 90 die­nų iki rin­ki­mų die­nos. 

Jei­gu gy­ve­na­mo­ji vie­ta bu­vo dek­la­ruo­ta li­kus ma­žiau kaip 90 die­nų iki rin­ki­mų, jie tei­sę bal­suo­ti tu­rė­tų to­je sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je bu­vo re­gis­truo­ti anks­čiau. Šiuo me­tu įsta­ty­mas nu­ma­to, kad bal­suo­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se ga­li nuo­la­ti­niai tos sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, o jo­kių ter­mi­nų dėl gy­ve­na­mo­sios vie­tos dek­la­ra­vi­mo nė­ra. Pa­sak ša­lies va­do­vės, to­kia tvar­ka šiuo me­tu su­da­ro są­ly­gas as­me­niui bal­suo­ti to­je sa­vi­val­dy­bė­je, ku­rio­je jis nuo­lat ne­gy­ve­na. Ša­lies va­do­vės tei­gi­mu, tai ne tik prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, bet ir su­da­ro są­ly­gas ma­ni­pu­liuo­ti rin­kė­jų bal­sais.