Teikia naujas pataisas dėl balsavimo internetu
Sei­mo ko­mi­te­tams ne­pri­ta­rus siū­ly­mams dėl bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu įtei­si­ni­mo, Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja par­en­gė nau­jas pa­tai­sas, ku­rio­mis esą bū­tų „vi­sa­pu­siš­kai pa­si­reng­ta bal­sa­vi­mui in­ter­ne­tu Lie­tu­vo­je ir su­da­ry­tos prie­lai­dos nau­jos bal­sa­vi­mo for­mos įtei­si­ni­mui“.

Mi­nis­te­ri­ja nu­ro­do, kad nau­jos pa­tai­sos su­da­ry­tų įsta­ty­mi­nį pa­grin­dą steig­ti bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu in­for­ma­ci­nę sis­te­mą ir ją tes­tuo­ti.

„Tik Sei­mui pri­ėmus šį įsta­ty­mą, bus to­liau Sei­me svars­to­mi įsta­ty­mų dėl in­ter­ne­ti­nio bal­sa­vi­mo pa­kei­ti­mai“, - BNS nu­ro­dė mi­nis­te­ri­ja.

Pa­tai­sas aiš­ki­nan­čia­me raš­te tei­gia­ma, kad bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu kon­kre­čiuo­se rin­ki­muo­se ir re­fe­ren­du­muo­se įtei­si­nan­čius tei­sės ak­tus Sei­mas ga­lė­tų pri­im­ti spe­cia­lis­tams pa­da­rius iš­va­dą, kad in­for­ma­ci­nė sis­te­ma ati­tin­ka rei­ka­lin­gą sau­gu­mo ir pa­ti­ki­mu­mo ly­gį.

Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas ba­lan­dį par­eiš­kė, kad Sei­me šiuo me­tu svars­to­ma bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu tvar­ka ne­už­ti­krins nei pro­ce­so slap­tu­mo, nei skaid­ru­mo, ir pa­siū­lė pa­tai­sas ini­cia­to­riams pa­to­bu­lin­ti. Šias pa­tai­sas, nu­ma­tan­čias pi­lie­čių bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu per pre­zi­den­to, Sei­mo, sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų, Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus bei re­fe­ren­du­mus, yra pa­tei­kę Sei­mo na­riai tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis ir su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius. Įtei­si­nus bal­sa­vi­mą in­ter­ne­tu, ga­li­my­bė bal­suo­ti tra­di­ci­niu bū­du ir to­liau iš­lik­tų.

Sei­mo In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­tas sa­vo ruo­žtu yra nu­spren­dęs da­ry­ti šių pa­tai­sų svars­ty­mo ko­mi­te­te per­trau­ką.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad nau­jos pa­tai­sos par­eng­tos at­siž­vel­giant į Sei­mo ko­mi­te­tuo­se iš­sa­ky­tas pa­sta­bas.

„Bal­sa­vi­mas in­ter­ne­tu tu­rė­tų su­ma­žin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tų klas­to­ji­mo ga­li­my­bę, re­zul­ta­tai tu­rė­tų bū­ti ap­do­ro­ja­mi grei­čiau, bū­tų už­ti­krin­ta as­mens tei­sių ir duo­me­nų ap­sau­ga, jų pri­va­tu­mas, bū­tų tau­po­mos vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos or­ga­ni­zuo­jant rin­ki­mus, nes įdie­gus to­kį bal­sa­vi­mą il­ga­lai­kė­je pers­pek­ty­vo­je rei­kės ma­žiau lė­šų tiek biu­le­te­nių spaus­di­ni­mui, tiek rin­ki­mų ko­mi­si­jų na­rių dar­bo už­mo­kes­čiui“, - su­in­te­re­suo­toms ins­ti­tu­ci­joms de­rin­ti pa­teik­tas pro­jek­tą aiš­ki­na mi­nis­te­ri­ja.

Ji pla­nuo­ja, kad bal­sa­vi­mo in­ter­ne­tu in­for­ma­ci­nė sis­te­ma tu­rė­tų bū­ti įsteig­ta ir įtei­sin­ta iki 2018 me­tų ko­vo 1 die­nos.