Teikia kandidatūras į KT teisėjus
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, pa­si­ra­šė de­kre­tą, ku­riuo Sei­mui tei­kia Dai­vos Pe­try­lai­tės kan­di­da­tū­rą ei­ti Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) tei­sė­jos par­ei­gas. Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) pir­mi­nin­kas Rim­vy­das Nor­kus  tei­kia Ja­ni­nos Stri­pei­kie­nės kan­di­da­tū­rą. Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis tei­kia Gin­ta­ro Go­dos kan­di­da­tū­rą.

Daivos Petrylaitės kandidatūrą teikia prezidentė Dalia Grybauskaitė. /LRP nuotrauka

Tei­si­nin­kės iš­si­la­vi­ni­mą įgi­ju­si Vil­niaus uni­ver­si­te­te, D. Pe­try­lai­tė aka­de­mi­nį dar­bą čia dir­ba jau dau­giau kaip 15 me­tų. Šiuo me­tu ji yra Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to Pri­va­ti­nės tei­sės ka­ted­ros pro­fe­so­rė, ži­no­ma dar­bo tei­sės eks­per­tė, ra­šo­ma Pre­zi­den­tū­ros spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me.

Sa­va­ran­kiš­kai ar­ba kaip bend­raau­to­rė D. Pe­try­lai­tė yra pa­skel­bu­si dau­giau ne­gu 40 moks­li­nių straips­nių, mo­nog­ra­fi­jų, par­ašiu­si va­do­vė­lių, ki­tų mo­ko­mo­jo po­bū­džio lei­di­nių. Pro­fe­so­rė ak­ty­viai da­ly­vau­ja na­cio­na­li­niuo­se ir tarp­tau­ti­niuo­se moks­li­niuo­se ty­ri­muo­se, skai­to pra­ne­ši­mus tarp­tau­ti­nė­se moks­li­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se.

Per sa­vo pro­fe­si­nę kar­je­rą D. Pe­try­lai­tė yra dir­bu­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­je, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Tei­sės de­par­ta­men­te, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je va­do­va­vo Tei­sė­kū­ros sky­riui.

LAT pir­mi­nin­kas tu­ri sa­vo kandidatą

Janina Stripeikienė./ LAT nuotrauka

LAT pir­mi­nin­kas R. Nor­kus į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jus tei­kia Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jos Ja­ni­nos Stri­pei­kie­nės kan­di­da­tū­rą.“

Ja­ni­na Stri­pei­kie­nė, jau 36 me­tus dir­ban­ti tei­sė­jo dar­bą, iš jų – 26 me­tus aukš­čiau­sių­jų gran­džių teis­muo­se, ver­ti­na­ma kaip pla­čios eru­di­ci­jos, aukš­tos pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos ir ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos tei­si­nin­kė“, – pa­si­ra­šy­ta­me tei­ki­me Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­kui pa­brė­žia Rim­vy­das Nor­kus.

Pa­sak Teis­mo va­do­vo, ži­no­ma tei­si­nin­kė yra reik­li sa­vo da­ly­ki­nei kva­li­fi­ka­ci­jai, tu­ri il­ga­me­tę aka­de­mi­nę pa­tir­tį, dės­tė M. Rio­me­rio uni­ver­si­te­te, yra Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to so­cia­li­nė par­tne­rė, va­do­vau­jan­ti vals­ty­bi­nių eg­za­mi­nų ko­mi­si­jai, nuo­la­ti­nė Tei­sė­jų mo­ky­mo cen­tro lek­to­rė, dau­ge­lio moks­li­nių-pra­kti­nių kon­fe­ren­ci­jų da­ly­vė. Ja­ni­na Stri­pei­kie­nė vyk­dė eks­per­ti­nę veik­lą Lie­tu­vo­je ir tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, ak­ty­viai da­ly­vau­ja tei­sė­kū­ro­je ren­giant tei­sės ak­tų pro­jek­tus, juos ver­ti­nant.Rim­vy­das Nor­kus taip pat pa­brė­žia, kad tei­sė­ja yra ge­rai ži­no­ma kaip ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė, ypač at­ku­riant ir plė­to­jant Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos, Lie­tu­vos tei­sė­jų aso­cia­ci­jos veik­lą, da­ly­vau­jant gau­siuo­se švie­tė­jiš­kuo­se ren­gi­niuo­se.“Nea­be­jo­ti­nai iš­kal­bin­ga pro­fe­si­nė ir vi­suo­me­ni­nė veik­la, pa­sie­ki­mai ir di­de­lė pa­tir­tis įvai­riuo­se na­cio­na­li­niuo­se ir tarp­tau­ti­niuo­se tei­si­niuo­se pro­jek­tuo­se, pro­fe­si­nis pri­pa­ži­ni­mas ir au­to­ri­te­tas na­cio­na­li­nė­je bei tarp­tau­ti­nė­je tei­si­nin­kų bend­ruo­me­nė­je, ne­prie­kaiš­tin­gos as­me­ni­nės sa­vy­bės ir su­kaup­ta gy­ve­ni­miš­ka pa­tir­tis pa­tvir­ti­na, kad Ja­ni­na Stri­pei­kie­nė ati­tin­ka vi­sus kan­di­da­tui į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jus ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus“, – pa­si­ra­šy­ta­me do­ku­men­te kons­ta­tuo­ja Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas.

Gintaras Goda.

V. Pra­nckie­tis siū­lo skir­ti G. Godą

Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis tei­kia Sei­mui Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jo kan­di­da­tū­rą – Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus tei­sė­ją Gin­ta­rą Go­dą.

G. Go­da – Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jas, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to do­cen­tas.

1990 m. su pa­gy­ri­mu bai­gė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­tą, nuo 1990 iki 1991 m. stu­di­ja­vo J. V. Gė­tės Frank­fur­to prie Mai­no uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­te, bai­gė po­dip­lo­mi­nes tei­sės stu­di­jas, įgi­jo tei­sės ma­gis­tro laips­nį. Nuo 1992 iki 1995 m. mo­kė­si Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to dok­to­ran­tū­ro­je, ap­gy­nė so­cia­li­nių moks­lų (tei­sės kryp­ties) dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją. Sta­ža­vo­si Hei­del­ber­ge (1995 m.), Ber­ly­ne (1993 m.). Moks­li­nių in­te­re­sų sri­tis – bau­džia­ma­sis pro­ce­sas, dės­to­mi da­ly­kai – bau­džia­mo­jo pro­ce­so tei­sė, už­sie­nio ša­lių bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­grin­dai.

G. Go­da bu­vo nau­jo­jo Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so ren­gi­mo dar­bo gru­pės na­rys, įsta­ty­mų ir ki­tų tei­sės ak­tų, reg­la­men­tuo­jan­čių tur­to areš­to tvar­ką, nuo­sta­toms iš­nag­ri­nė­ti ir rei­kia­mų tei­sės ak­tų pro­jek­tams par­eng­ti dar­bo gru­pės na­rys. Pa­skel­bė moks­li­nių straips­nių, yra Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so ko­men­ta­ro bend­raau­to­ris, Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so ko­men­ta­ro II da­lies moks­li­nis re­dak­to­rius.

Va­do­vau­da­ma­sis Kons­ti­tu­ci­ja, Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jus ski­ria Sei­mas. Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jais ga­li bū­ti ski­ria­mi ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, tu­rin­tys aukš­tą­jį tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir ne ma­žes­nį kaip 10 me­tų tei­si­nio ar moks­li­nio pe­da­go­gi­nio dar­bo pa­gal tei­si­nin­ko spe­cia­ly­bę sta­žą.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą su­da­ro de­vy­ni tei­sė­jai, ski­ria­mi de­vy­ne­riems me­tams, vie­nai ka­den­ci­jai. Tei­sė­jus ski­ria Sei­mas iš kan­di­da­tų, ku­riuos pa­tei­kia Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Pir­mi­nin­kas ir Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pir­mi­nin­kas. Tei­sė­jais ga­li bū­ti ski­ria­mi ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiai, tu­rin­tys aukš­tą­jį tei­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą ir ne ma­žes­nį kaip 10 me­tų tei­si­nio ar moks­li­nio pe­da­go­gi­nio dar­bo pa­gal tei­si­nin­ko spe­cia­ly­bę sta­žą.

Sei­mas bai­gian­tis įga­lio­ji­mų lai­kui at­lei­džia LAT tei­sė­ją V.Ranonį

Sei­mas bai­gian­tis įga­lio­ji­mų lai­kui at­lei­džia Lie­tu­vos Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (LAT) tei­sė­ją Vla­dis­lo­vą Ra­no­nį.

Sei­mo ket­vir­ta­die­nį pri­im­tas nu­ta­ri­mas įsi­ga­lios ki­tų me­tų va­sa­rio 17 die­ną.

1952 me­tais gi­męs V.Ra­no­nis LAT Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riu­je tei­sė­ju dir­bo nuo 2008 me­tų. LAT tei­sė­ju jis dar dir­bo ir anks­čiau, 1990–1993 me­tais.

Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jus ski­ria ir at­lei­džia Sei­mas pre­zi­den­to tei­ki­mu.

Pa­gal Teis­mų įsta­ty­mą, as­muo į tei­sė­jo par­ei­gas ski­ria­mas iki 65 me­tų. Kai tei­sė­jui su­kan­ka 65 me­tai, jo įga­lio­ji­mai bai­gia­si.