Tautininkų sąjungos pirmininku tapo A. Rudys
Šeš­ta­die­nį Vil­niu­je vy­ku­sia­me Tau­ti­nin­kų są­jun­gos su­va­žia­vi­me nau­juo­ju par­ti­jos pir­mi­nin­ku iš­rink­tas Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras, eko­no­mi­kos moks­lų dak­ta­ras Aud­rius Ru­dys.

Apie tai BNS in­for­ma­vo bu­vęs par­ti­jos pir­mi­nin­kas Ju­lius Pa­nka, ku­ris šeš­ta­die­nį iš­rink­tas par­ti­jos vi­ce­pir­mi­nin­ku.

Į par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­tą taip pat kan­di­da­ta­vo bu­vęs „Klai­pė­dos naf­tos“ di­rek­to­rius Pe­tras Par­ei­gis bei Užu­pio Res­pub­li­kos prem­je­ras Sa­ka­las Go­ro­dec­kis.

J.Pa­nkos tei­gi­mu, su­va­žia­vi­me taip pat nu­spręs­ta pa­keis­ti par­ti­jos pa­va­di­ni­mą į Lie­tu­vių tau­ti­nin­kų są­jun­gą.

„Taip pat bu­vo pri­im­ta re­zo­liu­ci­ja dėl mig­ra­ci­jos. Mes ne­pri­ta­ria­me ma­si­nei mig­ra­ci­jai, kvo­tų po­li­ti­kai ir siū­lo­me pa­dė­ti tiems žmo­nėms, ku­rie ken­čia nuo ka­ro, jų tė­vy­nė­je, o ne da­ry­ti ko­lo­ni­za­ci­ją. Pri­im­ta re­zo­liu­ci­ja ir dėl ki­tų me­tų Sei­mo rin­ki­mų“, – BNS sa­kė J.Pa­nka.

Anot jo, kol kas ne­nusp­ręs­ta ar at­ei­nan­čių me­tų rin­ki­muo­se bus jun­gia­ma­si su ki­to­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis.

„Mū­sų par­ti­ja yra at­vi­ra bet ko­kioms de­ry­boms. Mes iš­reiš­kia­me sa­vo pa­grin­di­nes prog­ra­mos nuo­sta­tas ir jei­gu po­li­ti­nėms jė­goms bus pa­ke­liui su to­mis nuo­sta­to­mis, mes ga­li­me da­ly­vau­ti koa­li­ci­jo­je, ar ei­ti bend­ru są­ra­šu, ar tie­siog po Sei­mo rin­ki­mų sėk­mės at­ve­ju for­muo­ti koa­li­ci­ją. Mes ne­įvar­di­ja­me kon­kre­čių po­li­ti­nių jė­gų, ne­sa­me ap­sisp­ren­dę, bet pa­li­ko­me nau­jam pir­mi­nin­kui lais­vas ran­kas“, – kal­bė­jo J.Pa­nka.

Anot jo, su­va­žia­vi­me bu­vo iš­sa­ky­ta po­zi­ci­ja, kad par­ti­ja Sei­mo rin­ki­muo­se tu­rė­tų da­ly­vau­ti vie­na, nes Eu­ro­po­je šiuo me­tu vy­rau­ja ten­den­ci­jos, kad tau­ti­nin­kų par­ti­jos su­lau­kia vis dau­giau rin­kė­jų pa­lai­ky­mo.

Sei­mo rin­ki­mai vyks 2016 me­tų ru­de­nį.