Tautininkų sąjunga ir „Jaunoji Lietuva“ jungsis
Ne­par­la­men­ti­nės par­ti­jos „Jau­no­ji Lie­tu­va“ ir Tau­ti­nin­kų są­jun­ga pla­nuo­ja jung­tis, pra­ne­šė pa­sta­ro­sios pir­mi­nin­kas Ju­lius Pa­nka.

Anot jo, par­ti­jos jau su­de­ri­no jun­gi­mo­si gra­fi­ką ir šių me­tų va­sa­rą jos su­si­jungs į vie­ną po­li­ti­nę jė­gą.

„Šian­dien pa­si­ra­šo­me Lie­tu­vos pa­trio­ti­nių jė­gų jun­gi­mo­si dek­la­ra­ci­ją. Drau­ge kvie­čia­me jung­tis vi­sas pa­trio­ti­nes par­ti­jas ir at­ski­rus pa­trio­tus. Esa­me at­vi­ri bend­ra­dar­bia­vi­mui Lie­tu­vos la­bui“, - BNS at­siųs­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia J.Pa­nka.

Tau­ti­nin­kų va­do­vas tei­gia, kad to­kiu bū­du par­ti­jos ren­gia­si ki­tą­met vyk­sian­tiems Sei­mo rin­ki­mams. Jis vi­lia­si, kad pa­vyks par­la­men­te įkur­ti „tau­ti­nėms ver­ty­bėms at­sto­vau­jan­čią frak­ci­ją“.

Ko­vą per sa­vi­val­dos rin­ki­mus Tau­ti­nin­kų są­jun­ga te­ga­vo vie­ną man­da­tą, už šią par­ti­ją bal­sa­vo 2783 rin­kė­jai, „Jau­no­ji Lie­tu­va“ ne­iš­ko­vo­jo nė vie­nos vie­tos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je, ji ga­vo 4990 bal­sų, skel­bia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja.