Tautinį kostiumą pristatys be populizmo
„Vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio ini­cia­ty­va vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga iki­mo­kyk­li­nu­kams do­va­no­ti po tau­ti­nį kos­tiu­mą su­kė­lė aud­rin­gą reak­ci­ją. Kur kas ma­žiau dė­me­sio su­lau­kė moks­li­nin­kų ir įvai­rių sri­čių kul­tū­ri­nin­kų sie­kis sa­vo dar­bais at­skleis­ti tau­ti­nio kos­tiu­mo vie­tą mo­der­nia­me pa­sau­ly­je.

2017-uo­sius Sei­mas yra pa­skel­bęs Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tais. Jų mi­nė­ji­mo pla­ną pa­tvir­ti­no dar Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bė, o ja­me – 37 ini­cia­ty­vos, pro­jek­tai, ki­to­kia veik­la. Vie­nas pir­mų­jų nu­ma­to­mų ren­gi­nių vyks par­la­men­te – va­sa­rio 14 die­ną čia bus su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja „Tau­ti­nis kos­tiu­mas šian­dien“.

Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Arū­nas Ge­lū­nas „Lie­tu­vos ži­nias“ ti­ki­no, kad šiuo at­ve­ju par­la­men­tas tik „su­ti­ko pa­sko­lin­ti“ pa­tal­pas kon­fe­ren­ci­jai – su­tei­kė vie­tą ir da­vė for­ma­lų pri­ta­ri­mą.

Anot A. Ge­lū­no, bus įdo­mu pa­klau­sy­ti, ką apie tau­ti­nį kos­tiu­mą gal­vo­ja moks­li­nin­kai, ypač tu­rint gal­vo­je R. Kar­baus­kio idė­ją pa­do­va­no­ti po tau­ti­nį kos­tiu­mą iki­mo­kyk­li­nu­kams.

„Ka­dan­gi spau­do­je ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se bu­vo la­bai daug spe­ku­lia­ci­jų apie tau­ti­nį kos­tiu­mą, ma­nau, kad bū­tų ge­rai su­ži­no­ti pro­fe­sio­na­lų po­žiū­rį, pa­ma­ty­ti pri­sta­ty­mą, kas vyks­ta su tau­ti­niu kos­tiu­mu, ko­kias for­mas jis da­bar įgy­ja ir ko­kiuo­se kon­teks­tuo­se. Ki­taip ta­riant, bū­tų ge­rai iš­girs­ti nor­ma­lią moks­li­nę dis­ku­si­ją“, – sa­kė Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys.

Sem­sis pa­tir­ties iš kaimynų

Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tų pra­džiai skir­tą kon­fe­ren­ci­ją ren­gia Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cen­tras (LNKC). Jo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Vi­da Šat­kaus­kie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, jog iš tie­sų Sei­me vyks tik vie­na kon­fe­ren­ci­jos da­lių – la­biau stra­te­gi­nė. Jo­je bus aiš­ki­na­ma­si, kaip vi­suo­me­nė su­pran­ta ir pri­ima tau­ti­nį kos­tiu­mą.

Pra­ne­ši­mus apie tau­ti­nio kos­tiu­mo vie­tą ir reikš­mę na­cio­na­li­nė­je kul­tū­ro­je, ki­tus su tuo su­si­ju­sius as­pek­tus skai­tys LNKC, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus, Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos at­sto­vai.

Kon­fe­ren­ci­ja bus tarp­tau­ti­nė: apie nor­ve­gų tau­ti­nio kos­tiu­mo po­li­ti­ką pa­sa­kos Nor­ve­gi­jos tau­ti­nio kos­tiu­mo ins­ti­tu­to, apie Es­ti­jos tau­ti­nio kos­tiu­mo įta­ką šiuo­lai­ki­nių dra­bu­žių di­zai­nui bei su­ve­ny­rams – Es­ti­jos liau­dies me­no ir ama­tų są­jun­gos at­sto­vės.

Ki­ta kon­fe­ren­ci­jos da­lis, la­biau skir­ta spe­cia­lis­tams, or­ga­ni­za­to­riams, ga­min­to­jams ir ty­ri­nė­to­jams, vyks Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me mu­zie­ju­je. Čia bus kal­ba­ma apie Lie­tu­vo­je ga­mi­na­mų tau­ti­nių kos­tiu­mų ypa­tu­mus ir jų ga­my­bos pers­pek­ty­vas, įsi­gi­ji­mo ypa­tu­mus ir ga­li­my­bes, kos­tiu­mus ga­mi­nan­čių įmo­nių prob­le­mas. Lat­vi­jos, Es­ti­jos ir Nor­ve­gi­jos at­sto­vai da­ly­sis sa­vo ša­lių tau­ti­nių kos­tiu­mų ak­tua­li­jo­mis.

Pa­pil­do­mų lė­šų neskirta

At­ski­ra vals­ty­bės biu­dže­to ei­lu­te Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tų pro­jek­tai ne­fi­nan­suo­ja­mi. Tad, pa­sak V. Šat­kaus­kie­nės, kon­fe­ren­ci­ja bus ren­gia­ma LNKC lė­šo­mis. Tie­sa, pa­vie­niams Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tų pro­jek­tams lė­šų gau­ta iš Kul­tū­ros ta­ry­bos, pa­vyz­džiui, do­ku­men­ti­nei apyb­rai­žai su­kur­ti.

Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tų ren­gi­nius koor­di­nuo­jan­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ra­gi­na teik­ti par­aiš­kas gau­ti lė­šų iš Kul­tū­ros ta­ry­bos. Vis dėl­to mi­nis­te­ri­jos Re­gio­nų kul­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ire­na Ke­zie­nė pri­pa­ži­no, kad po pir­mo­jo par­aiš­kų tei­ki­mo da­lis jų ne­pa­ten­kin­ta. Kul­tū­ros ta­ry­ba su Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tais su­si­ju­sioms par­odoms reng­ti ne­sky­rė lė­šų di­die­siems – Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam, M. K. Čiur­lio­nio, Lie­tu­vos dai­lės – mu­zie­jams ir da­liai ki­tų pro­jek­tų vyk­dy­to­jų.

Et­ni­nės kul­tū­ros glo­bos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Vir­gi­ni­jus Jo­cys ne­slė­pė, jog liūd­niau­sia tai, kad tie or­ga­ni­za­to­riai, ku­rie su­sip­la­na­vo ren­gi­nius ir ne­ga­vo fi­nan­sa­vi­mo, at­si­sa­kė tų ren­gi­nių.

Jis pri­mi­nė, kad Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tai – nuo­sek­li mi­nė­ji­mų tą­sa, nes 2011-ie­ji Lie­tu­vo­je bu­vo Tar­mių me­tai, 2015-ie­ji – Re­gio­nų me­tai. „Et­ni­nė kul­tū­ra yra pa­veiks­lo dro­bės grun­tas, ant ku­rio vė­liau ga­li pieš­ti ir mo­der­nis­tai“, – kal­bė­jo V. Jo­cys, pri­si­min­da­mas ir ne per se­niau­siai di­zai­ne­rio Juo­zo Stat­ke­vi­čiaus su­kur­tą et­ni­nės sti­lis­ti­kos rū­bų ko­lek­ci­ją.