Tautiečių lietuvybei užsienyje puoselėti – keli milijonai eurų
Ry­šiams su už­sie­nio lie­tu­viais pa­lai­ky­ti ki­tais me­tais vals­ty­bė ke­ti­na skir­ti be­veik 3 mln. 630 tūkst. eu­rų. Už šiuos pi­ni­gus bus ska­ti­na­mas lie­tu­viš­kas švie­ti­mas, lie­tu­vių kil­mės už­sie­nie­čių stu­di­jos mū­sų ša­ly­je, spe­cia­laus te­le­vi­zi­jos ka­na­lo trans­lia­ci­joms.

Pi­ni­gai nu­ma­ty­ti pa­gal spe­cia­lią už­sie­nio lie­tu­vių įsi­trau­ki­mo į vals­ty­bės gy­ve­ni­mą prog­ra­mą „Glo­ba­li Lie­tu­va“. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja par­en­gė siū­ly­mus, ko­kioms kon­kre­čioms prie­mo­nėms ir kiek lė­šų nu­ma­ty­ti at­ei­nan­tiems me­tams.

Liū­to da­lį mi­nė­tos su­mos – vi­so 1 mln. 971 tūkst. eu­rų – no­ri­ma skir­ti įvai­riems pro­jek­tams, sie­kian­tiems, kad už­sie­nio lie­tu­viai glo­ba­li­za­ci­jos są­ly­go­mis iš­lai­ky­tų tau­ti­nį ta­pa­tu­mą, taip pat rū­pin­tis as­me­nų, pri­klau­san­čių lie­tu­vių tau­ti­niai ma­žu­mai už­sie­ny­je, tei­sių ap­sau­ga. Pla­nuo­ja­ma, kad pi­ni­gai bus skir­ti už­sie­nio lie­tu­vių ži­niask­lai­dai, įvai­rių lie­tu­viš­kų or­ga­ni­za­ci­jų veik­lai rem­ti, li­tua­nis­ti­niam švie­ti­mui plė­to­ti, už­sie­nio lie­tu­vių for­ma­lio­jo ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo įstai­goms iš­lai­ky­ti, ap­rū­pin­ti rei­ka­lin­go­mis me­džia­go­mis ir prie­mo­nė­mis ir t.t.

506 tūkst. eu­rų no­ri­ma nu­ma­ty­ti už­sie­nio lie­tu­vių įsi­trau­ki­mo į Lie­tu­vos po­li­ti­nį, eko­no­mi­nį, moks­lo, kul­tū­ros ir spor­to gy­ve­ni­mą ska­ti­ni­mui. Da­lis šių lė­šų bus ski­ria­ma ir in­for­ma­ci­jai apie mū­sų ša­liai reikš­min­gą kul­tū­ros pa­vel­dą už­sie­ny­je su­sis­te­min­ti, mū­sų kul­tū­ros pa­vel­do grą­ži­ni­mo veik­lai vyk­dy­ti.

Už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai bus ska­ti­na­mi grįž­ti į tė­vy­nę. Tam ki­tais me­tais ke­ti­na­ma nu­ma­ty­ti 213 tūkst. eu­rų. Už šiuos pi­ni­gus bus su­da­ro­mos są­ly­gos tau­tie­čiams gau­ti jiems ak­tua­lią in­for­ma­ci­ją, grįž­tan­tiems lie­tu­viams – su rein­teg­ra­ci­ja su­si­ju­sias pa­slau­gas, pa­vyz­džiui, ano­ni­mi­nę psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą, re­mia­mos iš­ei­vi­jos ir lie­tu­vių kil­mės už­sie­nie­čių stu­di­jos Lie­tu­vos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se.

Už­sie­nio lie­tu­viams skir­to Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos TV ka­na­lo pa­sie­kia­mu­mui ir plė­trai už­sie­ny­je su­pla­nuo­ti 902,8 tūkst. eu­rų.