Tauragės rajone sunegalavo 76 kariai
Į ka­ro me­di­kus dėl virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mų krei­pė­si 76 nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai, tar­nau­jan­tys Lie­tu­vos Di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­ta­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne (Tau­ra­gės r.)

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė pra­ne­ša, jog su­ne­ga­la­vu­siems ka­riams at­lie­ka­mi bū­ti­ni ty­ri­mai, nu­sta­ti­nė­ja­mos ne­ga­la­vi­mo prie­žas­tys.

Šiuo me­tu LDK Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­ta­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne iš vi­so tar­nau­ja apie 400 nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių.