Tauragėje į atsargą išleidžiama beveik 400 karių
Bir­že­lio 21 die­ną Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio me­cha­ni­zuo­ta­ja­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą bai­gia be­veik 400 ka­rių, tarp jų ir 6 mer­gi­nos.

Iš­ly­dė­tu­vių ce­re­mo­ni­ja pra­si­dės 9.30 val., ka­riai žy­giuos Tau­ra­gės mies­to gat­vė­mis (Vy­tau­to g. ir Trem­ti­nių ke­lio san­kir­ta), vyks ren­gi­nys mies­to Pi­lies aikš­tė­je. Sėk­min­gai bai­gu­sius 9 mė­ne­sių tar­ny­bą ka­rius pa­svei­kins kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas, ki­ti kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos at­sto­vai, sve­čiai, ka­rių ar­ti­mie­ji, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio ba­ta­lio­no šauk­ti­nių ka­rių bū­rys (per 30 ka­rių) da­ly­va­vo bir­že­lio 17 die­ną pa­si­bai­gu­sio­se di­džiau­sio­se NA­TO pra­ty­bo­se „A­na­kon­da 2016“ Len­ki­jo­je, o dar per 300 ka­rių į iš­ly­dė­tu­vių į at­sar­gą ce­re­mo­ni­ją stos po da­ly­va­vi­mo šią sa­vai­tę Pa­bra­dė­je pa­si­bai­gu­sio­se tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se „I­ron Wolf 2016“ .

Tęs­ti tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je kaip pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai ke­ti­na per 70 ka­rių, iš jų maž­daug 30 pla­nuo­ja lik­ti ir to­liau tar­nau­ti LDK Kęs­tu­čio ba­ta­lio­ne.