Taupumo Seime nerasi nė su žiburiu
Sei­mo ka­den­ci­ja – nau­ja, o tra­di­ci­jos – se­nos. Ge­ro­kai at­si­nau­ji­nu­sio par­la­men­to na­riai žen­gia pirm­ta­kų pė­do­mis ir to­liau tuš­ti­na jų veik­lai ap­mo­kė­ti skir­tus fon­dus. Nė cen­to ne­pa­nau­do­jo vos ke­li tau­tos iš­rink­tie­ji.

Par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tas pi­ni­gų kap­šas nuo šių me­tų ko­vo pa­di­dė­jo be­veik 30 eu­rų. Sau­sio ir va­sa­rio mė­ne­siais Sei­mo na­rių dar­bo iš­lai­doms bu­vo skir­ta po 793,3 eu­ro, nuo ko­vo – jau 822,8 eu­ro. Iš vi­so per tris pir­mus šių me­tų mė­ne­sius sei­mū­nai par­la­men­ti­nės veik­los iš­lai­doms pa­deng­ti ga­lė­jo iš­leis­ti po 2409,4 eu­ro.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos Fi­nan­sų sky­riaus par­eng­ta at­as­kai­ta ro­do, kad dau­gu­ma par­la­men­ta­rų ne­tau­pė mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų. Iš vi­so iš­leis­ti 245 608 eu­rai.

Liū­to da­lis – au­to­mo­bi­liams išlaikyti

Vi­sus par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tus pi­ni­gus pra­ėju­sį ket­vir­tį iš­lei­do ke­lio­li­ka Sei­mo na­rių iš įvai­rių frak­ci­jų. Tarp jų – li­be­ra­las Vi­ta­li­jus Gai­lius, „tvar­kie­čiai“ Juo­zas Im­bra­sas ir Vy­tau­tas Kamb­le­vi­čius, „vals­tie­čiai“ Gin­tau­tas Kin­du­rys, Alf­re­das Sta­sys Nau­sė­da, Vy­tau­tas Ras­te­nis, Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Pe­tras Va­liū­nas, Ge­di­mi­nas Va­si­liaus­kas, kon­ser­va­to­riai Kęs­tu­tis Ma­siu­lis ir Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė.

Ke­liais eu­rais ma­žiau nei skir­ta pa­nau­do­jo so­cial­de­mo­kra­tas And­rius Pa­lio­nis. „Vals­tie­tis“ Aud­rys Ši­mas Sei­mo kan­ce­lia­ri­jai pa­tei­kė net kiek di­des­nę sąs­kai­tą – 2410,21 eu­ro.

Vi­sas par­la­men­ti­nei veik­lai at­sei­kė­tas lė­šas iš­lei­dę Sei­mo na­riai dau­giau­sia pi­ni­gų sky­rė trans­por­to prie­mo­nių eksp­loa­ta­ci­jai, tech­ni­nei prie­žiū­rai ir re­mon­tui, su­ve­ny­rams, kan­ce­lia­ri­nėms pre­kėms, te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ir in­ter­ne­to pa­slau­goms, pa­što iš­lai­doms pa­deng­ti, gė­lėms.

I. Ši­mo­ny­tė to­liau ne­lie­čia fondo

Ma­žiau nei tūks­tan­tį eu­rų per tris mė­ne­sius iš­lei­do 19 par­la­men­ta­rų. Tau­piau­si, ne­pa­lie­tę nė cen­tro iš par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tų lė­šų, pra­ėju­sį ket­vir­tį bu­vo trys par­la­men­ta­rai: kon­ser­va­to­riai Gab­rie­lius Lands­ber­gis ir Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė bei so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

Ne­daug mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų iš­lei­do ir Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė. Ji už 34 eu­rus įsi­gi­jo su­ve­ny­rų ir 1,4 eu­ro sky­rė ban­ko pa­slau­goms ap­mo­kė­ti.

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis pa­nau­do­jo 270 eu­rų. Kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas iš­lei­do be­veik 306 eu­rus, Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­tis Juo­zas Ber­na­to­nis – 424 eu­rus.

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Sta­sys Ja­ke­liū­nas par­la­men­ti­nei veik­lai pa­nau­do­jo 542 eu­rus: 300 eu­rų at­siė­jo au­to­mo­bi­lio iš­lai­ky­mas, 242 eu­rus – pe­rio­di­nių lei­di­nių ir lai­kraš­čių pre­nu­me­ra­ta. Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to va­do­vas Al­gir­das Sy­sas sau­sio-ko­vo mė­ne­siais iš­lei­do 590 eu­rų.

Tak­si pra­va­ži­nė­jo šim­tus eurų

Dau­giau­sia mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų su­ry­ja Sei­mo na­rių au­to­mo­bi­lių eksp­loa­ta­vi­mas, tech­ni­nė prie­žiū­ra ir re­mon­tas. Kai ku­rie Sei­mo na­riai ne­ma­žai val­diš­kų lė­šų iš­lei­džia tak­si ar vie­šo­jo trans­por­to pa­slau­goms. Pa­vyz­džiui, li­be­ra­lė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė per tris mė­ne­sius tam sky­rė 830 eu­rų, kon­ser­va­to­rius Lau­ry­nas Kas­čiū­nas – 344 eu­rus, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jo­je dir­ban­tis Vir­gi­ni­jus Po­de­rys – 342 eu­rus.

Ne­ma­žai mo­kes­čių mo­kė­to­jams at­siei­na ir Sei­mo na­rių biu­rų nuo­ma. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos at­sto­vas Mi­cha­las Mac­ke­vi­čius tam iš­lei­do 930 eu­rų, kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis – 774 eu­rus, so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas – 687 eu­rus, Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las – be­veik 580 eu­rų.

Kai ku­riems Sei­mo na­riams biu­rų pa­tal­pų nuo­ma ir iš­lai­ky­mas at­siei­na ge­ro­kai ma­žiau. Pa­vyz­džiui, „vals­tie­tis“ Jo­nas Varž­ga­lys tam per tris mė­ne­sius sky­rė ma­žiau nei 5 eu­rus, kon­ser­va­to­rius Ka­zys Star­ke­vi­čius – 2 eu­rus.

Nau­do­ja­si ir ministrai

Nors Vy­riau­sy­bės na­riai tu­ri sa­vo rep­re­zen­ta­ci­nius fon­dus, ke­li Sei­me dir­ban­tys mi­nis­trų ka­bi­ne­to at­sto­vai ne­pa­si­kuk­li­no nau­do­ti ir par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tus pi­ni­gus.

Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė: „Vi­sa tų lė­šų reg­la­men­ta­vi­mo ir val­dy­mo sis­te­ma man at­ro­do ab­sur­diš­ka.“

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tam iš­lei­do 907,82 eu­ro – at­sis­kai­tė už tar­ny­bi­nių te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų, pa­što pa­slau­gas, pir­ko su­ve­ny­rų, kan­ce­lia­ri­nių pre­kių, ga­mi­no­si vi­zi­ti­nių kor­te­lių, nuo­mo­jo­si kom­piu­te­ri­nę įran­gą.

Že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas par­la­men­ti­nei veik­lai iš­lei­do 1112 eu­rų. Dau­giau­sia jam at­siė­jo vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų tei­kia­mos pa­slau­gos ir au­to­mo­bi­lio eksp­loa­ta­ci­ja, prie­žiū­ra bei re­mon­tas. Ke­lias­de­šimt eu­rų jis sky­rė te­le­fo­no sąs­kai­tai ap­mo­kė­ti.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos iš­lai­dos par­la­men­ti­nei veik­lai sie­kė be­veik 943 eu­rus. Už šiuos pi­ni­gus jis ap­mo­kė­jo vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jų pa­slau­gas, nuo­mo­jo­si trans­por­tą eks­kur­si­jai į Sei­mą, pa­den­gė au­to­mo­bi­lio eksp­loa­ta­vi­mo iš­lai­das, už­si­sa­kė vi­zi­ti­nių kor­te­lių.

Ma­žiau­siai par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tų lė­šų – be­veik 120 eu­rų – te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų pa­slau­goms pa­nau­do­jo už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Ab­sur­diš­ka sis­te­ma

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­rė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­žy­mė­jo, kad ne­nau­do­ti par­la­men­ti­nių lė­šų yra jos pri­nci­pi­nė po­zi­ci­ja. „Vi­sa tų lė­šų reg­la­men­ta­vi­mo ir val­dy­mo sis­te­ma man at­ro­do ab­sur­diš­ka“, – sa­kė ji.

I. Ši­mo­ny­tės nuo­mo­ne, esa­ma tvar­ka aki­vaiz­džiai ska­ti­na par­la­men­ta­rus sem­ti lė­šas iki dug­no. Ge­riau­siai tai ilius­tra­vo Sei­mo na­rės Auš­ros Mal­dei­kie­nės pa­tir­tis. 2016 me­tų pa­bai­go­je ji su­tau­pė 774 eu­rus, ta­čiau ki­tą ket­vir­tį ne­ga­vo pri­klau­san­čios su­mos.

„Tas „a­van­si­nis“ pri­nci­pas, ma­no nuo­mo­ne, ir sta­tu­to ne­ati­tin­ka, ir ska­ti­na leis­ti pi­ni­gus ta­da, kai juos gau­ni, o ne ta­da, kai jų la­biau rei­kia. Ko­dėl taip pa­da­ry­ta, su­nku su­pras­ti. Gal fi­nan­si­nin­kams taip pa­pras­čiau gy­ven­ti. O kad tai nuo­lat ken­kia Sei­mo ir jo na­rių re­pu­ta­ci­jai... Kam tai rū­pi?“ – kal­bė­jo I. Ši­mo­ny­tė.

Pri­de­da iš savų

Mak­si­ma­lią vi­są ket­vir­čio su­mą iš­lei­dęs „vals­tie­tis“ A. Ši­mas ti­ki­no, kad pla­nuo­ti par­la­men­ti­nes iš­lai­das jam su­dė­tin­ga. „Ne­tel­pu į nu­ma­ty­tą su­mą. Ne­ga­lė­jau pa­ti­kė­ti, kad tų iš­lai­dų ga­li bū­ti tiek daug“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis. Anot par­la­men­ta­ro, liū­to da­lis pi­ni­gų ten­ka rin­kė­jų eks­kur­si­joms į Sei­mą ir sos­ti­nę reng­ti, su­ve­ny­rams, do­va­nė­lėms, įvai­riems ra­ši­niams re­gio­ni­nė­je spau­do­je.

„Ma­no rin­ki­mų apy­gar­da api­ma du ra­jo­nus – Bir­žų ir Ku­piš­kio. Už­sa­kau svei­ki­ni­mus iš­kart tri­juo­se lai­kraš­čiuo­se“, – pa­sa­ko­jo Sei­mo na­rys. Vie­no svei­ki­ni­mo kai­na – per 100 eu­rų. Ne­ma­žai, anot jo, at­siei­na ir dvie­jų biu­rų įran­gos nuo­ma.

A. Ši­mas tei­gė, kad ne­re­tai ten­ka at­ver­ti ir as­me­ni­nę ki­še­nę. Nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu va­ži­nė­jan­tis po­li­ti­kas sa­kė iš par­la­men­ti­nių lė­šų de­ga­lų py­lę­sis gal po­rą kar­tų, pa­dan­gas pir­kęs ir ma­ši­ną re­mon­tuo­jan­tis už sa­vus. „Iš Bir­žų, Ku­piš­kio iki Vil­niaus ir at­gal kas sa­vai­tę nu­va­žiuo­ju apie 500 ki­lo­me­trų, kar­tais ir po du kar­tus ten­ka to­kį at­stu­mą įveik­ti. Su­skai­čia­vau, kad per du mė­ne­sius nu­va­žia­vau per 7,5 tūkst. ki­lo­me­trų. Tai kiek de­ga­lų už sa­vus py­liau?“ – dės­tė „vals­tie­tis“.

Jis ne­ma­no, kad par­la­men­ti­nei veik­lai skir­tos lė­šos ga­lė­tų bū­ti ma­žes­nės. Esą prieš­in­gai – jų ga­lė­tų bū­ti dau­giau. Tik tos lė­šos, po­li­ti­ko nuo­mo­ne, ga­lė­tų bū­ti di­fe­ren­ci­juo­tos – dau­giau gau­tų vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se iš­rink­ti Sei­mo na­riai, va­ži­nė­jan­tys su­si­tik­ti su rin­kė­jais, ma­žiau – dau­gia­man­da­ti­nin­kai.

Mo­ka planuoti

Ket­vir­ta­da­lį – 590 eu­rų – tri­jų mė­ne­sių su­mos iš­lei­dęs so­cial­de­mo­kra­tas A. Sy­sas aiš­ki­no, kad ra­cio­na­liau pla­nuo­ti iš­lai­das jam pa­de­da il­ga­me­tė dar­bo Sei­me pa­tir­tis. „Ži­no­ma, bū­na mė­ne­sių, kai ir iš­lei­džiu vi­sas ski­ria­mas lė­šas. Bū­na daug ren­gi­nių, su­si­ti­ki­mų, kar­tais pa­sik­vie­čia­me rin­kė­jų at­vyk­ti“, – pa­sa­ko­jo so­cial­de­mo­kra­tas.

Ingrida Šimonytė: „Visa tų lėšų reglamentavimo ir valdymo sistema man atrodo absurdiška.“ Romo Jurgaičio nuotrauka

Ta­čiau jis ti­ki­no nie­ka­da ne­si­va­do­vau­jan­tis pri­nci­pu, kad vi­sus mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus rei­kia pa­nau­do­ti iki pa­sku­ti­nio cen­to.

A. Sy­sas spė­jo, kad tie ko­le­gos, ku­rie aps­kri­tai ne­nau­do­ja par­la­men­ti­nių lė­šų, ar­ba aps­kri­tai ne­kon­tak­tuo­ja su rin­kė­jais ir ne­tu­ri jo­kių iš­lai­dų, ar­ba to­kia yra jų nuo­sta­ta.

Ki­ta ver­tus, so­cial­de­mo­kra­to nuo­mo­ne, po­li­ti­kos nau­jo­kai kar­tais nai­viai įsi­vaiz­duo­ja, kad jei su­si­ti­ki­muo­se jie da­lys do­va­nė­les, su­ve­ny­rus, vi­siems ro­dys dė­me­sį, tai rin­kė­jai juos la­biau my­lės. „Taip ne­bū­na, rin­kė­jai va­do­vau­ja­si šiek tiek ki­to­kiais pri­nci­pais“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.

Pa­klaus­tas, ar ma­ty­tų, ko­kias par­la­men­ti­nes lė­šas bū­tų ga­li­ma tau­py­ti, A. Sy­sas pri­mi­nė, kad be­veik prieš de­šimt­me­tį ki­lus va­di­na­ma­jam Sei­mo pri­vi­le­gi­jų skan­da­lui, jo va­do­vau­ja­ma gru­pė par­en­gė pa­siū­ly­mus, kaip su­ma­žin­ti par­la­men­ta­rų, mi­nis­trų, val­di­nin­kų no­rą „gy­ven­ti gra­žiai“. „Su­ra­šė­me di­de­lį tal­mu­dą, la­bai gai­la, kad tik ne­di­de­lė pa­siū­ly­mų da­lis bu­vo įgy­ven­din­ta“, – ap­gai­les­ta­vo Sei­mo na­rys.