TATENA: Baltarusija tinkamai pasirinko Astravo AE statybų vietą
 Rink­da­ma­si As­tra­vo at­omi­nės jė­gai­nės sta­ty­bų vie­tą ir pro­jek­tuo­da­ma jė­gai­nę, Bal­ta­ru­si­ja įver­ti­no vi­sus sau­gos as­pek­tus, įskai­tant ir iš­ori­nį po­vei­kį, par­eiš­kė Tarp­tau­ti­nė at­omi­nės ener­ge­ti­kos agen­tū­ra (TA­TE­NA), pa­skel­bu­si šie­met vy­ku­sios SEED mi­si­jos iš­va­das.

„Ins­pek­to­rių gru­pė įver­ti­no in­for­ma­ci­ją, ku­rią pa­tei­kė Bal­ta­ru­si­jos pu­sė, ir pri­ėjo iš­va­dos, kad ren­kan­tis As­tra­vo AE sta­ty­bų vie­tą ir pro­jek­tuo­jant jė­gai­nę bu­vo tin­ka­mai iš­ana­li­zuo­ti vi­si sau­gos as­pek­tai, įskai­tant ir iš­ori­nį po­vei­kį. Be to, ins­pek­to­rių gru­pė pa­da­rė iš­va­dą, kad im­ta­si tin­ka­mų prie­mo­nių už­ti­krin­ti jė­gai­nes sau­gą kal­bant apie iš­ori­nį po­vei­kį, pa­si­mo­kius iš Fu­ku­ši­mos AE ava­ri­jos Ja­po­ni­jo­je“, – nu­ro­do­ma tre­čia­die­nį pa­skelb­to­se iš­va­do­se.

Jo­se tei­gia­ma, kad iš­ori­nio po­vei­kio ana­li­zė at­lik­ta, lai­kan­tis nu­sta­ty­tų kri­te­ri­jų, į aikš­te­lės par­ame­trus at­siž­velg­ta pro­jek­tuo­jant jė­gai­nę.

Be to, pre­li­mi­na­rio­je at­as­kai­to­je dėl jė­gai­nės sau­gos nu­ma­ty­tos tin­ka­mos po­vei­kio jė­gai­nei ste­bė­se­nos prog­ra­mos.

SEED mi­si­ja, dir­bu­si šių me­tų sau­sį, pa­tei­kė ir tam ti­krų re­ko­men­da­ci­jų.

Anks­čiau „Ta­te­nos“ bran­duo­li­nio sau­gu­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Grze­gor­zas Rzen­tows­kis sa­kė, kad pa­siū­ly­mai su­si­ję su jė­gai­nės eksp­loa­ta­ci­jos li­cen­ci­ja­vi­mu.

As­tra­vo AE Ru­si­jos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“ sta­to 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus. Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad dar­bai vyks­ta ne­si­lai­kant sau­gu­mo ir ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tų. Mins­kas šiuos prie­kaiš­tus at­me­ta.

Lie­tu­va rei­ka­lau­ja, kad Bal­ta­ru­si­ja pa­da­ry­tų vi­sus bū­ti­nus seis­mo­lo­gi­nius, geo­lo­gi­nius, hid­ro­lo­gi­nius AE aikš­te­lės ty­ri­mus, at­lik­tų aikš­te­lės par­in­ki­mo pro­ce­dū­ras pa­gal nu­ma­ty­tus stan­dar­tus, taip pat pra­šė vi­sos apim­ties „Ta­te­nos“ SEED mi­si­jos ir stre­so tes­tų pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos me­to­do­lo­gi­ją.