Taškui Darbo kodekso epopėjoje padėti – kelios dienos
Ki­tą sa­vai­tę Sei­mas tu­rė­tų rink­tis į ne­ei­li­nę se­si­ją, ku­rio­je svars­tys, kaip elg­tis su pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­tuo­tu nau­juo­ju Dar­bo ko­dek­su. Su­lau­kę prie­kaiš­tų, kad svar­bią re­for­mą įvyk­dė pa­gal bul­do­ze­ri­nį pri­nci­pą, par­la­men­ta­rai vėl ke­ti­na su­ktis itin grei­tai.

Pla­nuo­ja­ma, kad į tre­čią šią ka­den­ci­ją ne­ei­li­nę se­si­ją par­la­men­ta­rai bus šau­kia­mi lie­pos 11–13 die­no­mis. Dėl to Sei­mo val­dy­ba tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti penk­ta­die­nį.

Par­la­men­ta­rų įsi­ti­ki­ni­mu, ke­lios die­nos – pa­kan­ka­mas lai­kas ša­lies va­do­vės siū­lo­mos Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­soms aps­vars­ty­ti ir ga­lu­ti­niams spren­di­mams pri­im­ti.

Dar­bot­var­kę su­dė­lios valdyba

Sei­mo pir­mi­nin­kės pir­mo­jo pa­va­duo­to­jo Vy­do Ged­vi­lo nuo­mo­ne, pa­grin­di­nis ne­ei­li­nės se­si­jos klau­si­mas – pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės ve­tuo­tas nau­ja­sis DK ir jos pa­siū­ly­tos 22 pa­tai­sos. Į dar­bot­var­kę esą ga­lė­tų bū­ti įtrauk­tas ir ša­lies va­do­vės taip pat Sei­mui pa­kar­to­ti­nai svars­ty­ti grą­žin­tas Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mas. Ta­čiau dėl kon­kre­čios dar­bot­var­kės ap­sisp­ręs Sei­mo val­dy­ba.

V. Ged­vi­lo tei­gi­mu, dar prieš bai­giant ei­li­nę pa­va­sa­rio se­si­ją val­dan­čių­jų par­ti­jų va­do­vai svars­tė, jog D. Gry­baus­kai­tei ve­ta­vus DK par­la­men­ta­rams teks su­si­rink­ti į ne­ei­li­nę se­si­ją. Jis ma­no, kad Sei­mui tu­rė­tų pa­kak­ti tri­jų die­nų pre­zi­den­tės pa­siū­ly­mams aps­vars­ty­ti ir ap­sisp­ręs­ti, pa­lai­ky­ti juos ar at­mes­ti.

Il­goms dis­ku­si­joms nė­ra laiko

Sie­kiui su­šauk­ti ne­ei­li­nę se­si­ją lin­kę pri­tar­ti ir „tvar­kie­čiai“. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vo Kęs­to Koms­kio tei­gi­mu, rei­kia kuo grei­čiau iš­spręs­ti klau­si­mą dėl nau­jo­jo DK. Esą lauk­ti ru­dens ne­ver­ta, nes vi­suo­me­nei ir vers­lui rei­kia aiš­ku­mo. „Dar­bo ko­dek­sas įsi­ga­lio­ja nuo Nau­jų­jų me­tų. Jei šį klau­si­mą svars­ty­tu­me ru­de­nį, su­trum­pė­tų pa­si­ren­gi­mo lai­kas darb­da­viams, dar­buo­to­jams. Ma­nau, kad ir taip vė­lo­kai jį pri­ėmė­me. Ko­dek­są rei­kė­jo pri­im­ti pus­me­čiu anks­čiau, kad žmo­nės bū­tų ga­lė­ję pa­si­reng­ti, ži­no­tų, kaip kei­sis įsta­ty­mų ba­zė“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

K. Koms­kis įsi­ti­ki­nęs, kad pre­zi­den­tės siū­lo­mas pa­tai­sas rei­kia aps­vars­ty­ti kaip ga­li­ma grei­čiau, ne­si­ve­liant į il­gas dis­ku­si­jas, ki­taip pro­ce­sas vėl ge­ro­kai už­si­tęs. Jis pri­mi­nė, kad Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas DK pro­jek­tą svars­tė pu­san­trų me­tų, bu­vo su­da­ry­tos įvai­rios dar­bo gru­pės, tar­ta­si su Tri­ša­le ta­ry­ba ir pan. „Man at­ro­do, kad į vis­ką bu­vo at­siž­velg­ta. Tos 22 pa­tai­sos iš es­mės ne­iš­gel­bės. Jei­gu įsta­ty­mas blo­gas, tai jis blo­gas, o jei­gu dau­giau ir ma­žiau ge­ras, ga­li­ma jį tai­sy­ti jau įsi­ga­lio­ju­sį. Ma­no ma­ny­mu, jį rei­kia pri­im­ti, o pa­skui tai­sy­ti“, – svars­tė K. Koms­kis.

Ne­uži­ma ka­rin­gos po­zi­ci­jos

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis aiš­ki­no, jog no­rint, kad DK įsi­ga­lio­ti nuo sau­sio 1-osios, bū­ti­na kuo grei­čiau su­ktis. „E­sa­me už tai, kad per ne­ei­li­nę se­si­ją bū­tų pa­dė­tas taš­kas. Klau­si­mas tik, ar lai­min­ti jį to­kį, ko­kį pri­ėmė Sei­mas, ir at­mes­ti pre­zi­den­tės siū­lo­mas pa­tai­sas, ar pri­im­ti to­kį, koks bū­tų at­siž­vel­gus į pre­zi­den­tės pa­tai­sas. Čia ti­krai ne­uži­ma­me ko­kios nors ka­rin­gos po­zi­ci­jos, kad bū­ti­nai rei­kia at­mes­ti pre­zi­den­tės pa­sta­bas. Juo­lab kad iš pir­mo žvilgs­nio jos ne­atro­do iš es­mės kei­čian­čios ko­dek­są“, – tei­gė po­li­ti­kas.

Sei­mo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė taip pat ma­no, kad par­la­men­tui ne­kils su­nku­mų per tris die­nas ap­sisp­ręs­ti dėl pre­zi­den­tės pa­tai­sų. Ji ne­su­ti­ko su ša­lies va­do­ve, tei­gu­sia, esą DK Sei­mo bu­vo pri­im­tas sku­bo­tai. Anot so­cial­de­mo­kra­tės, svar­biam do­ku­men­tui svars­ty­ti ir pri­im­ti bu­vo skir­ta daug lai­ko.

I. Šiau­lie­nė sa­kė, kad dėl pre­zi­den­tės pa­teik­tų DK pa­tai­sų so­cial­de­mo­kra­tai ap­sisp­ręs po dis­ku­si­jos.

Ne­ap­sisp­ren­dę valdantieji

Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jas Gent­vi­las pri­ta­rė ne­ei­li­nės se­si­jos su­šau­ki­mui. Jis ap­gai­les­ta­vo, kad tuo pa­čiu me­tu ne­bus ga­li­ma svars­ty­ti klau­si­mo dėl „dar­bie­čio“ Vy­tau­to Gap­šio, ku­riam pro­ku­ro­rai no­ri par­eikš­ti ofi­cia­lius įta­ri­mus dėl 25 tūkst. eu­rų ver­tės ky­šio pa­ėmi­mo iš kon­cer­no „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio, tei­si­nės ne­lie­čia­my­bės pa­nai­ki­ni­mo. Sei­me su­da­ry­tai spe­cia­liai lai­ki­na­jai ko­mi­si­jai pa­ves­ta iki rug­sė­jo 15 die­nos pa­teik­ti iš­va­dą, ar ten­kin­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pra­šy­mą pa­nai­kin­ti V. Gap­šio im­uni­te­tą.

Anot E. Gent­vi­lo, jei­gu val­dan­tie­ji pla­nuo­ja at­mes­ti pre­zi­den­tės ve­to, nė­ra po­rei­kio po­sė­džiau­ti ke­lias die­nas. „Ta­čiau gal­būt val­dan­tie­ji dar abe­jo­ja: at­mes­ti jį, kaip sa­ko prem­je­ras, ar pri­tar­ti pre­zi­den­tės ve­to. Ka­dan­gi spren­di­mo dar nė­ra, dėl vi­sa ko jie ini­ci­juo­ja il­ges­nę se­si­ją. Jei­gu bū­tų pri­tar­ta pre­zi­den­tės ve­to, pra­si­dė­tų pa­tai­sų svars­ty­mas. Tai už­truk­tų ke­lias die­nas“, – tei­gė jis.