Tarptautinis arbitražas priėmė „Veolia“ ieškinį prieš Lietuvą
Va­sa­rio 10 die­ną tarp­tau­ti­nis in­ves­ti­ci­nių gin­čų ar­bi­tra­žas (IC­SID) Va­šing­to­ne už­re­gis­tra­vo nag­ri­nė­ji­mui „Veo­lia“ gru­pės pa­teik­tą ieš­ki­nį prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­ką. Pra­ncū­zi­jos kom­pa­ni­jai „Veo­lia“ ar­bi­tra­že at­sto­vau­ja tarp­tau­ti­nė ad­vo­ka­tų kon­to­ra „Sid­ley Aus­tin LLP“.

„Pag­rin­di­niai klau­si­mai, ku­rie bus nag­ri­nė­ja­mi ir spren­džia­mi tarp­tau­ti­nia­me ar­bi­tra­že – „Veo­lia“ in­ves­ti­ci­jų ver­tė ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pri­tai­ky­ti me­to­dai, ku­riais in­ves­ti­ci­jos bu­vo nu­sa­vin­tos. At­ėjus lai­kui, „Veo­lia“ tri­bu­no­lui taip pat nu­ro­dys spe­ci­fi­nes ža­las ir pa­teiks joms pa­tvir­tin­ti rei­ka­lin­gus duo­me­nis ir ki­tus įro­dy­mus“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia vy­riau­sia­sis „Sid­ley Aus­tin LLP“ par­tne­ris Sta­ni­mi­ras Ale­xand­ro­vas, ar­bi­tra­že at­sto­vau­jan­tis „Veo­lia“ gru­pei.

Ar­bi­tra­žo pro­ce­so me­tu abi pu­sės tu­rės ga­li­my­bę tri­bu­no­lui raš­tu ir žo­džiu pa­teik­ti įro­dy­mus ir ar­gu­men­tus, liu­dy­to­jų par­eiš­ki­mus, eks­per­tų at­as­kai­tas. Eks­per­tų ir liu­dy­to­jų par­eiš­ki­mai bus pa­ti­krin­ti ir įver­tin­ti tri­bu­no­lo kryž­mi­nė­se apk­lau­so­se.

Anot „Veo­lia“ vi­cep­re­zi­den­tės Cen­tri­nei ir Ry­tų Eu­ro­pai Ma­li­ka Gen­du­ri, „Veo­lia“ krei­pė­si į tarp­tau­ti­nį ar­bi­tra­žą Va­šing­to­ne dėl in­ves­ti­ci­nio gin­čo prieš Lie­tu­vą, nes ne­tu­rė­jo ki­to pa­si­rin­ki­mo. „Veo­lia“ dau­gy­bę kar­tų ban­dė už­megz­ti kons­truk­ty­vų dia­lo­gą su at­sa­kin­go­mis Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jo­mis, ta­čiau ins­ti­tu­ci­jos at­sa­kė vis ak­ty­ves­ne per­se­kio­ji­mo kam­pa­ni­ja, nu­kreip­ta prieš „Veo­lia“.

Krei­pi­mo­si į tarp­tau­ti­nį ar­bi­tra­žą pa­grin­das – Lie­tu­vos ne­no­ras kom­pen­suo­ti reikš­min­gus nuo­sto­lius, ku­riuos „Veo­lia“ val­do­mos an­tri­nės įmo­nės „Vil­niaus ener­gi­ja“ ir „Li­tes­ko“ pa­ty­rė įsi­ga­lio­jus ne­są­ži­nin­giems ir dis­kri­mi­nuo­jan­tiems tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mams ir veik­los re­gu­lia­vi­mo spren­di­mams. Pa­tir­ta „Veo­lia“ ža­la pir­mi­niais ver­ti­ni­mais ga­li siek­ti dau­giau nei 100 mi­li­jo­nų eu­rų.

„Veo­lia“ per sa­vo an­tri­nes įmo­nes „Vil­niaus ener­gi­ja“ ir „Li­tes­ko“ in­ves­tuo­ja ir vei­kia Lie­tu­vo­je be­veik 20 me­tų. Šiuo me­tu gru­pės įmo­nė­se Lie­tu­vo­je dir­ba 1300 dar­buo­to­jų. In­ves­ta­vu­si dau­giau nei 200 mln. eu­rų, „Veo­lia“ mo­der­ni­za­vo ir at­nau­ji­no ši­lu­mos ūkį 10 Lie­tu­vos mies­tų, tarp jų – ir sos­ti­nė­je Vil­niu­je.

Pra­ncū­zi­jos kom­pa­ni­ja pir­mo­ji Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ūky­je ėmė in­ves­tuo­ti į bio­ku­ro, ku­ris yra 2–3 kar­tus pi­ges­nis už gam­ti­nes du­jas, nau­do­ji­mą ši­lu­mos ener­gi­jos ga­my­bai. „Veo­lia“ pra­dė­jo re­vo­liu­cin­gą Lie­tu­vos ši­lu­mos ūkio, ku­ris bu­vo pri­klau­so­mas iš­im­ti­nai nuo gam­ti­nių du­jų. Ši ini­cia­ty­va lė­mė, jog 2015 me­tais Lie­tu­vo­je iš bio­ku­ro jau ga­mi­na­ma apie 65 pro­cen­tai vi­sos cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos.