Tarptautinėse pratybose Baltijos jūroje – trys Lietuvos karo laivai
Bal­ti­jos jū­ro­je – Len­ki­jos, Da­ni­jos ir Vo­kie­ti­jos te­ri­to­ri­niuo­se van­de­ny­se bei iš­skir­ti­nė­se eko­no­mi­nė­se zo­no­se vyks­ta tarp­tau­ti­nės NA­TO ša­lių ir Al­jan­so par­tne­rių ša­lių pra­ty­bos BAL­TOPS 15. Pra­ty­bos ren­gia­mos pa­gal iš­gal­vo­tą sce­na­ri­jų, im­ituo­jant su­si­da­riu­sį konf­lik­tą tarp pra­ma­ny­tų ša­lių.

Pra­ty­bų da­ly­viai pa­gal sce­na­ri­jų bus su­skirs­ty­ti į dvi gru­pes, iš ku­rių vie­na at­liks pa­gal­bos su­tei­ki­mo ir gy­ny­bos, ki­ta – puo­li­mo funk­ci­jas. Toks sce­na­ri­jus yra pui­ki pro­ga pa­ti­krin­ti lai­vų įgu­lų pa­si­ruo­ši­mą vyk­dy­ti ka­ri­nes už­duo­tis ar­ti­mas rea­lioms są­ly­goms. Pra­ty­bų me­tu bus to­bu­li­na­mos ka­ro lai­vų ma­nev­ra­vi­mo for­muo­tė­se, lai­vų kon­vo­ja­vi­mo, ar­ti­le­ri­nių šau­dy­mų, prieš­lėk­tu­vi­nės ir an­ti­te­ro­ris­ti­nės gy­ny­bos, mi­nų pa­ieš­kos ir nu­kenks­mi­ni­mo bei ki­tos pro­ce­dū­ros.

In­ten­sy­vio­se pra­ty­bo­se da­ly­vau­ja 49 lai­vai, 61 or­lai­vis ir dau­giau nei 5 tūkst. ka­rių iš sep­ty­nio­li­kos NA­TO vals­ty­bių ir Al­jan­so par­tne­rių ša­lių. Pra­ty­boms Lie­tu­va sky­rė Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų pa­tru­li­nį lai­vą P11 „Že­mai­tis“ ir du mi­nų pa­ieš­kos ir nu­kenks­mi­ni­mo lai­vus M53 „Skal­vis“ ir M54 „Kur­šis“.

Or­ga­ni­zuo­ja JAV ka­ro laivynas

Pa­grin­di­niai pra­ty­bų Bal­ti­jos jū­ro­je tiks­lai yra tre­ni­ruo­ti NA­TO ir Šiau­rės Eu­ro­pos vals­ty­bių pa­jė­gas su­dė­tin­go­se komp­lek­si­nė­se ope­ra­ci­jo­se, di­din­ti ir ge­rin­ti da­ly­vau­jan­čių ša­lių pa­jė­gų bend­ra­dar­bia­vi­mą. Šias pra­ty­bas or­ga­ni­zuo­ja JAV ka­ro lai­vy­nas, šie­met jo­se da­ly­vau­ja: Bel­gi­ja, Da­ni­ja, Es­ti­ja, Gru­zi­ja, Ka­na­da, Lat­vi­ja, Len­ki­ja, Lie­tu­va, Ny­der­lan­dai, Nor­ve­gi­ja, Pra­ncū­zi­ja, Suo­mi­ja, Šve­di­ja, Vo­kie­ti­ja, Tur­ki­ja, Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė ir JAV.

Lie­tu­vos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų lai­vai pra­ty­bo­se BAL­TOPS da­ly­vau­ja kas­met nuo 1993-ių­jų. 2012 me­tais pra­ty­bos BAL­TOPS vy­ko cen­tri­nė­je Bal­ti­jos jū­ros da­ly­je, Len­ki­jos ir Lie­tu­vos te­ri­to­ri­niuo­se van­de­ny­se bei iš­skir­ti­nė­se eko­no­mi­nė­se zo­no­se. Tais me­tais pir­mą kar­tą Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je ša­lies pa­kran­tė­je bu­vo įvyk­dy­ta NA­TO jū­rų de­san­to pa­jė­gų iš­si­lai­pi­ni­mo į kran­tą ope­ra­ci­ja. Šio­se pra­ty­bo­se da­ly­va­vo dvy­li­kos NA­TO ir par­tne­rių vals­ty­bių lai­vai, or­lai­viai ir ka­riai.

Tarp­tau­ti­nės pra­ty­bos Bal­ti­jos jū­ro­je BAL­TOPS 15 yra vie­nos iš ke­tu­rių šį bir­že­lį ren­gia­mų pla­taus mas­to NA­TO pra­ty­bų „Sa­ber Stri­ke“, „Nob­le Jump“ ir „Tri­dent Joust“. Vi­sos jos kar­tu ap­jun­gia­mos po vie­nu pa­va­di­ni­mu „Sa­jun­gi­nin­kų sky­das“ (angl. „Al­lied Shield“).