Tarptautinės policijos pajėgos sutriuškino narkotikų kontrabandą vykdžiusią grupuotę
Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro par­ei­gū­nai kar­tu su Suo­mi­jos ir ki­tų ša­lių par­ei­gū­nais at­li­ko tarp­tau­ti­nę ope­ra­ci­ją, ku­rios me­tu bu­vo su­duo­tas smū­gis tarp­tau­ti­nei or­ga­ni­zuo­tai nu­si­kals­ta­mai gru­puo­tei, su­kū­ru­siai nar­ko­ti­nių ir psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mo tink­lą ir or­ga­ni­za­vu­siai jų kon­tra­ban­dą di­de­liais kie­kiais iš Ny­der­lan­dų į Suo­mi­ją.

Gru­puo­tės veik­lo­je da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos pi­lie­čiai, pra­ne­ša Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras.

Ty­ri­mas bu­vo vyk­do­mas bend­ra­dar­biau­jant Ams­ter­da­mo po­li­ci­jai ir Suo­mi­jos Na­cio­na­li­niam ty­ri­mų biu­rui. Taip pat ope­ra­ci­jo­je da­ly­va­vo Lie­tu­vos, Len­ki­jos, Bel­gi­jos ir Pra­ncū­zi­jos po­li­ci­jos par­ei­gū­nai. Eu­ro­po­le ir Eu­ro­jus­te bend­rų po­li­ci­jos veiks­mų pla­na­vi­mui bei koor­di­na­vi­mui bu­vo įkur­tas ope­ra­ci­jos koor­di­na­ci­nis cen­tras. Tarp­tau­ti­nės ope­ra­ci­jos die­ną Lie­tu­vos ir už­sie­nio par­ei­gū­nų bend­rus ty­ri­mo veiks­mus koor­di­na­vo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis na­rys Eu­ro­jus­te bei Lie­tu­vos po­li­ci­jos at­ašė Eu­ro­po­le.

Bend­ros ope­ra­ci­jos me­tu bu­vo ap­tik­ti la­bai di­de­li kie­kiai nar­ko­ti­nių ir psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų, to­kių kaip am­fe­ta­mi­nas ir eks­ta­zi. By­lo­je dau­giau nei tris­de­šimt įta­ria­mų­jų iš dau­giau nei de­šim­ties ša­lių: Suo­mi­jos, Pra­ncū­zi­jos, Bel­gi­jos, Ny­der­lan­dų, Es­ti­jos, Lie­tu­vos, So­ma­lio, Egip­to, Ira­ko ir Ira­no.

Ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas nu­sta­čius di­de­lio kie­kio „Su­bu­tex“ tab­le­čių kon­tra­ban­dą iš Pra­ncū­zi­jos į Suo­mi­ja. Mi­nė­tų tab­le­čių kon­tra­ban­da bu­vo vyk­do­ma nau­do­jan­tis pa­što tar­ny­bų pa­slau­go­mis. Per ke­lis kar­tus šiuo bū­du į Suo­mi­ją ga­lė­jo bū­ti įvež­ta apie 3000 vnt. „Su­bu­tex“ tab­le­čių. Vė­liau iš­aiš­kin­ti dar du am­fe­ta­mi­no ir eks­ta­zi kon­tra­ban­dos at­ve­jai iš Ny­der­lan­dų į Suo­mi­ją. Pir­mą nar­ko­ti­nių me­džia­gų siun­tą su­lai­kė Len­ki­jos, o an­trą – Suo­mi­jos par­ei­gū­nai. Kiek­vie­no­je iš mi­nė­tų siun­tų bu­vo po 15 kg am­fe­ta­mi­no ir 10 000 eks­ta­zi tab­le­čių. Šios nar­ko­ti­nės me­džia­gos Suo­mi­jo­je iš­pla­tin­tos ne­bu­vo.

Ope­ra­ci­jos me­tu Suo­mi­jos ir Ny­der­lan­dų po­li­ci­jos par­ei­gū­nai Ny­der­lan­duo­se ap­ti­ko di­de­lę nar­ko­ti­nių me­džia­gų sau­gyk­lą, ku­rio­je ras­ta 1 800 kg ha­ši­šo, am­fe­ta­mi­no pirm­ta­kai, iš ku­rių bū­tų bu­vę ga­li­ma pa­ga­min­ti 330 kg šios me­džia­gos, ir įran­ga eks­ta­zi tab­le­čių ga­my­bai.

Pa­sak Suo­mi­jos po­li­ci­jos par­ei­gū­nų ty­ri­mo ir bend­ros tarp­tau­ti­nės ope­ra­ci­jos me­tu pa­im­tų nar­ko­ti­nių ir psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų ver­tė ne­le­ga­lio­je nar­ko­ti­nių me­džia­gų rin­ko­je iš­ties įspū­din­ga. Abie­jų su­lai­ky­tų siun­tų ver­tė „gat­vės“ rin­ko­je bū­tų bu­vu­si apie 1,5 mln. eu­rų, o tab­le­tės „Su­bu­tex“, ku­rių pla­ti­ni­mui bu­vo už­kirs­tas ke­lias, ga­lė­jo bū­ti par­duo­tos už 4 mln. eu­rų. Di­de­lių nuo­sto­lių pa­ty­rė ir Ny­der­lan­dų pla­tin­to­jai: ha­ši­šo par­da­vi­mo kai­na sie­kė dau­giau nei 5 mln. eu­rų, o jo ver­tė Suo­mi­jos „gat­vės“ rin­ko­je ga­lė­jo vir­šy­ti net 18 mln. eu­rų. Ruo­šia­mos am­fe­ta­mi­no siun­tos ver­tė bū­tų bu­vu­si 8,4 mln. eu­rų.

Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ro par­ei­gū­nai kar­tu su Klai­pė­dos AVPK Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo biu­ro par­ei­gū­nais Suo­mi­jos par­ei­gū­nų pra­šy­mu tarp­tau­ti­nės ope­ra­ci­jos me­tu at­li­ko ei­lę pro­ce­si­nių veiks­mų, ku­rių me­tu bu­vo sie­kia­ma nu­sta­ty­ti Lie­tu­vos pi­lie­čių vaid­me­nį mi­nė­tos or­ga­ni­zuo­tos nu­si­kals­ta­mos gru­puo­tės ne­tei­sė­to­je veik­lo­je, už­fik­suo­ti ty­ri­mui reikš­min­gus duo­me­nis bei pa­ti­krin­ti ki­tą, ty­ri­mui reikš­mės ga­lin­čią tu­rė­ti in­for­ma­ci­ją. Iš vi­so by­lo­je įta­ria­mai­siais pa­skelb­ti ke­tu­ri Lie­tu­vos pi­lie­čiai, trys iš jų su­im­ti.

Pro­ce­si­nių ty­ri­mo veiks­mų at­li­ki­mą Lie­tu­vo­je koor­di­na­vo Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mo ir ko­rup­ci­jos de­par­ta­men­to pro­ku­ro­rai.

Šiuo me­tu Suo­mi­jo­je ty­ri­mas baig­tas ir by­la ar­ti­miau­siu me­tu bus per­duo­ta teis­mui.