Tarp viešojo saugumo iššūkių – narkotikų prieinamumas
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas sa­ko, kad ge­rė­jant kri­mi­no­ge­ni­nei si­tua­ci­jai Lie­tu­vo­je šiuo me­tu di­de­lį ne­ri­mą ke­lią nar­ko­ti­kų prie­ina­mu­mas.

Pir­ma­die­nį žur­na­lis­tams pri­sta­tęs pa­grin­di­nes vie­šo­jo sau­gu­mo ten­den­ci­jas Lie­tu­vo­je, mi­nis­tras tei­gė, kad 2016 me­tų ru­de­nį at­lik­ta apk­lau­sa par­odė, jog 40 proc. 15 – 29 me­tų jau­nuo­lių ga­lė­tų įsi­gy­ti nar­ko­ti­nių ar psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų.

„Tai yra ne­ri­mą ke­lian­tis da­ly­kas. Gal­būt, kaip jūs sa­ko­te, tai bu­vo ir anks­čiau, bet mes to da­ly­ko ne­ma­ta­vo­me tuo as­pek­tu, kaip leng­vai ga­li­ma įsi­gy­ti nar­ko­ti­kų Lie­tu­vo­je. An­trus me­tus iš ei­lės mes to­kį klau­si­mą tu­ri­me ir iš tie­sų skai­čiai yra di­džiu­liai“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė mi­nis­tras.

Tarp di­džiau­sių iš­šū­kių mi­nis­tras taip pat nu­ro­dė su­kčia­vi­mą, nu­si­kal­ti­mus elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je.

„Nu­si­kal­tė­liai da­ro­si vis iš­ra­din­ges­ni, va­gys­tes bei plė­ši­mus kei­čia su­kčia­vi­mai (...). Tai yra te­le­fo­ni­nis su­kčia­vi­mas, taip pat ma­to­me, kad su­kčia­vi­mų mo­kė­ji­mo kor­te­lė­mis ti­krai dau­gė­ja, daug su­kčia­vi­mo at­ve­jų, ka­da ar­ba pir­kė­jas ne­at­sis­kai­to už gau­tas pre­kes, ar­ba tie­siog ji­sai su­mo­ka pi­ni­gus, bet pre­kės, de­ja, ne­pa­sie­kia pir­kė­jo“, – dės­tė T.Ži­lins­kas.

Kaip nu­ro­dė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras, nu­si­kal­ti­mų per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį Lie­tu­vo­je su­ma­žė­jo, dau­giau jų iš­ti­ria­ma. Vis­gi smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je at­ve­jų re­gis­truo­ja­ma dau­giau – anot mi­nis­tro, tam įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­kei­ti­mai, kad po­li­ci­ja ty­ri­mo im­asi net ir ne­sant nu­ken­tė­ju­sio­jo par­eiš­ki­mo.

„2005 me­tais smur­tas ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je su­da­rė vos 1 proc. vi­sų nu­si­kal­ti­mų, 2015 me­tais – net 13 pro­cen­tų. Aiš­ku, kad per de­šimt­me­tį ta prob­le­ma ne­at­si­ra­do, ji­nai ne nau­ja, tai bu­vo la­ten­ti­nis nu­si­kal­ti­mas, slap­tas, au­kos bi­jo­da­vo kreip­tis, kuo­met rei­kė­jo ra­šy­ti par­eiš­ki­mą, ne­ra­šy­da­vo. Tai yra ti­krai di­de­lė prob­le­ma, ku­rios, de­ja, vien tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų pa­stan­go­mis mes ne­išsp­rę­si­me“, – dės­tė mi­nis­tras.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos par­eng­to­je at­as­kai­to­je, be ki­ta ko, pa­žy­mi­ma, jog Lie­tu­vo­je san­ty­ki­nai dau­giau­siai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) įvyk­do­ma ty­či­nių nu­žu­dy­mų. Re­mian­tis Eu­ros­ta­to duo­me­ni­mis, 2015 me­tais Lie­tu­vo­je 100 tūkst. gy­ven­to­jų te­ko 6,5 nu­žu­dy­mo, tuo me­tu bend­rai ES šis ro­dik­lis – be­veik 6 kar­tus ma­žes­nis.