Tarp valdančiosios koalicijos partnerių - konflikto kibirkštys
Prem­je­rui so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­riui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui Dar­bo par­ti­ją ap­kal­ti­nus iš­da­vys­te dėl bal­sa­vi­mo pri­imant biu­dže­tą, „dar­bie­čiai“ at­ker­ta at­gal - Vy­riau­sy­bės va­do­vą kal­ti­ną ne­veik­lu­mu.

„Jei ne Dar­bo par­ti­ja, tai Vy­riau­sy­bė bū­tų vi­siš­kai blan­ki“, - penk­ta­die­nį Dar­bo par­ti­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas įta­kin­gas „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys.

Jis tvir­ti­na, kad bal­suo­da­mi už pa­siū­ly­mus, ku­rie par­ei­ka­la­vo pa­pil­do­mų 90 mln. li­tų, „dar­bie­čiai“ el­gė­si pa­gal Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą, jos 243 punk­tą „di­din­si­me efek­ty­viai ir ko­ky­biš­kai dir­ban­čių kul­tū­ros dar­buo­to­jų mo­ty­va­ci­ją, nuo­sek­liai kel­si­me kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mus“.

V.Gap­šys ste­bi­si, kad „prem­je­ras pra­pliu­po gra­si­ni­mais rim­tu po­kal­biu koa­li­ci­jo­je“, taip pat jis par­eiš­kė, kad įga­lio­ji­mus veik­ti Vy­riau­sy­bės va­do­vui su­tei­kė koa­li­ci­jos par­ti­jos.

„Prem­je­re, rim­tas po­kal­bis koa­li­ci­jo­je se­niai rei­ka­lin­gas, nes, pra­bė­gus dve­jiem me­tams, pats lai­kas pa­si­žiū­rė­ti, kas nu­veik­ta ir kaip rei­kia dirb­ti to­liau. Ta­čiau čia drįs­tu pri­min­ti, kad įga­lio­ji­mus jums veik­ti su­tei­kė koa­li­ci­jos par­ti­jos, to­dėl at­sis­kai­ty­ti už dar­bus tu­rė­si­te tiek vi­suo­me­nei, tiek par­ti­joms, ku­rios jums su­tei­kė įga­lio­ji­mus veik­ti“, - tei­gia „dar­bie­tis“.

Prem­je­ras A.But­ke­vi­čius iš­da­vys­te pa­va­di­no „dar­bie­čių“ el­ge­sį pri­imant biu­dže­tą, kai šie pri­ta­rė siū­ly­mams ko­re­guo­ti Vy­riau­sy­bės tei­kia­mą pro­jek­tą, ski­riant pa­pil­do­mas iš­lai­das kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams, moks­lei­vių bū­re­liams ir žem­dir­biams.

„Po Nau­jų­jų me­tų ti­krai kal­bė­si­mės la­bai at­sa­kin­gai, kaip to­liau ma­to­me dar­bą kar­tu. To­kie ne­su­sip­ra­ti­mai, svars­tant svar­biau­sią Lie­tu­vos įsta­ty­mą, ne­puo­šia ir ne­duo­da tar­pu­sa­vio pa­si­ti­kė­ji­mo“, – in­ter­viu Lie­tu­vos ra­di­jui sa­kė prem­je­ras.

Pa­sak jo, svars­tant 2015-ųjų biu­dže­tą, po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je bu­vo su­si­tar­ta, kaip val­dan­tie­ji elg­sis: „Bū­si­me la­bai so­li­dūs, pri­im­si­me tik to­kius spren­di­mus, ku­riems bus pri­tar­ta po­li­ti­nė­je ta­ry­bo­je, bet pa­sta­ruo­ju me­tu, kal­bant apie val­dan­čią­ją dau­gu­mą, Dar­bo par­ti­ja, tu­riu at­vi­rai pa­sa­ky­ti, mus iš­da­vė. Ži­no­ma, ta iš­da­vys­tė pa­aiš­kė­jo.“

Prem­je­ras in­ter­viu par­eiš­kė, kad tai bu­vo Dar­bo par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Us­pas­ki­cho šan­ta­žas sa­vo par­ti­jos na­riams dėl to, kad ne­bu­vo pri­im­tas spren­di­mas jį rea­bi­li­tuo­ti, Sei­mo ko­mi­te­to ly­giu par­eiš­kiant, jog Dar­bo par­ti­jos „juo­do­sios“ bu­hal­te­ri­jos by­la - po­li­ti­nė.

Sei­mas bal­suo­da­mas dėl šie­me­ti­nio biu­dže­to pri­ta­rė li­be­ra­lų siū­ly­mui nuo ki­tų moks­lo me­tų kiek­vie­nam moks­lei­viui per mė­ne­sį skir­ti 15 eu­rų po­pa­mo­ki­nei veik­lai - tam nuo 2015-ųjų spa­lio rei­kė­tų apie 3,2 mln. eu­rų. Dar 17,7 mln. eu­rų nu­tar­ta skir­ti ša­lies žem­dir­biams, 4,92 mln. eu­rų - kul­tū­ros dar­buo­to­jų al­goms di­din­ti.