Tarp koalicijos partnerių – pirmosios žiežirbos
Val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos ma­žo­ji par­tne­rė Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) vie­šai krei­pė­si į Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą, lin­kė­da­ma nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės va­do­vui Sau­liui Skver­ne­liui „nep­ra­dė­ti dar­bų nuo klai­di­nan­čios in­for­ma­ci­jos“.

Pa­skir­ta­jam prem­je­rui LVŽS de­le­guo­tam S. Skver­ne­liui vie­šai par­eiš­kus, kad so­cial­de­mo­kra­tai, Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mo me­tu ku­rį lai­ką ne­su­ge­bė­ję par­ink­ti vi­sus ten­ki­nan­čio kan­di­da­to į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus, ne­pa­tei­kė jam par­la­men­ti­nio Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) pir­mi­nin­ko Ju­liaus Sa­ba­taus­ko, kaip ga­li­mo pre­ten­den­to į šį pos­tą, LSDP pa­si­pik­ti­ni­mą iš­reiš­kė vie­šu krei­pi­mu­si.

„So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­tvir­ti­na, kad J. Sa­ba­taus­ko kan­di­da­tū­ra į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus S. Skver­ne­liui bu­vo pa­teik­ta ne­tgi ne vie­ną kar­tą. Kaip ir ki­tų mi­nis­trų kan­di­da­tū­ros, taip ir J. Sa­ba­taus­ko kan­di­da­tū­ra bu­vo siū­lo­ma ir ap­ta­ria­ma. Mes įver­ti­no­me pa­skir­to­jo Mi­nis­tro pir­mi­nin­ko iš­sa­ky­tas pa­sta­bas, to­dėl vė­liau ieš­ko­jo­me ir siū­lė­me ki­tus kan­di­da­tus. Lin­kė­čiau nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės va­do­vui ne­pra­dė­ti dar­bų nuo klai­di­nan­čios vi­suo­me­nę in­for­ma­ci­jos“, – par­eiš­kė A. But­ke­vi­čius.

Pa­sak so­cial­de­mo­kra­tų, J. Sa­ba­taus­ko kan­di­da­tū­rai į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus bal­sų dau­gu­ma pri­ta­rė LSDP val­dy­ba. Jų tei­gi­mu, šio gruo­džio 2 die­nos LSDP val­dy­bos po­sė­džio pro­to­ko­le už­fik­suo­ti bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai, taip pat ir tai, kad J. Sa­ba­taus­ko kan­di­da­tū­ra de­rin­ta te­le­fo­nu su S. Skver­ne­liu.

„Taip pat J. Sa­ba­taus­ko kan­di­da­tū­ra į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus S. Skver­ne­liui siū­ly­ta ir tie­sio­giai, kaip bu­vo siū­lo­mi ir ki­ti kan­di­da­tai į mi­nis­trus, ku­riuos S. Skver­ne­lis įver­ti­no kaip tin­ka­mas kan­di­da­tū­ras va­do­vau­ti mi­nis­te­ri­joms“, – nu­ro­dė so­cial­de­mo­kra­tai.

Tai, kad J. Sa­ba­taus­kas bū­tų ne­tin­ka­mas dirb­ti nau­jo­jo­je Vy­riau­sy­bė­je, tiek pa­skir­ta­sis prem­je­ras S. Skver­ne­lis, tiek LVŽS ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis par­eiš­kė dar lap­kri­čio pa­bai­go­je. Tuo me­tu iš LSDP nu­te­kė­jus in­for­ma­ci­jai, kad bū­tent TTK pir­mi­nin­kas bus siū­lo­mas į tei­sin­gu­mo mi­nis­trus, S. Skver­ne­lis tei­gė, kad bū­si­mo­ji Vy­riau­sy­bė for­muo­ja­ma ki­to­kiais pri­nci­pais nei anks­čiau. „No­ri­si nau­jos, jau­nos kar­tos žmo­nių, ku­rie ne­bū­tų su­si­ję su tam ti­kru po­li­ti­ka­vi­mu“, – Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė pa­skir­ta­sis prem­je­ras.

Tuo me­tu R. Kar­baus­kis ti­ki­no ne­ma­nan­tis, kad ši­ta kan­di­da­tū­ra ga­lė­tų bū­ti pa­teik­ta pre­zi­den­tei, nes LVŽS Sei­mo frak­ci­ja „ti­kriau­siai ma­tys jau­nes­nio ir ki­to­kią pa­tir­tį tu­rin­čio po­li­ti­ko kan­di­da­tū­rą“. Tuo me­tu abu LVŽS ly­de­riai tvir­ti­no, kad 58 me­tų J. Sa­ba­taus­ko kan­di­da­tū­ra – so­cial­de­mo­kra­tų pa­si­rin­ki­mas, bet ofi­cia­liai ji nė­ra pa­teik­ta.