Tarp įtariamų šnipų - Oro pajėgų karininkas
Vyk­dant įslap­tin­tą ope­ra­ci­ją Lie­tu­vo­je su­lai­ky­ti ke­li as­me­nys, ku­rie įta­ria­mi šni­pi­nė­ji­mu už­sie­nio žval­gy­bos tar­ny­bai, tre­čia­die­nį pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

Tarp su­lai­ky­tų­jų yra Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­ri­nin­kas, ku­ris, kaip yra įta­ria­ma, šni­pi­nė­jo už­sie­nio vals­ty­bei teik­da­mas ją do­mi­nan­čią in­for­ma­ci­ją, taip pat – ir įslap­tin­tą.

Taip pat su­lai­ky­tas as­muo, ku­riam mi­ni­mas ka­ri­nin­kas tei­kė su­rink­tus duo­me­nis.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį ,,Šni­pi­nė­ji­mas“ pra­dė­jo ir jam va­do­vau­ja Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo de­par­ta­men­tas ga­vęs An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos su­rink­tą in­for­ma­ci­ją. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­ka Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras.

Šiuo me­tu Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra ir Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos biu­ras at­lie­ka pro­ce­si­nius ir ki­tus bū­ti­nus veiks­mus, sie­kiant su­rink­ti vi­są ty­ri­mui reikš­min­gą in­for­ma­ci­ją.

Lap­kri­tį ir gruo­dį Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas ir Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­ne­šė apie teis­mui per­duo­tas by­las, ku­rio­se ki­ti du Lie­tu­vos pi­lie­čiai kal­ti­na­mi šni­pi­nė­ji­mu. Vie­nas įta­ria­ma­sis dir­bo vals­ty­bi­nė­je įmo­nė­je „O­ro na­vi­ga­ci­ja“, ki­tas bu­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės par­ame­di­kas.

Anot Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, tuo me­tu vals­ty­bės įmo­nė­je „O­ro na­vi­ga­ci­ja“ dir­bęs įta­ria­ma­sis sa­vo ka­bi­ne­te slap­ta fo­tog­ra­fa­vo ten bu­vu­sius do­ku­men­tus bei ki­tus ob­jek­tus ir juos per­da­vė Bal­ta­ru­si­jos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų Ge­ne­ra­li­nio šta­bo Vy­riau­sio­sios žval­gy­bos val­dy­bai.

Įta­ria­ma, kad duo­me­nys Bal­ta­ru­si­jai bu­vo per­duo­da­mi pen­ke­rius me­tus.

Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, A.O. ir „O­ro na­vi­ga­ci­jos“ bu­vu­sio dar­buo­to­jo by­los tar­pu­sa­vy­je nė­ra su­si­ju­sios.