Tarp ieškomiausių – bankininkas ir kontrabandininkai
Lie­tu­vos po­li­ci­ja su­da­rė ieš­ko­miau­sių as­me­nų de­šim­tu­ką, tarp la­biau­siai ieš­ko­mų – bu­vęs „Sno­ro“ ak­ci­nin­kas Ru­si­jos pi­lie­tis Vla­di­mi­ras An­to­no­vas, įta­ria­mie­ji nu­žu­dy­mais, nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mu bei kon­tra­ban­da.

40-me­tis V.An­to­no­vas ieš­ko­mas nuo 2011 me­tų lap­kri­čio 22 die­nos. Bu­vęs „Sno­ro“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas Rai­mun­das Ba­ra­naus­kas ir vie­nas jo ak­ci­nin­kų V.An­to­no­vas pa­sta­rai­siais me­tais gy­ve­no Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. Lie­pos pra­džio­je jie din­go iš šios vals­ty­bės, bri­tų par­ei­gū­nai jų ne­ra­do. Bri­ta­ni­jos teis­mai jau bu­vo su­ti­kę abu įta­ria­muo­sius per­duo­ti Lie­tu­vai, ta­čiau šie pa­sis­lė­pė ir eks­tra­di­ci­jos iš­ven­gė.

V.An­to­no­vas ir R.Ba­ra­naus­kas pri­pa­žin­ti įta­ria­mai­siais dėl tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo stam­biu mas­tu, do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, o R.Ba­ra­naus­kas – ir dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo, pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi. 2011 me­tų lap­kri­čio 16-ąją na­cio­na­li­zuo­tam „Sno­rui“ ban­kro­to by­la iš­kel­ta tų pa­čių me­tų gruo­džio 7-ąją.

R.Ba­ra­naus­kas taip pat ieš­ko­mas, bet jis nė­ra įtrauk­tas į Lie­tu­vos ieš­ko­miau­sių as­me­nų są­ra­šą.

„Ne­no­rė­čiau ko­men­tuo­ti de­ta­lių. Tiek, kiek rei­kia, mes bend­ra­dar­biau­ja­me su bri­tais, vyks­ta nuo­la­ti­nis pro­ce­sas. Da­bar jau­tri bet ko­kia in­for­ma­ci­ja ir ga­li pa­kenk­ti ty­ri­mui“, – BNS sa­kė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą šių įta­ria­mų­jų at­žvil­giu ku­ruo­jan­tis Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Da­rius Stan­ke­vi­čius.

Anks­čiau bu­vo pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja, kad įta­ria­mie­ji yra Ru­si­jo­je.

„Y­ra iš­duo­ti Eu­ro­pos areš­to or­de­riai, in­for­ma­ci­ja su­ves­ta į įvai­rias ba­zes, taip pat – In­ter­po­lo. Pa­sis­lė­pus as­me­niui, su­sto­ja se­na­ties ter­mi­nas. Ap­mau­du, mums gai­la, kad taip at­si­ti­ko. Dar­bas di­de­lis pa­da­ry­tas ir bri­tų. Bet tie as­me­nys pa­siel­gė taip, yra kaip yra. Bend­ra­dar­bia­vi­mas pa­kan­ka­mai ge­ras bu­vo“, – BNS sa­kė pro­ku­ro­ras D.Stan­ke­vi­čius.

Pro­ku­ro­ras iš­reiš­kė vil­tį, kad din­gę bu­vę „Sno­ro“ ak­ci­nin­kai bus su­ras­ti, ši by­la jo dar­bi­nė­je veik­lo­je yra pa­grin­di­nė, su ja dir­ba­ma kas­dien.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vė Re­vi­ta Ja­na­vi­čiū­tė BNS sa­kė, kad šis la­biau­siai ieš­ko­mų­jų de­šim­tu­kas yra su­da­ry­tas ir as­me­nys at­rink­ti iš de­šim­ties svar­biau­sių ty­ri­mų by­lų.

„Iš „Sno­ro“ by­los pa­im­tas vie­nas as­muo, bet ne­reiš­kia, kad pro­ce­si­niai veiks­mai ne­vyk­do­mi ki­to as­mens at­žvil­giu, tie­siog toks pri­nci­pas. De­šimt by­lų –de­šimt ieš­ko­miau­sių“, – BNS sa­kė R.Ja­na­vi­čiū­tė.

Ne­ma­žą da­lį la­biau­siai ieš­ko­mų po­li­ci­jos as­me­nų su­da­ro ieš­ko­mie­ji dėl nu­žu­dy­mų.

Nuo 2012 me­tų ko­vo po­li­ci­ja ieš­ko 25 me­tų Mar­ty­no Sas­naus­ko. Jis yra vie­nas įta­ria­mų­jų by­lo­je dėl tra­giš­kai pa­si­bai­gu­sio gais­ro Ši­lai­nių dau­gia­bu­ty­je. Šio­je by­lo­je trys kau­nie­čiai pri­pa­žin­ti kal­tais pa­de­gę bu­tą Ši­lai­nių mi­kro­ra­jo­ne ir du­ris ati­da­riu­sį jo sa­vi­nin­ką, ku­ris žu­vo. M.Sas­naus­kas nuo teis­mo pa­sis­lė­pė, jo by­la iš­skir­ta į at­ski­rą.

„Pa­gal by­los duo­me­nis, iš­vy­ko į už­sie­nį, yra to­kie liu­dy­to­jų par­ody­mai“, – BNS sa­kė Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras And­rius Kiur­ši­nas.

Jau 13 me­tų Klai­pė­dos po­li­ci­ja ieš­ko įta­ria­mo­jo mo­ters nu­žu­dy­mu Ada­mo Ker­pės, gi­mu­sio 1957 me­tais.

Rug­sė­jo 12 die­ną Klai­pė­dos ra­jo­ne, Šer­nų kai­me so­dų bend­ri­jo­je „Šer­nai“ lau­ke, tar­pu­sa­vio konf­lik­to me­tu, įta­ria­ma, šis vy­ras pei­liu ty­čia su­ža­lo­jo sa­vo su­gy­ven­ti­nę. Mo­te­ris nu­krau­ja­vo ir mi­rė įvy­kio vie­to­je, iš kar­to po įvy­kio A.Ker­pė pa­sis­lė­pė ir ne­su­ras­tas iki šiol.

Tel­šių aps­kri­ties po­li­ci­ja ieš­ko 23 me­tų Ni­ko­la­jaus Svis­tu­no­vo, jo pa­ieš­ka pa­skelb­ta 2014 me­tų ko­vą. 2013 me­tų gruo­džio 13 die­ną Tel­šiuo­se, Kęs­tu­čio gat­vė­je tarp dvie­jų vy­rų ki­lo konf­lik­tas, vie­nas jų nu­griu­vo, su­si­tren­kė gal­vą ir mi­rė dėl pa­tir­tos trau­mos. N.Svis­tu­no­vas iš pra­džių ne­bu­vo su­im­tas, iš jo bu­vo pa­im­ti do­ku­men­tai, vė­liau vy­ras pa­sis­lė­pė.

Tuo me­tu Ute­nos aps­kri­ties po­li­ci­ja nuo 2012 me­tų bir­že­lio ieš­ko 48 me­tų Al­gi­man­to Gurs­ko. Šis vy­ras taip pat įta­ria­mas nu­žu­dy­mu.

Šiau­lių aps­kri­ties po­li­ci­ja ieš­ko 48 me­tų Vy­tau­to Na­jaus. Jo pa­ieš­ka bu­vo pa­skelb­ta 2014 me­tų lie­pos 18 die­ną. Vy­ras yra įta­ria­ma­sis nar­ko­ti­kų kon­tra­ban­dos by­lo­je. iš Lie­tu­vos į Lat­vi­ją bu­vo ve­ža­ma be­veik 300 ki­log­ra­mų ka­na­pių der­vos. Kro­vi­nį ve­žęs vai­ruo­to­jas bu­vo su­lai­ky­tas ir nu­teis­tas, V.Na­jaus po­li­ci­jai su­lai­ky­ti ne­pa­vy­ko.

Tau­ra­gės aps­kri­ties po­li­ci­ja ieš­ko 31 me­tų Ra­mū­no Dik­mo­no, jo pa­ieš­ka bu­vo pa­skelb­ta prieš pen­ke­ris me­tus. Įta­ria­ma, kad R.Dik­mo­nas ne­tei­sė­tai įgi­jo, lai­kė ir ga­be­no 214 gra­mų ko­kai­no, tu­rė­da­mas tiks­lą jį pla­tin­ti.

Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties po­li­ci­ja ieš­ko tri­jų as­me­nų – 25 me­tų Ro­lan­do Juo­zo Vyš­niaus­ko, 24 me­tų Man­to Ža­liaus­ko ir 47 me­tų Gin­tau­to Žu­kaus­ko. Jie įta­ria­mi plė­ši­mais, po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lių pa­de­gi­mu.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­ras Ar­tū­ras Ur­be­lis BNS sa­kė, kad R.J.Vyš­niaus­kas yra jau su­lai­ky­tas Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, lau­kia­ma jo eks­tra­di­ci­jos.

Po­li­ci­ja ne kar­tą yra su­da­riu­si ieš­ko­miau­sių as­me­nų są­ra­šą, anks­čiau į jį bu­vo įtrauk­tas sep­ty­nio­mis žmog­žu­dys­tė­mis kal­tin­tas Ro­mas Za­mols­kis, ku­ris 2014 me­tais bu­vo su­lai­ky­tas Ru­si­jo­je. Są­ra­še anks­čiau bu­vo ir Ru­si­jos pi­lie­čiai, įta­ria­mie­ji Me­di­nin­kų žu­dy­nių by­lo­je, omo­ni­nin­kai And­re­jus Lak­tio­no­vas, Čes­la­vas Mli­ny­kas ir Alek­sand­ras Ry­žo­vas. Jie da­bar tei­sia­mi už akių Vil­niaus apy­gar­dos teis­me.