Tarnybų vadovai: nelojalių pareigūnų nėra
Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos (VST) va­dui pa­skel­bus apie jo tar­ny­bo­je dir­ban­čius gal­būt Lie­tu­vai ne­lo­ja­lius par­ei­gū­nus, ki­tų sta­tu­ti­nių tar­ny­bų va­do­vai tei­gia, kad pas juos to­kios prob­le­mos nė­ra.

Tie­sa, BNS kal­bin­ti vi­daus tar­ny­bos įstai­gų va­do­vai pri­pa­žįs­ta, jog ne­lo­ja­lu­mo ap­raiš­kų kar­tais bū­da­vę anks­čiau, ta­čiau la­bai skir­tin­gų. Vie­ni par­ei­gū­nai va­do­vy­bės pa­sta­bų dėl ga­li­mo „ne­lo­ja­lu­mo“ yra su­lau­kę už nuo­mo­nę apie ge­gu­žės 9-osios šven­ti­mą, yra ir to­kių, ku­rie ne­te­ko par­ei­gų pa­si­rin­kę „ne­tin­ka­mą kom­pa­ni­ją“.

Lo­ja­lus – be­si­lai­kąs priesaikos

Šią sa­vai­tę in­ter­viu del­fi.lt Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos (VST) va­das Ri­čar­das Po­cius par­eiš­kė, jog tar­ny­bo­je yra ne­lo­ja­lių Lie­tu­vai as­me­nų.

„Čia yra ne­lo­ja­lių tar­ny­bai, ne­lo­ja­lių vals­ty­bei žmo­nių. Net ne­abe­jo­ju, kad da­lis jų, jei duo­si­me jiems gink­lus, ka­ro at­ve­ju tuos gink­lus at­suks prieš mus. Ta­čiau ne­lo­ja­lių vals­ty­bei žmo­nių yra ir ne tik mū­sų tar­ny­bo­je“, – kal­bė­jo R.Po­cius, kiek vė­liau pa­tiks­li­nęs, kad to­kių as­me­nų tar­ny­bo­je bu­vo iki de­šim­ties.

BNS kal­bin­ti ki­tų sta­tu­ti­nių įstai­gų va­do­vai sa­kė, kad jų tar­ny­bo­se to­kie as­me­nys ap­tin­ka­mi ir, įro­džius jų ne­lo­ja­lu­mą, at­lei­džia­mi, glau­džiai bend­ra­dar­biau­jant už im­uni­te­tą at­sa­kin­goms val­dy­boms ir spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms. Be to, par­ei­gū­nams re­gu­lia­riai skai­to­mos pa­skai­tos ar or­ga­ni­zuo­ja­mi pa­trio­tiš­ku­mą ug­dan­tys mo­ky­mai.

Nors įsta­ty­muo­se „lo­ja­lu­mo vals­ty­bei“ są­vo­ka at­ski­rai nė­ra apib­rėž­ta, ta­čiau dau­ge­lio sta­tu­ti­nių įstai­gų va­do­vai tei­gia, jog svars­tant „lo­ja­lu­mo“ klau­si­mus pa­pras­tai ver­ti­na­mas vals­ty­bei duo­tos prie­sai­kos lai­ky­ma­sis. Pri­siek­da­mi vi­daus tar­ny­bos par­ei­gū­nai pa­si­ža­da ir įsi­pa­rei­go­ja bū­ti iš­ti­ki­mais Lie­tu­vos Res­pub­li­kai, gerb­ti ir vyk­dy­ti jos Kons­ti­tu­ci­ją ir įsta­ty­mus, ne­gai­lė­ti jė­gų gi­nant žmo­gaus tei­ses ir lais­ves, vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės in­te­re­sus, są­ži­nin­gai at­lik­ti pa­ti­kė­tas par­ei­gas ir vi­sa­da sau­go­ti ge­rą vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos par­ei­gū­no var­dą.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) at­sto­vas spau­dai Vy­tau­tas Ma­kaus­kas, kad su sta­tu­ti­nių įstai­gų Im­uni­te­to val­dy­bo­mis kei­čia­si in­for­ma­ci­ja apie par­ei­gū­nų veik­lą, ku­ri „ga­li kel­ti grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui“.

„Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas pre­ven­ci­nių veiks­mų im­asi prieš tuos as­me­nis, ku­rie kves­tio­nuo­ja gy­vy­bi­nius na­cio­na­li­nio sau­gu­mo, Va­ka­rų de­mo­kra­ti­nio pa­sau­lio in­te­re­sus, vals­ty­bės su­ve­re­ni­te­tą, te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą, kons­ti­tu­ci­nę sant­var­ką“, – BNS sa­kė V.Ma­kaus­kas.

Pa­sak jo, to­kią in­for­ma­ci­ją apie sta­tu­ti­nius par­ei­gū­nus ga­vu­sios vi­daus tar­ny­bos ins­ti­tu­ci­jos pa­čios ją įver­ti­na, at­lie­ka vi­di­nius ty­ri­mus ir spren­džia, kaip pa­sielg­ti su sa­vo dar­buo­to­ju ar par­ei­gū­nu.

„Tai ga­li lem­ti tar­ny­bos veik­los po­bū­dis, sta­tu­tas, vi­daus tei­sės ak­tai ar­ba net va­do­vų spren­di­mai“, – pri­dū­rė VSD at­sto­vas.

Pa­sie­nie­čiai: bu­vo ke­li asmenys

Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) va­das Re­na­tas Po­žė­la sa­ko, kad vie­ne­tai ne­lo­ja­lių Lie­tu­vai as­me­nų šio­je tar­ny­bo­je dir­bo dar per­nai.

„Bu­vo ste­bi­mi tam ti­kri as­me­nys ir bu­vo at­lie­ka­mas tam ti­kras dar­bas. (...) Tų as­me­nų ne­bė­ra“, – BNS sa­kė R.Po­žė­la.

Jis pa­tiks­li­no, kad tie at­leis­ti pa­sie­nie­čiai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se da­li­no­si tu­ri­niu, ku­ris bu­vo su­si­jęs su geo­po­li­ti­ne si­tua­ci­ja ir bu­vo nu­kreip­tas prieš „o­fi­cia­lią Lie­tu­vos po­zi­ci­ją“.

Anot R.Po­žė­los, da­lis Ry­tų Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių pa­sie­nie­čių ne­re­tai ren­ka­si ži­niask­lai­dos prie­mo­nes ru­sų kal­ba ir „gy­ve­na ki­to­je in­for­ma­ci­nė­je erd­vė­je“.

„To­dėl dėl geo­po­li­ti­nių prie­žas­čių švie­čia­me žmo­nes, kas vyk­ta geo­po­li­ti­nė­je plot­mė­je, kvie­čia­mi lek­to­riai ves­ti pa­skai­tų“, – sa­kė R.Po­žė­la.

Jis pri­dū­rė, kad apie de­šimt­me­tį VSAT vei­kian­ti Im­uni­te­to val­dy­ba ak­ty­viai bend­ra­dar­biau­ja su Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tu (VSD), siek­da­ma efek­ty­viai iš­aiš­kin­ti in­for­ma­ci­ją apie tar­ny­bo­je dir­ban­čius ne­lo­ja­lius Lie­tu­vai as­me­nis.

Po­za­vo su Ru­si­jos ka­rio uniforma

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Im­uni­te­to val­dy­bos vir­ši­nin­kas Ela­nas Jab­lons­kas sa­kė, kad ne­lo­ja­lūs as­me­nys įstai­go­je „ti­krai ne­dir­ba“, ta­čiau tei­gė, jog šiuo me­tu par­ei­gū­nai at­lie­ka ty­ri­mą dėl vie­no as­mens, so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ po­za­vu­sio su Ru­si­jos pa­vyz­džio ka­ri­ne uni­for­ma.

„Jo at­žvil­giu at­lie­ka­me pa­ti­kri­ni­mą dėl pa­ti­ki­mu­mo“, – sa­kė E.Jab­lons­kas.

Jo tei­gi­mu, as­me­nį pri­pa­ži­nus ne­pa­ti­ki­mu jam nai­ki­na­mas lei­di­mas dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja ir to­kiu bū­du ne­pa­ti­ki­mas par­ei­gū­nas ša­li­na­mas iš tar­ny­bos.

Po­li­ci­jos im­uni­te­to tar­ny­bos vir­ši­nin­kas tei­gė, kad tarp par­ei­gū­nų yra dau­giau as­me­nų, ku­rie, reiš­kia „tam ti­kras sa­vo as­me­ni­nes nuo­mo­nes“.

„Kvie­čia­me tuos par­ei­gū­nus ir ofi­cia­liai juos įspė­ja­me. Daž­niau­siai jie sa­ko taip pa­siel­gę iš kvai­lu­mo ir ne­sup­ras­da­mi, kad jie yra po­li­ci­jos par­ei­gū­nai“, – sa­kė E.Jab­lons­kas.

Ta­čiau E.Jab­lons­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad vien tik prieš­ta­rin­gi par­ei­gū­nų pa­si­sa­ky­mai vie­šo­jo­je erd­vė­je ne­ga­li tap­ti prie­žas­ti­mi juos at­leis­ti iš dar­bo, to­dėl ir at­lie­ka­mi pa­pil­do­mi pa­ti­kri­ni­mai dėl jų pa­ti­ki­mu­mo.

Taip pat Im­uni­te­to val­dy­bos vir­ši­nin­kas sa­kė, kad ga­li­mai ne­lo­ja­lių par­ei­gū­nų iš­aiš­ki­ni­mui po­li­ci­ja yra me­tu­si di­de­les pa­jė­gas, ta­čiau ne dėl to, jog tai yra ypa­tin­go mas­to prob­le­ma.

„Y­pa­tin­gą dė­me­sį tam ski­ria­me (...) esant to­kiai geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai. Tą prob­le­mą ti­krai iš­kė­lė­me aukš­čiau, ne­gu kad ji yra iš ti­krų­jų“, – tei­gė E.Jab­lons­kas.

Kliu­vo nuo­mo­nė apie ge­gu­žės 9-ąją

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to (PAGD) di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Ba­niu­lis pa­sa­ko­jo, kad šie­met PAGD Eti­kos ko­mi­si­ja nag­ri­nė­jo du at­ve­jus dėl ne­vie­na­reikš­miš­ko par­ei­gū­nų nuo­mo­nės reiš­ki­mo vie­šai, ta­čiau tai bu­vo vie­nin­te­liai at­ve­jai įstai­go­je Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės me­tais ir dėl ne­lo­ja­lu­mo nei vie­nas par­ei­gū­nas at­leis­tas ne­bu­vo. Mi­nė­ti as­me­nys po par­eiš­ki­mų ap­si­ri­bo­jo po­kal­biu su jų vir­ši­nin­kais.

R.Ba­niu­lis sa­kė, kad mi­nė­ti Vi­sa­gi­ne ir Šal­či­nin­kuo­se esan­tys par­ei­gū­nai so­cia­li­nia­me tink­le pa­si­sa­kė apie prieš­ta­rin­gai Lie­tu­vo­je ver­ti­na­mą ge­gu­žės 9-osios kaip per­ga­lės An­tra­ja­me pa­sau­li­nia­me ka­re mi­nė­ji­mą.

„Ten nie­ko to­kio ne­bu­vo, ar kir­ši­ni­mo, ar prieš vals­ty­bę nu­sis­ta­ty­mo, bet pa­si­sa­ky­mai, kad žmo­nės tu­ri tei­sę švęs­ti ir pa­na­šiai. Nie­ko ra­di­ka­laus, ta­čiau (...) kar­tais žmo­nės už­mirš­ta, kad yra par­ei­gū­nai ir kad yra da­vę prie­sai­ką“, – tei­gė PAGD vir­ši­nin­kas.

Skai­to­mos paskaitos

Tuo me­tu Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­to (VAD) di­rek­to­rius Ry­man­tas Moc­ke­vi­čius sa­kė, kad įstai­gos Im­uni­te­to val­dy­ba ma­žiau­siai kar­tą per me­tus kei­čia­si in­for­ma­ci­ja apie tar­nau­jan­čius par­ei­gū­nus su vi­so­mis Lie­tu­vo­je esan­čio­mis kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos ins­ti­tu­ci­jo­mis. Be to, VAD par­ei­gū­nų lo­ja­lu­mas ga­li bū­ti ti­kri­na­mas po­lig­ra­fu, de­par­ta­men­to dar­buo­to­jų pa­si­sa­ky­mus vie­šo­jo­je erd­vė­je ste­bi už tai at­sa­kin­gi as­me­nys.

„Ir mo­ky­mai (vyks­ta), ir sme­ge­nis plau­na­me, ir pa­skai­tas skai­to­me, kas tai yra in­for­ma­ci­nė sau­ga, lo­ja­lu­mas, (...) ko­kios yra šian­die­ni­nės grės­mės, iš­šū­kiai, ko­kia me­to­di­ka ver­buo­ja­mi par­ei­gū­nai ir pa­na­šiai“, – BNS sa­kė R.Moc­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, per vi­sus Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės me­tus dėl bend­ra­vi­mo su įtar­ti­nais as­me­ni­mis bu­vo at­leis­tas vie­nas VAD par­ei­gū­nas.

„Jis tie­siog ne­sup­ra­to, su kuo drau­gau­ja, su kuo šne­ka­si ir su­si­ti­ki­nė­ja. Tai ne­bu­vo ki­tos vals­ty­bės uni­for­mos ar Geor­gi­jaus juo­ste­lės už­si­dė­ji­mas, tie­siog tas žmo­gus ne­pa­si­rin­ko tin­ka­mos kom­pa­ni­jos“, – sa­kė R.Moc­ke­vi­čius.

„Jis jau še­še­ri – sep­ty­ne­ri me­tai ne­be­dir­ba. Aš net ne­svars­čiau, tie­siog at­lei­dau jį ir tiek ži­nių“, – pri­dū­rė jis.

Lie­tu­vos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „A­ras“ va­das Vik­to­ras Gra­baus­kas tei­gė, kad gal­būt ne­lo­ja­lūs vals­ty­bei par­ei­gū­nai nuo rink­ti­nės at­si­jo­ja­mi dar su­dė­tin­gų at­ran­kų į ją me­tu.

„Pas mus yra tam ti­kra me­to­di­ka, tai nė­ra trum­pa­lai­kė at­ran­ka, ji api­ma ke­lias die­nas ir per tas die­nas yra pa­ti­kri­na­ma vis­kas, kas įma­no­ma“, – sa­kė „A­ro“ va­das.

„Ti­krai ne­ga­lė­čiau įtar­ti, kad yra ne­lo­ja­lių as­me­nų mū­sų rink­ti­nė­je“, – pri­dū­rė jis.

Lo­ja­lu­mas įro­do­mas kon­kre­čio­je situacijoje

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius BNS sa­kė, kad jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je ne­lo­ja­lių vals­ty­bei par­ei­gū­nų nie­ka­da ne­dir­bo. Pa­sak FNTT va­do­vo, tai už­ti­kri­na įvai­ria­ly­pė dar­buo­to­jų at­ran­ka.

Tuo me­tu Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) di­rek­to­rius Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius nu­ro­dė, kad jo pa­val­di­nių lo­ja­lu­mą vals­ty­bei už­ti­kri­na ne tik griež­ta dar­buo­to­jų at­ran­ka, bet ir nuo­la­tos kruopš­čiai ti­kri­na­ma in­for­ma­ci­ja apie bet ko­kius įta­ri­mus dar­buo­to­jų at­žvil­giu.

„Aš ma­nau, kad mū­sų tar­ny­ba ir dar­buo­to­jai, mū­sų pa­čių ver­ti­ni­mu, yra vie­ni lo­ja­liau­sių tar­ny­bai ir vals­ty­bei“, – tvir­ti­no STT va­do­vas.

Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus par­ei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Jo­nas Miš­ki­nis sa­kė ne­tu­rin­tis kon­kre­čių ži­nių apie iš­anks­ti­nį mui­ti­nin­kų nu­sis­ta­ty­mą prieš vals­ty­bę, ta­čiau tei­gė, kad jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je ga­li­my­bės nuo­sek­liai ti­krin­ti dar­buo­to­jų lo­ja­lu­mą nė­ra.

„Ki­ta ver­tus, tai lo­ja­lu­mas įro­do­mas kon­kre­čio­je si­tua­ci­jo­je. Ki­lus pa­vo­jams, aiš­ku, kiek­vie­no žmo­gaus yra tam ti­kra ri­zi­ka, kad jis vi­du­je su­dre­bės ar ne­įvyk­dys sa­vo par­ei­gos“, – BNS sa­kė J.Miš­ki­nis.

Siū­lė spręs­ti radikaliai

Prob­le­mų Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bo­je (VST) šią sa­vai­tę nag­ri­nė­jęs Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas (NSGK) nu­ro­dė tar­ny­bos va­dui R.Po­ciui už­tik­tin­ti, kad ne­lo­ja­lūs vals­ty­bei as­me­nys jo­je ne­dirb­tų.

„Mes ak­cen­ta­vo­me ne­lo­ja­lu­mo klau­si­mą, nes tai mums pa­si­ro­dė pa­vo­jin­gas reiš­ki­nys. Ma­no su­pra­ti­mu, dar pa­va­sa­rį VSD yra per­da­vu­si įvai­rioms tar­ny­boms apie to­kius as­me­nis vi­są in­for­ma­ci­ją. Mes da­bar nag­ri­nė­da­mi ma­to­me, kad kai ku­riais at­ve­jais jie pa­trauk­ti į ki­tą dar­bą, kai ku­riais at­ve­jais vis­kas bu­vo pa­aiš­ki­na­ma kaip ne vi­siš­kai adek­va­čios reak­ci­jos pa­si­reiš­ki­mu. Man at­ro­do, to­kiais at­ve­jais, kai žmo­gus siū­lo, kaip su­sprog­din­ti ter­mi­na­lą, ar­ba fo­tog­ra­fuo­ja­si, fil­muo­ja­si ir šlo­vi­na ki­tos vals­ty­bės ka­riuo­me­nę ir ag­re­si­jos veiks­mus, tu­rė­tų pa­kak­ti fak­tų at­sis­vei­kin­ti su ši­tu žmo­gu­mi“, – po ko­mi­te­to po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

VST va­das R.Po­cius sa­vo ruo­žtu sa­kė, kad ga­li­mai ne­lo­ja­lių žmo­nių tar­ny­bo­je yra vie­ne­tai, dėl jų at­lie­ka­mas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas, o iš kar­to at­leis­ti jų iš dar­bo ne­lei­džia įsta­ty­mai.

Tar­ny­bos va­do­vas tre­čia­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams pa­tvir­ti­no, kad tarp ne­lo­ja­lių yra to­kių, ku­rie tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, bet su ja ne­be­dir­ba, nors lei­di­mai for­ma­liai dar ne­pa­nai­kin­ti.

VST va­do­vas taip pat pa­tvir­ti­no, jog da­lis to­kių as­me­nų sau­go­jo Lie­tu­vos stra­te­gi­nius ob­jek­tus – Klai­pė­dos su­skys­tin­tų du­jų ter­mi­na­lą, Vil­niaus oro uos­tą, bet pa­brė­žė, jog nei vie­nas iš ke­lian­čių įta­ri­mus šuo­se ob­jek­tuo­se ne­be­dir­ba.

„Mei­lė ro­do­ma Ru­si­jos im­pe­ri­jai, „Ber­ku­tui“ Mai­da­no įvy­kių me­tų, pra­kei­kia­ma Ukrai­nos tau­ta, die­vi­na­mi tie žmo­nės iš spec­tar­ny­bų, ku­rie šau­dė į lais­vės sie­kian­čius žmo­nes, ne­šio­ja­mos Geor­gi­jaus juo­ste­lės vi­so­se sa­vo pa­sky­ro­se in­ter­ne­te ir to ne­sle­pia­ma, vi­sur šlo­vi­na­ma Ru­si­jos im­pe­ri­ja“, – į klau­si­mą, kuo pa­si­reiš­kė mi­ni­mų dar­buo­to­jų ne­lo­ja­lu­mas vals­ty­bei, at­sa­kė R.Po­cius.

„Kur vie­šai pa­skel­bia, kad aš sau­gau ter­mi­na­lą ir ži­nau, kaip jį ga­li­ma su­nai­kin­ti – ar tai nor­ma­lu? Tai švie­ži da­ly­kai, kur net ir Sei­me ko­mi­te­tai ne­ži­no­jo, da­bar tą dar­bą da­ro­me“, – sa­kė VST va­das.

Klau­sia­mas, kaip to­kie žmo­nės iš vi­so ga­li dirb­ti VST, tar­ny­bos va­do­vas pa­brė­žė, jog at­lei­di­mas iš dar­bo ga­li­mas tik griež­tai lai­kan­tis įsta­ty­mų. „Kol kas nė­ra jo­kio pa­grin­do juos at­leis­ti, yra įsta­ty­mai“, – sa­kė R.Po­cius.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis sa­kė, kad in­for­ma­ci­ja apie VST tar­nau­jan­čius gal­būt Lie­tu­vai ne­lo­ja­lius as­me­nis per­duo­ta Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tui.