Tarnybinis NŽT vadovo patikrinimas: pažadų nepavyko laikytis?
Ža­dė­jo per­mai­nas ir skaid­ru­mą, bet su­lau­kė įta­ri­mų pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba. Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jo­je pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) va­do­vo Da­nie­liaus Kup­rio at­žvil­giu įta­riant, kad jis ga­lė­jo pikt­nau­džiau­ti tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, nuo­mo­da­ma­sis sau vals­ty­bi­nę že­mę.

„Šian­dien ma­ne vi­ce­mi­nis­tras in­for­ma­vo, kad pra­dė­tas tar­ny­bi­nis pa­ti­kri­ni­mas“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas.

„Aš ma­nau, kad ver­tin­si­me kaip va­do­vo kom­pe­ten­ci­ją, ar jis tin­ka­mas ei­ti tas par­ei­gas, ar ne“, – pri­dū­rė jis.

Pa­sak mi­nis­tro, bus ti­kri­na­ma, ar vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos su­tar­tis sa­vo var­du su­da­ri­nė­da­mas D. Kup­rys ne­pikt­nau­džia­vo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, siek­da­mas gau­ti tie­sio­gi­nes iš­mo­kas iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų.

Dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“ per­nai ra­šė, kad D .Kup­rys dek­la­ra­vo Ku­piš­kio ra­jo­ne di­džiau­sią kar­vių ūkį tu­rin­čios Da­nu­tės Ada­mo­nie­nės dir­ba­mus lau­kus, jų da­lis yra vals­ty­bi­nė že­mė. Tai NŽT di­rek­to­rius pa­da­rė bai­gian­tis že­mės ūkio naud­me­nų ir pa­sė­lių dek­la­ra­vi­mo ter­mi­nui, prieš pat vi­dur­nak­tį. Už dek­la­ruo­tus že­mės plo­tus mo­ka­mos iš­mo­kos iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų.

Pa­sak B. Mar­kaus­ko, D.Kup­rys per­nai bu­vo su­da­ręs ke­lias vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos su­tar­tis skir­tin­guo­se ra­jo­nuo­se.

„Sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kaip per ke­le­tą ra­jo­nų to­kie ne­di­de­li skly­pai ga­lė­jo bū­ti dir­ba­mi. O ir kaip tar­ny­bos va­do­vui tur­būt ne­la­bai tas vis­kas gra­žiai at­ro­do“, – sa­kė že­mės ūkio mi­nis­tras.

„Dau­gu­ma tų su­tar­čių jau yra nu­trauk­ta, kad, pa­vyz­džiui, pa­si­žiū­rė­jo­me pa­gal da­tą, kad vie­na jų bu­vo nu­trauk­ta pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį, ka­da bu­vo gau­tos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos. Tai čia ga­li­ma įžiū­rė­ti pikt­nau­džia­vi­mą tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi“, – kal­bė­jo B.Mar­kaus­kas.

D. Kup­rio el­ge­sį per­nai svars­tė ir Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja. Ji nu­spren­dė, kad NŽT va­do­vas ne­pa­žei­dė vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų. Ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, vals­ty­bi­nę že­mę D. Kup­rys nuo­mo­jo­si, ne­bū­da­mas NŽT va­do­vu.

D. Kup­rys ža­da bend­ra­dar­biau­ti su Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jais, at­lie­kan­čiais tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą.

„Kaip ir nu­ma­to tei­sės ak­tai, ar­ti­miau­siu me­tu at­sa­ky­siu į vi­sus man ke­lia­mus klau­si­mus. Taip pat ypa­tin­gai no­rė­čiau at­kreip­ti Jū­sų dė­me­sį į tai, kad at­sa­ky­mai į man ke­lia­mus klau­si­mus yra pa­teik­ti ma­no pri­va­čių in­te­re­sų dek­la­ra­ci­jo­je, ku­ri yra vie­šai pa­skelb­ta ir NŽT tink­la­py­je“, – BNS raš­tu sa­kė D.Kup­rys.

NŽT va­do­vo dek­la­ra­ci­jo­je nu­ro­dy­ta, kad jis il­ga­lai­ke nuo­ma nuo­mo­ja 35 hek­ta­rų vals­ty­bi­nės že­mės.

„A­pie 20 hek­ta­rų dir­ba­mos že­mės iš vals­ty­bės yra nuo­mo­ja­ma lai­ki­nu nau­do­ji­mu ar for­muo­ja­mos ka­das­tri­nių ma­ta­vi­mų by­los“, – ra­šo­ma dek­la­ra­ci­jo­je.

Anot D. Kup­rio, vi­si nuo­mos san­do­riai bu­vo su­da­ry­ti iki jam pra­dė­jus va­do­vau­ti NŽT. Dek­la­ra­ci­jo­je jis ža­dė­jo nu­si­ša­lin­ti nuo vi­sų spren­di­mų, ga­lin­čių kel­ti vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­tą.

Ža­dė­jo bū­ti są­ži­nin­gu vadovu

Pra­ei­tų me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį, bū­da­mas vie­nas iš po­ten­cia­liau­sių kan­di­da­tų į NŽT va­do­vus, D. Kup­rys tvir­ti­no BNS, jog tu­ri pa­kan­ka­mi kom­pe­ten­ci­jos bū­ti ge­ru ir są­ži­nin­gu NŽT va­do­vu.

„E­sant ma­no pa­sky­ri­mui į vals­ty­bės tar­ny­bą at­si­sa­ky­siu anks­tes­nių sa­vo veik­lų ir siek­siu kar­je­ros ne pri­va­čia­me sek­to­riu­je, o vie­ša­ja­me. Ma­nau, aš tu­riu pa­kan­ka­mai kom­pe­ten­ci­jos ir ge­bė­ji­mų va­do­vau­ti to­kiai tar­ny­bai kaip NŽT“, – ta­da BNS tei­gė D. Kup­rys.

NŽT va­do­vu iš­rink­tas D. Kup­rys, ir to­liau ža­dė­jo bū­ti są­ži­nin­gu va­do­vu, o NŽT re­pu­ta­ci­jos ge­ri­ni­mą ma­tė kaip vie­ną iš svar­biau­sių sie­kių.

„Pir­miau­sia, vien tik vie­šo­ji nuo­mo­nė apie NŽT yra ga­nė­ti­nai pra­sta vi­suo­me­nė­je. Iš es­mės ją pir­miau­sia rei­kė­tų ge­rin­ti“, – tuo­met BNS sa­kė D.Kup­rys.

Iš­kart ta­pęs NŽT va­do­vu, „Vers­lo ži­nioms“ D. Kup­rys tei­gė: „Jei dirb­si­me nuo­sek­liai, sa­vo veik­lo­je va­do­vau­si­mės tei­sės vir­še­ny­be, są­ži­nin­gu­mu ir ge­ra­no­riš­ku­mu, už­ti­krin­si­me veik­los tva­ru­mą, kva­li­fi­kuo­tai ar­gu­men­tuo­si­me sa­vo spren­di­mus, bū­si­me pri­nci­pin­gi.“