Tarnybinis automobilis vieniems prabanga, kitiems – būtinybė
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) siū­lo plės­ti tar­ny­bi­niais leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais tu­rin­čių tei­sę nau­do­tis as­me­nų bū­rį. Ta­čiau to­kią ini­cia­ty­vą kri­ti­kuo­ja Tei­sin­gu­mo ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos.

Idė­jos au­to­rių Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie VRM at­sto­vų nuo­mo­ne, tei­sę nau­do­tis tar­ny­bi­niais leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais, įskai­tant va­žia­vi­mą į dar­bą ir na­mo, bū­ti­na su­teik­ti vi­daus rei­ka­lų cen­tri­nių įstai­gų va­do­vų pa­va­duo­to­jams, vi­daus tar­ny­bos sis­te­mos par­ei­gū­nams, pa­skir­tiems į ro­tuo­ja­mas par­ei­gas ki­to­je gy­ve­na­mo­jo­je vie­to­je. Vi­lia­ma­si, kad to­kia ga­li­my­bė pa­di­dins ro­ta­ci­jos pa­trauk­lu­mą, kom­pen­suos par­ei­gū­nų „tar­ny­bos ypa­tu­mus“ ir už­ti­krins so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas. Po VRM skė­čiu yra pri­sig­lau­du­sios apie tris de­šim­tis įstai­gų. Cen­tri­nė­mis lai­ko­mos še­šios, dau­gu­ma jų taip pat tu­ri gau­sų bū­rį pa­da­li­nių.

Lo­giš­kas siūlymas

VRM kanc­le­rio Al­gir­do Ston­čai­čio tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bei tei­kia­mas siū­ly­mas – lo­giš­kas ir mo­ty­vuo­tas. Pa­sak jo, šian­dien vals­ty­bės tar­ny­bo­je ro­ta­ci­ja rea­liai vyks­ta tik po­li­ci­jo­je. Pro­ce­są re­gu­liuo­ja Vy­riau­sy­bės pri­im­tas nu­ta­ri­mas, tai­ko­mas iš­skir­ti­nai po­li­ci­jos va­do­vams. Ro­tuo­ja­miems par­ei­gū­nams nu­ma­ty­tos dvi al­ter­na­ty­vos: ar­ba su­tei­kia­mas trans­por­tas ke­liau­ti į tar­ny­bos vie­tą, ar­ba mo­ka­mi nuo­mpi­ni­giai gy­ve­na­ma­jam plo­tui iš­lai­ky­ti. A. Ston­čai­tis pri­mi­nė, jog įsi­ga­lio­jus nau­ja­jam Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tui nuo sau­sio jau ro­tuo­ja­mi ir vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos rink­ti­nių bei už­kar­dų va­dai, prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo tar­ny­bos val­dy­bų vir­ši­nin­kai.

„Kad šis pro­ce­sas vyk­tų, rei­kia, jog mi­nė­tos nuo­sta­tos ga­lio­tų ne tik po­li­ci­jos va­do­vams, bet ir ki­tiems nau­jai ro­tuo­ja­miems par­ei­gū­nams. Bend­ras pri­nci­pas yra toks: jei par­ei­gū­nas ro­tuo­ja­mas, jam rei­kia pa­siū­ly­ti ko­kį nors kom­pen­sa­ci­nį me­cha­niz­mą“, – LŽ sa­kė kanc­le­ris. Ir pri­dū­rė, kad nuo šiol be­veik vi­si vi­daus sis­te­mos sta­tu­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai bus ro­tuo­ja­mi. To­dėl ga­li­my­bė nau­do­tis tar­ny­bi­niais au­to­mo­bi­liais, pa­sak A. Ston­čai­čio, yra „ne pra­ban­ga, o bū­ti­ny­bė“.

Ar­gu­men­tai neįtikino

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos ne­įti­ki­no ar­gu­men­tai, kad tar­ny­bi­niai au­to­mo­bi­liai pa­di­dins ro­ta­ci­jos pa­trauk­lu­mą. Anot mi­nis­te­ri­jos, par­ei­gū­nų ma­te­ria­li­nį ap­rū­pi­ni­mą ir so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas reg­la­men­tuo­ja nau­ja­sis Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tas. Jį Sei­mas pa­tvir­ti­no per­nai bir­že­lį. Ta­čiau sta­tu­te nė­ra nu­ma­ty­ta tei­sė nau­do­tis tar­ny­bi­niais leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, ra­gi­ni­mas pra­plės­ti va­ži­nė­jan­čių­jų to­kiu trans­por­tu bū­rį tu­ri bū­ti sie­ja­mas su tar­ny­bi­niu bū­ti­nu­mu, tar­ny­bos reik­mė­mis, par­ei­gų vyk­dy­mo už­ti­kri­ni­mu, o ne kaip kom­pen­sa­ci­nė prie­mo­nė ar so­cia­li­nė ga­ran­ti­ja. Taip pat pra­šo­ma iš­var­dy­ti įstai­gas, ku­rių par­ei­gū­nams, per­kel­tiems į ro­tuo­ja­mas par­ei­gas, no­ri­ma leis­ti nau­do­tis tar­ny­bi­niais au­to­mo­bi­liais. Ki­ta ver­tus, pa­gal siū­lo­mą re­gu­lia­vi­mą, anot tei­si­nin­kų, at­si­ran­da ga­li­my­bė to­kią tei­sę su­teik­ti ne tik įvai­rių po­li­ci­jos įstai­gų va­do­vams ar pa­va­duo­to­jams, bet ir ki­tų vi­daus rei­ka­lų cen­tri­nėms įstai­goms pa­val­džių tar­ny­bų va­do­vams. Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jai abe­jo­nių ke­lia ir pro­jek­to ren­gė­jų tei­gi­nys, jog spren­di­mui įgy­ven­din­ti pa­pil­do­mų biu­dže­to lė­šų ne­rei­kės.

Pi­ni­gų neduos

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai taip pat at­ro­do, kad to­kiai idė­jai pa­vers­ti „kū­nu“ pi­ni­gų iš vals­ty­bės ki­še­nės vis dėl­to pri­reiks. Be to, pri­me­na­ma, jog pa­gal Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą par­ei­gū­nams, dėl tar­ny­bi­nio bū­ti­nu­mo ar­ba ro­ta­ci­jos per­kel­tiems į ki­tas par­ei­gas ki­to­je vie­to­vė­je, yra nu­ma­ty­tas ap­rū­pi­ni­mas tar­ny­bi­niu bu­tu ar­ba jam kom­pen­suo­ja­mos gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų iš­lai­ky­mo, va­žia­vi­mo į tar­ny­bos vie­tą ke­lei­vi­niu ar as­me­ni­niu trans­por­tu iš­lai­dos. „Siek­da­mi tau­piai nau­do­ti vals­ty­bės biu­dže­to lė­šas, ma­ny­tu­me, kad ne­tu­rė­tų bū­ti ple­čia­mas ra­tas as­me­nų, ku­rie ga­lė­tų nau­do­tis tar­ny­bi­niais leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais“, – kons­ta­ta­vo Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai.

Pa­gal Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą, cen­tri­nėms vi­daus rei­ka­lų įstai­goms pri­ski­ria­mas Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba, Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba, Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas ir Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba. Vi­daus tar­ny­bos sta­tu­te nu­sta­ty­ta, kad ro­ta­ci­ja tai­ko­ma vi­daus rei­ka­lų įstai­gų, iš­sky­rus vi­daus rei­ka­lų cen­tri­nes įstai­gas, va­do­vams ir jų pa­va­duo­to­jams. Pa­gal Po­li­ci­jos įsta­ty­mą, ro­tuo­ja­miems par­ei­gū­nams pri­ski­ria­mi biu­rų, aps­kri­čių vy­riau­sių­jų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų va­do­vai ir va­do­vų pa­va­duo­to­jai.