Tarnybiniams šunims įamžinti žmonės paaukojo per 8 tūkst. eurų
Nu­šau­to pa­sie­nie­čių bel­gų avi­ga­nio Ram­zio ir ki­tų tar­ny­bi­nių šu­nų at­mi­ni­mui įam­žin­ti, penk­ta­die­nio duo­me­ni­mis, yra pa­au­ko­ti 8273 eu­rai. Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) ir gy­vū­nų glo­bos klu­bas „Drau­go le­te­na“ dė­ko­ja vi­siems, pa­lai­kan­tiems idė­ją pa­gerb­ti tar­ny­bi­nius šu­nis.

Kaip ra­šo­ma VSAT pra­ne­ši­me spau­dai, pa­sie­nie­čiai pra­dė­jo bend­ra­dar­bia­vi­mą su skulp­to­riu­mi Ro­mual­du Kvin­tu, pa­dė­sian­čiu įgy­ven­din­ti šį su­ma­ny­mą. Nu­ma­to­ma, kad VSAT Ki­no­lo­gi­jos cen­tre Mic­kū­nuo­se, Vil­niaus ra­jo­ne, iš­kils pa­mink­las tar­ny­bi­niams ke­tur­ko­jams. Šia­me cen­tre yra mo­ko­mi pa­sie­nie­čių ir ki­tų ži­ny­bų tar­ny­bi­niai šu­nys ir jų ki­no­lo­gai, nuo­lat vyks­ta įvai­rūs kur­sai, var­žy­bos, ki­ti ren­gi­niai. Cen­tras yra VSAT Vil­niaus rink­ti­nės te­ri­to­ri­jo­je, to­dėl čia nuo­lat lan­ko­si mo­ki­nių gru­pės, ku­riems pri­sta­to­ma pa­sie­nie­čių veik­la, įvai­rios de­le­ga­ci­jos iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­lių. Pa­sta­čius pa­mink­lą prie jo ga­lės bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rios ce­re­mo­ni­jos, bus su­da­ry­tos są­ly­gos jį pa­ma­ty­ti vi­siems no­rin­tie­siems.

Pre­li­mi­na­riai pla­nuo­ja­ma, kad toks at­mi­ni­mo ir pa­gar­bos tar­ny­bi­niams šu­nims ob­jek­tas ga­lė­tų at­si­ras­ti ki­tų me­tų pa­va­sa­rį.

Pa­sie­nie­čių ki­no­lo­gų įkur­tas gy­vū­nų glo­bos klu­bas „Drau­go le­te­na“ rū­pi­na­si ati­tar­na­vu­siais šu­ni­mis, su­tei­kia pa­gal­bą juos gy­dant, iš­lai­kant, su­ran­dant nau­jus šei­mi­nin­kus ir pan. „Drau­go le­te­nos“ sąs­kai­ta ban­ke „Nor­dea“ (ban­ko ko­das 21400, at­sis­kai­to­mo­sios sąs­kai­tos Nr. LT65 2140 0300 0300 9745, pa­ve­di­me nu­ro­dy­ti „Tar­ny­bi­nių šu­nų at­mi­ni­mui“).

Vie­nas ge­riau­sių pa­sie­nie­čių tar­ny­bi­nių šu­nų tre­jų me­tų bel­gų avi­ga­nis Ram­zis rug­sė­jo 27 d. bu­vo nu­šau­tas me­džio­to­jo. Tuo­met Ram­zis Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bės miš­ke ne­to­li sie­nos su Ru­si­ja se­kė įta­ria­mų kon­tra­ban­di­nin­kų pėd­sa­kais. Bel­gų avi­ga­nio pa­lai­kai bu­vo kre­muo­ti. Ur­na su ke­tur­ko­jo pe­le­nais sau­go­ma Pa­gė­gių rink­ti­nės, ku­rio­je šuo tar­na­vo, mu­zie­ju­je. Čia įreng­ta Ram­ziui skir­ta eks­po­zi­ci­jos da­lis, kur ga­li­ma su­ži­no­ti apie šio ke­tur­ko­jo tar­ny­bą.