Tarnybą Lietuvoje pradėjo nauja JAV rotacinių pajėgų pamaina
Šią sa­vai­tę tar­ny­bą Lie­tu­vo­je pra­dė­jo Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je 2-ojo ka­va­le­ri­jos pul­ko 2-ojo es­kad­ro­no ka­rių pa­mai­na. Jei pa­kei­tė tris mė­ne­sius Lie­tu­vo­je tre­ni­ra­vu­sius to pa­ties pul­ko 3-io­jo es­kad­ro­no kuo­pos ka­rius.

Nau­jo­ji pa­mai­na – apie 260 JAV ka­rių, taip pat dis­lo­kuo­ti Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­ta­ja­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne. Jie tre­ni­ruo­sis Lie­tu­vo­je iki bir­že­lio pa­bai­gos, ra­šo­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Tai de­šim­to­ji JAV Sau­su­mos pa­jė­gų ka­rių ro­ta­ci­ja Lie­tu­vo­je, taip pat Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Len­ki­jo­je.

Tar­ny­bą bai­gę ir iš Lie­tu­vos iš­vy­kę JAV ka­riai su­grį­žo į nuo­la­ti­nės dis­lo­ka­ci­jos vie­tą Vil­se­ke, Vo­kie­ti­jo­je.

JAV ka­riai ro­ta­ci­jos me­tu vyk­do sa­vo pa­da­li­nio ka­rių in­di­vi­dua­lų, spe­cia­lis­tų ir sky­riaus ren­gi­mą, kar­tu su Lie­tu­vos ka­riais da­ly­vau­ja bend­ro­se ko­vi­nio ren­gi­mo pra­ty­bo­se.

JAV Sau­su­mos pa­jė­gų ka­riai Bal­ti­jos ša­ly­se ir Ry­tų Eu­ro­po­je ro­tuo­ja­si nuo 2014 me­tų pa­va­sa­rio, kaip da­lis JAV Sau­su­mos pa­jė­gų ope­ra­ci­jos „At­lan­to ryž­tas“ (angl. „O­pe­ra­tion At­an­tic Re­sol­ve“). Šia ope­ra­ci­ja, ku­riai va­do­vau­ja JAV sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je šta­bas, JAV ro­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą ir bend­rą są­vei­ką NA­TO są­jun­gi­nin­kams už­ti­kri­nant sau­gu­mą re­gio­ne.

Lie­tu­va at­vyk­sian­tiems są­jun­gi­nin­kų ka­riams tei­kia vi­są rei­ka­lin­gą pri­iman­čios ša­lies par­amą: už­ti­kri­na ka­rių ap­gy­ven­di­ni­mą, mai­ti­ni­mą ir ki­tą rei­ka­lin­gą lo­gis­ti­nę par­amą.