Tarnybą kiša po ministro sparnu
Vy­riau­sy­bė siū­lys keis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) sta­tu­są bei jos va­do­vo sky­ri­mo tvar­ką. Ta­čiau eks­per­tai įspė­ja, kad to­kia re­for­ma pa­žan­gią tar­ny­bą ga­li pa­vers­ti įran­kiu po­li­ti­kų už­gai­doms ten­kin­ti.

Be­veik dvi­de­šimt­me­tį kaip sa­va­ran­kiš­ka Vy­riau­sy­bės įstai­ga vei­kian­ti VMVT ne­tru­kus ga­li pe­rei­ti į Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM) glo­bą. Tar­ny­bos va­do­vui pa­skir­ti ir at­leis­ti tuo­met ne­be­rei­kė­tų Vy­riau­sy­bės su­ti­ki­mo, pa­kak­tų že­mės ūkio mi­nis­tro par­ašo.

Svars­to­ma, kad šias per­mai­nas ga­lė­jo lem­ti bu­vu­sio VMVT di­rek­to­riaus Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo 2016 me­tų ru­de­nį is­to­ri­ja. Ar Vy­riau­sy­bė tei­sė­tai tai pa­da­rė, da­bar aiš­ki­na­si Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas. Ini­cia­ty­vą keis­ti VMVT sta­tu­są tiek po­li­ti­kai, tiek spe­cia­lis­tai ver­ti­na ne­vie­na­reikš­miš­kai.

ŽŪM siū­lo­mi po­ky­čiai tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti nuo lap­kri­čio 1 die­nos.

Svars­tys ko­mi­te­tas

Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to (KRK) pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ And­rie­jus Stan­či­kas pri­si­pa­ži­no ne­sąs nei už VMVT sta­tu­so kei­ti­mą, nei prieš. Pa­sak jo, šį sek­to­rių ir da­bar „še­fuo­ja“ ŽŪM, to­dėl siū­lo­mos pa­tai­sos tik for­ma­li­zuos pro­ce­są. „Vi­sas funk­ci­jas, ku­rias tar­ny­ba vyk­dė iki šiol, vyk­dys ir to­liau. Nie­kas ne­si­keis“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Ta­čiau A. Stan­či­kas ne­pa­nei­gė, kad ren­gia­miems po­ky­čiams ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos tuo­me­tės Vy­riau­sy­bės prob­le­mos at­lei­džiant J. Mi­lių. „Vis­ko ga­li bū­ti. Kai ne­ga­li leng­vai at­leis­ti va­do­vo, ku­ris pa­da­ro daug nu­si­žen­gi­mų, ne­dir­ba taip, kaip tu­rė­tų, tai ir­gi tam­pa prob­le­ma“, – pa­brė­žė Sei­mo na­rys. Jo žo­džiais, į VMVT veik­lą pri­va­lu žiū­rė­ti la­bai at­sa­kin­gai.

„Nuo jos pri­klau­so ir tarp­tau­ti­niai, ne tik vi­daus rei­ka­lai – mais­to sau­ga, gy­vū­nų ge­ro­vė, už­kre­čia­mų­jų li­gų kon­tro­lė. Vi­sas mū­sų eks­por­tas, pre­ky­ba ei­na per šią tar­ny­bą. To­dėl ji, sa­vai­me su­pran­ta­ma, tu­ri dirb­ti skaid­riai ir reik­liai“, – tei­gė A. Stan­či­kas. Jis ža­dė­jo, kad KRK ati­džiai iš­nag­ri­nės ŽŪM pa­teik­tus pa­siū­ly­mus.

KRK vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Ka­zys Star­ke­vi­čius sa­kė skep­tiš­kai ver­ti­nan­tis per­mai­nas. „Tar­ny­bos veik­la su­si­ju­si ne tik su že­mės ūkiu, bet ir su mais­to per­dir­bi­mu, sau­ga, svei­ka­tos klau­si­mais. To­dėl jos pri­ima­mi spren­di­mai pri­va­lo bū­ti ne­ša­liš­ki.

Jei VMVT taps pa­val­di tik ŽŪM, ki­toms sri­tims ga­li bū­ti ne­ats­to­vau­ja­ma“, – bai­mi­no­si par­la­men­ta­ras. Jo nuo­mo­ne, tar­ny­ba tu­rė­tų bū­ti Vy­riau­sy­bės įstai­ga, kaip ir iki šiol. „Vy­riau­sy­bei ir prem­je­rui rei­kia pri­siim­ti tam ti­krą at­sa­ko­my­bę. Ma­tyt, pri­si­dė­jo pra­ėju­sios ka­den­ci­jos skan­da­lai, to­dėl da­bar no­ri­ma pa­pras­čiau­siai nu­sip­lau­ti ran­kas“, – spė­jo K. Star­ke­vi­čius.

Ma­to pa­vo­jų

Bu­vu­sio il­ga­me­čio VMVT va­do­vo J. Mi­liaus ma­ny­mu, jei Vy­riau­sy­bė įgy­ven­dins sa­vo pla­nus, „Lie­tu­vai bus ti­kra tra­ge­di­ja“. „A­pie mais­to ko­ky­bę ga­lė­si­me už­mirš­ti. Aš as­me­niš­kai liau­siuo­si ėjęs į par­duo­tu­ves“, – ti­ki­no jis. Pa­sak J. Mi­liaus, nu­ma­ty­ta pert­var­ka pa­žan­gią tar­ny­bą, ku­rią vie­nin­te­lę iš vi­sų ša­lies ins­ti­tu­ci­jų tei­gia­mai įver­ti­no Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos eks­per­tai, po­li­ti­kai pa­liks „be stu­bu­ro“. „Ji taps ki­še­ni­nė“, – nuo­gąs­ta­vo bu­vęs VMVT di­rek­to­rius.

Ren­gia­miems Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos po­ky­čiams ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos tuo­me­tės Vy­riau­sy­bės prob­le­mos at­lei­džiant Jo­ną Mi­lių.

J. Mi­lius at­krei­pė dė­me­sį, jog ne­ri­mau­ti dėl bū­si­mos VMVT veik­los ver­čia ir tas fak­tas, kad šiuo me­tu val­džio­je yra ne­ma­žai stam­bių ag­ra­ri­nin­kų, tu­rin­čių daug in­te­re­sų šio­je sri­ty­je.

Lie­tu­vos ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas pro­fe­so­rius Vid­man­tas Bi­žo­kas taip pat įsi­ti­ki­nęs, jog nė­ra rei­ka­lo keis­ti da­bar­ti­nį VMVT sta­tu­są. Jis ste­bė­jo­si, ko­dėl per­mai­nos pir­miau­sia pra­de­da­mos nuo VMVT. „Tai la­bai rim­ta or­ga­ni­za­ci­ja, ge­rai, kad jos veik­lą kon­tro­liuo­ja Vy­riau­sy­bė, o ne mi­nis­tras. Per me­tus ga­li pa­si­keis­ti ke­li mi­nis­trai, ką jau kal­bė­ti apie vi­są ka­den­ci­ją. To­dėl ta po­li­ti­ka bus pa­na­ši nei į tvo­rą, nei į mie­tą. La­bai keis­tai at­ro­do, kai že­mės ūkio mi­nis­tras ski­ria, at­lei­džia ir pats kon­tro­liuo­ja“, – kal­bė­jo V. Bi­žo­kas. Pa­sak jo, to­kiu ke­liu, ko­kį da­bar siū­lo ŽŪM, nu­ėjo Len­ki­ja. „Ten per dve­jus me­tus jau pa­si­kei­tė trys tar­ny­bos va­do­vai“, – pa­žy­mė­jo pro­fe­so­rius.

Sie­kia efektyvumo

Per­mai­nų bū­ti­ny­bę ŽŪM ar­gu­men­tuo­ja sie­kiais tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis efek­ty­viau for­muo­ti, už­ti­krin­ti ir kon­tro­liuo­ti vals­ty­bės po­li­ti­ką mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos sri­ty­se, taip pat ga­li­my­be rei­ka­lau­ti griež­tes­nės VMVT at­sa­ko­my­bės.

At­krei­pia­mas dė­me­sys, kad dau­gu­ma pa­grin­di­nių įstai­gų, da­ly­vau­jan­čių for­muo­jant ir įgy­ven­di­nant vals­ty­bės po­li­ti­ką že­mės ūkio sri­ty­je, yra įstai­gos prie ŽŪM, pa­vyz­džiui, Žu­vi­nin­kys­tės tar­ny­ba, Vals­ty­bi­nė gy­vu­lių veis­li­nin­kys­tės prie­žiū­ros, Vals­ty­bi­nė au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos. Taip pat ma­no­ma, kad pa­kei­tus VMVT sta­tu­są su­ma­žė­tų asig­na­vi­mų val­dy­to­jų ir dėl to pa­leng­vė­tų vals­ty­bės biu­dže­to pla­na­vi­mo, vyk­dy­mo bei ver­ti­ni­mo pro­ce­sas, su­ma­žė­tų asig­na­vi­mų val­dy­mo, jų aps­kai­tos ir kon­tro­lės iš­lai­dos. Kar­tu, pa­sak ŽŪM, at­si­ras­tų dau­giau ga­li­my­bių at­siž­velg­ti į že­mės ūkio sri­ty­je pla­nuo­ja­mus veik­los re­zul­ta­tus, bū­tų efek­ty­viau pa­skirs­to­mos, val­do­mos ir nau­do­ja­mos šiai sri­čiai nu­ma­ty­tos lė­šos.

Vy­riau­sy­bė at­lei­do J. Mi­lių 2016-ųjų spa­lį. To pa­grin­das – ne­pri­ta­ri­mas jo veik­los at­as­kai­tai. J. Mi­lius ti­ki­na, kad at­as­kai­ta Vy­riau­sy­bė­je net ne­bu­vo svars­to­ma, o at­lei­di­mą lė­mė po­li­ti­niai mo­ty­vai. Tei­sė­sau­ga bu­vu­siam va­do­vui yra par­eiš­ku­si įta­ri­mus pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu.