Tarnybą baigia 600 šauktinių
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­da­li­niuo­se Vil­niu­je, Klai­pė­do­je, Pa­ne­vė­žy­je, Rad­vi­liš­ky­je ir Ma­ri­jam­po­lė­je de­vy­nių mė­ne­sių nuo­la­ti­nę pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą bai­gia ir į at­sar­gą iš­lei­džia­ma per 600 šauk­ti­nių ka­rių.

Pir­ma­die­nį Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­ne Pa­ne­vė­žy­je vyks tar­ny­bą bai­gu­sių 370 ka­rių iš­lei­di­mo į at­sar­gą ce­re­mo­ni­ja. Pus­šim­tis šią tar­ny­bą bai­gian­čių jau­nuo­lių tęs tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je kaip pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bos ka­riai, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Šie ka­riai tre­ni­ra­vo­si tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je, vyk­dė už­duo­tis su są­jun­gi­nin­kais iš Len­ki­jos ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų.

Tą pa­čią die­ną Rad­vi­liš­ky­je tar­ny­bą baigs 50 Oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no šauk­ti­nių ka­rių. Iš jų 16 tęs tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je kaip pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai.

Tre­čia­die­nį Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Vy­te­nio bend­ro­sios par­amos ba­ta­lio­ne Ma­ri­jam­po­lė­je vyks at­sis­vei­ki­ni­mas su 98 šauk­ti­niais. Per 20 tar­ny­bą bai­gian­čių jau­nuo­lių pla­nuo­ja rink­tis pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je.

Tuo pa­čiu me­tu Klai­pė­do­je krui­zi­nių ir ka­ro lai­vų ter­mi­na­le į at­sar­gą bus iš­ly­dė­ti 47 ka­riai. Maž­daug de­šimt jau­nuo­lių sa­vo at­ei­tį sie­ja su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne, rink­da­mie­si pro­fe­si­nę ka­ro tar­ny­bą.

Penk­ta­die­nį Vil­niu­je Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ge­di­mi­no šta­bo ba­ta­lio­ne pri­va­lo­mą­ją pra­di­nę ka­ro tar­ny­bą baigs 36 šauk­ti­niai. Be­veik treč­da­lis jų ruo­šia­si tęs­ti tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je kaip pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­riai.

Pri­va­lo­mo­ji ka­ro tar­ny­ba Lie­tu­vo­je at­kur­ta per­nai. Tuo­met pa­šauk­ta 3 tūkst. jau­nuo­lių.