Tarnybą aukščiausiu įvertinimu baigia 80 proc. šauktinių
Aukš­čiau­siu įver­ti­ni­mu tar­ny­bą bai­gia ke­tu­ri penk­ta­da­liai šauk­ti­nių, jie gau­na mak­si­ma­lias iš­mo­kas.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės BNS pa­teik­tais duo­me­ni­mis, įver­ti­ni­mą „la­bai ge­rai“ gau­na maž­daug 80 proc. nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių.

15 proc. šauk­ti­nių tar­ny­ba įver­ti­na­ma „ge­rai“, li­ku­sių 5 proc. – pa­ten­ki­na­mai.

Nuo šauk­ti­nių įver­ti­ni­mo pri­klau­so jiems ski­ria­mos iš­mo­kos. Pa­vyz­džiui, „la­bai ge­rai“ įver­tin­tas tar­na­vi­mą sa­vo no­ru pa­si­rin­kęs ka­ro prie­vo­li­nin­kas per de­vy­nių mė­ne­sių tar­ny­bą iš vi­so už­dir­ba kiek dau­giau nei 3 tūkst. eu­rų.

„Ge­rai“ tar­na­vęs sa­vo no­ru į ka­riuo­me­nę at­ėjęs šauk­ti­nis gau­na be­veik 2,6 tūkst. eu­rų, „pa­ten­ki­na­mai“ – 2,2 tūkst. eu­rų.

Anot ka­riuo­me­nės, ver­ti­nant ka­ro prie­vo­li­nin­ko tar­ny­bą at­siž­vel­gia­ma į jo el­ge­sį – ar jis ati­tin­ka ka­rio el­ge­sio nor­mas, su­ge­ba bend­rau­ti, yra man­da­gus, san­tū­rus, tak­tiš­kas, lai­ko­si uni­for­mos dė­vė­ji­mo tai­syk­lių.

Spe­cia­lis­tai taip pat ste­bi, ar šauk­ti­nis to­bu­lė­ja, ple­čia ži­nias, la­vi­na įgū­džius, ar tiks­liai ir lai­ku vyk­do va­dų nu­ro­dy­mus, ar įvyk­do dau­giau nei 70 proc. in­di­vi­dua­lių­jų už­duo­čių. Be to, ver­ti­na­mi ko­vi­nio šau­dy­mo re­zul­ta­tai, at­siž­vel­gia­ma į gau­tus pa­ska­ti­ni­mus ir nuo­bau­das.

Nuo šau­ki­mo į ka­riuo­me­nę grą­ži­ni­mo 2015 me­tais tar­ny­bą jau yra bai­gę 4,6 tūkst. ka­ro prie­vo­li­nin­kų, dar be­veik 1,5 tūkst. ją baigs iki lie­pos vi­du­rio.

Nuo­la­ti­nė pri­va­lo­mo­ji pra­di­nė ka­ro tar­ny­ba grą­žin­ta rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.