Tarėjų idėja juda vėžlio žingsniu
Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas (TTK) im­asi ini­cia­ty­vos spar­tin­ti ta­rė­jų ins­ti­tu­to teis­muo­se įtvir­ti­ni­mo pro­ce­są. Ta­čiau grei­tų re­zul­ta­tų lauk­ti ne­rei­kė­tų.

Po­li­ti­kai kol kas ne­si­ryž­ta prog­no­zuo­ti, ka­da ša­lies teis­muo­se ga­lė­tų pra­dė­ti dirb­ti pir­mie­ji ta­rė­jai. Per­nai spa­lį bai­gian­tis ka­den­ci­jai Sei­mas pa­tvir­ti­no Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą kon­cep­ci­ją, nu­ma­tan­čią, kaip teis­muo­se tu­rė­tų bū­ti įtvir­tin­tas vi­suo­me­nės at­sto­vų da­ly­va­vi­mas. Pa­gal kon­cep­ci­ją ta­rė­jų ins­ti­tu­to tei­si­nis pa­grin­das tu­ri bū­ti nu­ma­ty­tas Kons­ti­tu­ci­jo­je. Pa­grin­di­nio ša­lies įsta­ty­mo pa­tai­sas, tar­da­ma­sis su tei­sės eks­per­tais, ke­ti­na reng­ti Sei­mo TTK.

Sku­bė­ti ne­ke­ti­na­ma, nes, kaip pri­mi­nė ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas, Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra kons­ta­ta­vęs, kad Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos per svars­ty­mą ne­ga­li bū­ti nei kei­čia­mos, nei ko­re­guo­ja­mos. „To­dėl par­eng­ti jas rei­kia la­bai at­sa­kin­gai, kad dėl pa­tai­sų bū­tų ga­li­ma su­si­tar­ti iš kar­to. Nes jei su­ta­ri­mo ne­bus, dar­bas – bergž­džias“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis. J. Sa­ba­taus­ko nuo­mo­ne, pa­kei­ti­mus bū­tų ga­li­ma par­eng­ti per me­tus. Ta­čiau TTK pir­mi­nin­kas abe­jo­jo, ar šią Sei­mo ka­den­ci­ją juos pa­vyk­tų pri­im­ti.

Ieš­kos sprendimo

TTK drau­ge su Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja šian­dien ren­gia dis­ku­si­ją, ku­rio­je ke­ti­na ap­tar­ti ta­rė­jų ins­ti­tu­to teis­muo­se kons­ti­tu­ci­nius as­pek­tus. „Mė­gin­si­me ei­ti prie kon­kre­ti­kos“, – aiš­ki­no J. Sa­ba­taus­kas. Jo žo­džiais, Sei­mo pa­tvir­tin­ta kon­cep­ci­ja „mū­sų ne­gelbs­ti, nes ten nė­ra nu­ma­ty­ta kon­kre­čių da­ly­kų“. Jie tu­rės at­sis­pin­dė­ti tiek Kons­ti­tu­ci­jos, tiek įsta­ty­mų pa­tai­so­se.

Ju­lius Sa­ba­taus­kas: „Jei šiuo me­tu jau tu­rė­tu­me Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų pro­jek­tą, gal­būt ir ga­lė­tu­me grei­tai jas pri­im­ti.“

Anot ko­mi­te­to va­do­vo, teks keis­ti ne­ma­žai įsta­ty­mų – Teis­mų, Bau­džia­mo­jo bei Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­sus, Ad­mi­nis­tra­ci­nių by­lų tei­se­nos. J. Sa­ba­taus­ko tei­gi­mu, ta­rė­jų ins­ti­tu­tas at­si­ras, „kai bū­si­me pa­si­ren­gę“. „Jei šiuo me­tu jau tu­rė­tu­me Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sų pro­jek­tą, gal­būt ir ga­lė­tu­me grei­tai jas pri­im­ti. Ta­čiau kol kas yra daug klau­si­mų, į ku­riuos kon­cep­ci­jo­je ne­at­sa­ky­ta. Šian­dien mė­gin­si­me juos aiš­kin­tis“, – tei­gė par­la­men­ta­ras.

Kaip pa­vyz­dį jis nu­ro­dė ta­rė­jų im­uni­te­to prob­le­mą. Ka­dan­gi tei­sė­jai im­uni­te­tą tu­ri, klau­si­mas, ar jis rei­ka­lin­gas ir drau­ge spren­di­mus pri­im­sian­tiems ta­rė­jams. Nors dau­gu­ma Sei­mo na­rių dėl ta­rė­jų ins­ti­tu­to įtei­si­ni­mo nu­si­tei­kę ge­ra­no­riš­kai, anot J. Sa­ba­taus­ko, „y­ra daug po­van­de­ni­nių ri­fų“.

Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sas, ku­rio­mis siū­lo­ma įtvir­tin­ti ta­rė­jų ins­ti­tu­tą, pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį Sei­mui bu­vo pa­tei­kęs tuo­me­tis Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­rys Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas. Pa­gal jo pro­jek­tą teis­mo ta­rė­jai bū­tų ski­ria­mi sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bų ket­ve­riems me­tams, bet ne il­giau nei dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės. Ta­rė­jais ga­lė­tų bū­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiai ir ki­ti nuo­la­ti­niai ad­mi­nis­tra­ci­nio vie­ne­to gy­ven­to­jai, o rei­kia­mą teis­mo ta­rė­jų skai­čių pa­gal įsta­ty­mą nu­sta­ty­tų tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Tei­sė­jų ta­ry­bos pri­ta­ri­mu. Sei­mas su­ti­ko pro­jek­tą svars­ty­ti, ta­čiau jį kri­ti­ka­vo mi­nė­tą kon­cep­ci­ją par­en­gu­si Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Teis­mai pa­si­keis­tų

Di­de­lis ta­rė­jų ins­ti­tu­to ša­li­nin­kas Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas tei­si­nin­kas Vy­tau­tas Ba­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė dė­sian­tis vi­sas įma­no­mas pa­stan­gas, kad val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai pri­tar­tų Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­soms. Anot jo, šis klau­si­mas yra ir par­ti­jos prog­ra­mo­je, nes vi­suo­me­nės įtrau­ki­mas į teis­mų veik­lą – vie­nas svar­biau­sių „vals­tie­čių“ pri­ori­te­tų.

„Šį pro­ce­są trak­tuo­ja­me kaip teis­mų skaid­ri­ni­mo prie­mo­nę, tai bū­tų la­bai nau­din­ga an­ti­ko­rup­ci­niu po­žiū­riu“, – pa­žy­mė­jo V. Ba­kas. Skir­tin­gai nei J. Sa­ba­taus­kas, „vals­tie­tis“ ma­no, kad Sei­mo ap­su­kos ga­lė­tų bū­ti ir grei­tes­nės. Jei ru­dens se­si­jo­je Kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos, ta­rė­jų ins­ti­tu­to idė­ja ga­lė­tų bū­ti įgy­ven­din­ta po po­ros me­tų.

Julius Sabatauskas

„Ne­kel­čiau klau­si­mo, ar tai bran­giai kai­nuo­tų. Bran­giau kai­nuo­ja ne­pa­si­ti­kė­ji­mas teis­mų sis­te­ma“, – kal­bė­jo V. Ba­kas. Jis at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad šian­dien di­džiau­sios teis­mų prob­le­mos – by­lų vil­ki­ni­mas ir baus­mių tin­ka­mu­mas. Esą apie ką ga­li­ma kal­bė­ti, kai sa­vi­val­dy­bės lyg­mens ko­rup­ci­nis nu­si­kal­ti­mas nag­ri­nė­ja­mas 120 mė­ne­sių. „Vi­du­ti­nė baus­mė už ko­rup­ci­nio po­bū­džio vei­ką – 6 tūkst eu­rų bau­da, kai in­te­re­so su­mos mi­li­jo­ni­nės“, – pik­ti­no­si V. Ba­kas. Jis ma­no, kad vi­suo­me­ni­nių ta­rė­jų at­si­ra­di­mas ga­lė­tų pa­keis­ti teis­mų vei­dą.

Gau­tų atlygį

Pa­gal Sei­mo pa­tvir­tin­tą kon­cep­ci­ją ta­rė­jais ga­lė­tų bū­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiai, įgi­ję bent vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, mo­kan­tys lie­tu­vių kal­bą, ne­inan­tys jo­kių par­ei­gų tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­se ir ati­tin­kan­tys ki­tus rei­ka­la­vi­mus. To­kie as­me­nys į ta­rė­jų są­ra­šą ga­lė­tų bū­ti įra­šo­mi sa­va­no­riš­kais pa­grin­dais, sie­kiant įtrauk­ti pa­kan­ka­mai vi­suo­me­nės at­sto­vų ir už­ti­krin­ti ta­rė­jų ins­ti­tu­to teis­muo­se veiks­min­gu­mą. Į ta­rė­jų są­ra­šą taip pat bū­tų įtrau­kia­mi as­me­nys, at­rink­ti at­si­tik­ti­nės at­ran­kos bū­du, jei­gu ne­pa­kak­tų sa­va­no­rių.

Ta­rė­jai da­ly­vau­tų žo­di­nio by­los nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­se pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­muo­se. Ta­rė­jų pro­ce­si­nės tei­sės ir par­ei­gos šiuo­se teis­muo­se bū­tų iš es­mės pri­ly­gin­tos tei­sė­jo pro­ce­si­nėms tei­sėms ir par­ei­goms. Ta­rė­jai kar­tu su tei­sė­jais nag­ri­nė­tų mi­nė­tos ka­te­go­ri­jos ci­vi­li­nes, bau­džia­mą­sias, ad­mi­nis­tra­ci­nes by­las ir kar­tu pri­im­tų šio­se by­lo­se teis­mo spren­di­mus. Už su­gaiš­tą lai­ką vyk­dant pi­lie­ti­nę par­ei­gą ta­rė­jams bū­tų mo­ka­mos nu­sta­ty­to dy­džio kom­pen­sa­ci­jos.

Ar­gu­men­tai „už“ ir „prieš“

Ta­rė­jų ins­ti­tu­to ša­li­nin­kai ar­gu­men­tuo­ja, kad jį įtvir­ti­nus su­stip­rė­tų vi­suo­me­nės tei­si­nis švie­ti­mas, bū­tų įgy­ven­din­ta po­žiū­rių įvai­ro­vė, su­ar­tė­tų „gy­vo­ji“ ir for­ma­lio­ji tei­sė, tei­si­nė sis­te­ma tap­tų de­mo­kra­tiš­kes­nė, at­si­ras­tų pa­pil­do­ma ap­sau­ga nuo teis­mo pikt­nau­džia­vi­mo, ta­rė­jai bū­tų lyg pa­pil­do­mas tei­sė­jų ne­prik­lau­so­mu­mo ga­ran­tas.

Idė­jos prieš­inin­kams di­džiau­sią ne­ri­mą ke­lia tai, kad Lie­tu­vo­je nė­ra ta­rė­jų ins­ti­tu­ci­jos tra­di­ci­jos, to­dėl to­kia ins­ti­tu­ci­ja ga­li tap­ti ne­rei­ka­lin­gu ba­las­tu teis­mo pro­ce­sui, spren­di­mai bū­tų ne­prog­no­zuo­ja­mi, iš­aug­tų lai­ko ir pi­ni­gų są­nau­dos, spren­di­mai bū­tų pri­ima­mi ne­iš­ma­nant tei­sės ir re­mian­tis su­bjek­ty­viu tei­sin­gu­mo jaus­mu. Tai esą pa­ska­tin­tų bau­džia­mo­sios po­li­ti­kos griež­tė­ji­mą, at­si­ras­tų fa­vo­ri­tiz­mo ir ko­rup­ci­jos grės­mė, bū­tų va­do­vau­ja­ma­si emo­ci­jo­mis, prie­ta­rais ir ste­reo­ti­pais.

Miš­rios pro­fe­sio­na­lių tei­sė­jų ir ta­rė­jų ko­le­gi­jos yra po­pu­lia­rios Ry­tų, Vi­du­rio ir Va­ka­rų Eu­ro­po­je. Ta­rė­jų ins­ti­tu­tas vei­kia Vo­kie­ti­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je, Šve­di­jo­je, Aus­tri­jo­je, Bel­gi­jo­je, Da­ni­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Len­ki­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je ir ki­to­se ša­ly­se. Lie­tu­vo­je teis­mų ta­rė­jų ins­ti­tu­ci­ja bu­vo pa­nai­kin­ta 1995 me­tais. Tei­si­nin­kai ir po­li­ti­kai ne­tu­ri bend­ros nuo­mo­nės, ar ją ver­tė­tų at­kur­ti.

Tei­sės ins­ti­tu­to at­lik­ta vie­šo­sios nuo­mo­nės apk­lau­sa ro­do, jog vi­suo­me­nė pa­lai­ko teis­mų ta­rė­jų įtvir­ti­ni­mą Lie­tu­vos teis­mų sis­te­mo­je. 25,5 proc. apk­laus­tų­jų ma­no, kad ta­rė­jų ins­ti­tu­tas rei­ka­lin­gas, 17,6 proc. res­pon­den­tų ma­no, jog ta­rė­jų ins­ti­tu­tas ne­rei­ka­lin­gas, o 29,9 proc. apk­laus­tų­jų ne­tu­ri nuo­mo­nės šiuo klau­si­mu.