Tamsi partinių išlaidų eilutė „kita“
Vals­ty­bės do­tuo­ja­mos par­la­men­ti­nės par­ti­jos ne­lin­ku­sios de­ta­liai skelb­ti, kaip lei­džia mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gus. Tik ke­lios jų nu­ro­do, kad de­šim­tys tūks­tan­čių iš na­cio­na­li­nio biu­dže­to gau­tų eu­rų at­sei­kė­ja­mi su­ve­ny­rams, pa­la­pi­nėms, at­ri­bu­ti­kai, sąs­kry­džiams or­ga­ni­zuo­ti ar­ba tie­siog mais­tui. Dau­gu­ma po­li­ti­nių jė­gų to­kias iš­lai­das lin­ku­sios įtrauk­ti į abs­trak­čią ei­lu­tę „Ki­tos pa­slau­gos“.

Užd­rau­dus ju­ri­di­niams as­me­nims fi­nan­siš­kai rem­ti par­ti­jas, pa­grin­di­nis jų pi­ni­gų šal­ti­nis – vals­ty­bės biu­dže­to do­ta­ci­jos. Per­nai de­vy­nioms par­ti­joms skir­ta 5,5 mln. eu­rų, šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį – 2,7 mln. eu­rų.

Vals­ty­bės biu­dže­to asig­na­vi­mų pa­nau­do­ji­mo at­as­kai­tos by­lo­ja, kad par­ti­jos šiuos pi­ni­gus lei­džia ne vien rin­ki­mams, agi­ta­ci­jai, biu­rams ir dar­buo­to­jams iš­lai­ky­ti. Mo­kes­čių mo­kė­to­jai su­mo­ka ir, pa­vyz­džiui, už par­ti­nius sąs­kry­džius. Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), šiuo me­tu ana­li­zuo­jan­ti 2015 me­tų par­ti­jų fi­nan­si­nes at­as­kai­tas, tu­ri joms pa­sta­bų.

14 tūkst. eu­rų – Mo­ters die­nai

Skai­čiuo­ja­ma, kad vals­ty­bės do­ta­ci­jų lė­šos su­da­ro apie du treč­da­lius par­ti­jų pa­ja­mų. Jau penk­tus me­tus vers­tis be ofi­cia­lios vers­lo pa­gal­bos tu­rin­čios po­li­ti­nės jė­gos sa­vo biu­dže­tų sky­les ban­do kam­šy­ti fi­zi­nių as­me­nų par­ama, na­rys­tės mo­kes­čiais. Kai ku­rios par­ti­jos iš to­kio mo­kes­čio su­ren­ka šim­tus tūks­tan­čių eu­rų, ki­tos – tik de­šim­tis. Tai­gi da­lis par­ti­nių ren­gi­nių iš­lai­dų ap­mo­ka­ma biu­dže­to pi­ni­gais.

Api­bend­rin­tos in­for­ma­ci­jos, kiek kas­met at­siei­na įvai­rūs po­li­ti­kų or­ga­ni­zuo­ja­mi ren­gi­niai – šven­tės, su­siė­ji­mai, sąs­kry­džiai, nė­ra. Par­ti­jos to­kias iš­lai­das „pas­le­pia“ ei­lu­tė­se „Ki­tos pa­slau­gos, su­si­ju­sios su po­li­ti­nės par­ti­jos įsta­tuo­se nu­ma­ty­ta veik­la“ ar­ba „Pas­lau­gų tei­ki­mo iš­lai­dos“.

Ta­čiau iš kai ku­rių par­ti­jų fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės do­ku­men­tų aiš­kė­ja, kiek kai­nuo­ja vie­na ar ki­ta par­ti­nė veik­la. Štai Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) nu­ro­do, kad per­nai par­ti­jos su­va­žia­vi­mui iš­lei­do per 28 tūkst., LSDP šven­tei Ko­vo 8-osios pro­ga – 14 tūkst., LSDP sąs­kry­džiui – be­veik 39 tūkst., „LSDP pa­la­pi­nėms“ – kiek dau­giau nei 11 tūkst. eu­rų. Dar 7,4 tūkst. kai­na­vo LSDP pre­zi­diu­mo po­sė­džiai, 5,6 tūkst. – LSDP ta­ry­bos po­sė­džiai, o „su­ve­ny­rai ju­bi­lia­tams“ at­siė­jo 16,7 tūkst. eu­rų.

Iš VRK pa­teik­tos so­cial­de­mo­kra­tų at­as­kai­tos apie biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ji­mą ma­ty­ti, kad di­džią­ją da­lį šių iš­lai­dų par­ti­ja den­gė mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gais, iš­sky­rus sąs­kry­dį, už ku­rį iš asig­na­vi­mų su­mo­kė­ta 13,8 tūkst. eu­rų, ir su­ve­ny­rus ju­bi­lia­tams, ku­riems iš do­ta­ci­jos at­riek­ta 6,7 tūkst. eu­rų.

Sąs­kry­džiai – par­ti­jos bi­čiu­lių pobūviams

Pa­žy­mė­ti­na, kad LSDP, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis, ga­na de­ta­liai nu­ro­do sa­vo iš­lai­das. Ki­tos par­ti­jos ap­si­ri­bo­ja la­ko­niš­ka in­for­ma­ci­ja. Štai apie skaid­ru­mą daug kal­ban­tis Li­be­ra­lų są­jū­dis VRK pa­teik­to­je biu­dže­to asig­na­vi­mų pa­nau­do­ji­mo at­as­kai­to­je nu­ro­do, kad 14,5 tūkst. eu­rų iš­lei­do „par­ti­jos me­ti­niam sąs­kry­džiui“. Kam kon­kre­čiai ke­lia­vo šie pi­ni­gai, ne­de­ta­li­zuo­ja­ma. Li­be­ra­lų są­jū­dis pa­tei­kia dar vie­ną iš­lai­dų ei­lu­tę – „Ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mo iš­lai­dos“, ku­rio­je mi­ni­ma 25,6 tūkst. eu­rų su­ma.

Trum­pa in­for­ma­ci­ja apie iš­lai­das par­ti­niams su­si­bė­gi­mams ap­si­ri­bo­ja ir „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja. Ji in­for­muo­ja, kad par­ti­jos me­ti­nio sąs­kry­džio iš­lai­dos sie­kė 35,1 tūkst. eu­rų. Ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti 64,7 tūkst. eu­rų iš­lei­do Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD), Dar­bo par­ti­ja – 38,1 tūkst. eu­rų. To­kia iš­lai­dų ei­lu­tė – ir Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) biu­dže­to asig­na­vi­mų pa­nau­do­ji­mo at­as­kai­to­je. Fi­gū­ruo­jan­ti su­ma – 2,8 tūkst. eu­rų.

VRK at­lie­ka tyrimą

VRK Po­li­ti­nių par­ti­jų fi­nan­sa­vi­mo kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Li­na Pe­tro­nie­nė aiš­ki­no, kad Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­me ga­na ap­ta­kiai nu­ro­dy­ta, kam jos ga­li nau­do­ti biu­dže­to lė­šas. Anot jos, iš­lai­dos tu­ri bū­ti su­si­ju­sios su par­ti­jų veik­la, ir tiek. Įsta­ty­mas nu­ma­to, kad do­ta­ci­jos lė­šas po­li­ti­nės jė­gos ga­li nau­do­ti pirk­da­mos pa­slau­gas, tai­gi tai ir da­ro. „Da­bar ti­ria­me, ar tos iš­lai­dos yra par­ti­jų iš­lai­dos pa­slau­goms, ar jos tei­sin­gai nu­ro­dy­tos do­ku­men­tuo­se ir ar jos ne­ke­lia abe­jo­nių dėl tei­sė­tu­mo“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė L. Pe­tro­nie­nė.

Ji su­ti­ko, kad kai ku­rios par­ti­jų nu­ro­dy­tos iš­lai­dos iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do ne­ti­kė­tai. Pa­vyz­džiui, asig­na­vi­mai LSDP ju­bi­lia­tų su­ve­ny­rams, pa­la­pi­nėms su par­ti­jos sim­bo­li­ka. „Taip, čia yra keis­tų iš­lai­dų. Kai žiū­rė­jo­me at­as­kai­tas, ki­lo klau­si­mų. Štai tur­tas ir pre­kės pa­teik­tos kaip pa­slau­gos. Da­bar ver­ti­na­me do­ku­men­tus, bus gal­vo­ja­ma, kaip keis­ti tvar­ką, ar teik­si­me re­ko­men­da­ci­jas“, – mi­nė­jo VRK at­sto­vė.

L. Pe­tro­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad VRK par­ti­jų pra­šo nu­ro­dy­ti kon­kre­čiau, ko­kios jų iš­lai­dos pa­slau­goms. „Kad bū­tų su­pran­ta­ma, ar iš­lai­dos tei­sė­tos, rei­ka­lau­ja­me de­ta­li­zuo­ti, jog tai su­si­ję su par­ti­ne veik­la, nu­ma­ty­ta par­ti­jų sta­tu­tuo­se. To rei­kia, kad ne­bū­tų abs­trak­ci­jų ir iš­lai­dų, ku­rios nie­ko bend­ra su par­ti­jų veik­la ne­tu­ri. Na, tar­ki­me, ma­sa­žo pa­slau­goms“, – pri­dū­rė ji.

Svar­bu žinoti

Sergejus Muravjovas: „Kai neaišku, kam panaudoti pinigai, kyla klausimas, ar jie panaudoti tinkamai."

Ta­čiau pa­čios par­ti­jos vie­šai ir prie­ina­mai aps­kri­tai ne­lin­ku­sios skelb­ti iš­sa­mių sa­vo fi­nan­si­nių do­ku­men­tų. At­as­kai­tų, pa­sie­kia­mų VRK pus­la­py­je, duo­me­nys ga­na abs­trak­tūs, pa­tei­kia­mi įvai­riais for­ma­tais ir pan.

TS-LKD, LSDP, Dar­bo par­ti­jos tink­la­la­piuo­se duo­me­nų apie pa­ja­mas ir iš­lai­das va­kar „Lie­tu­vos ži­nių“ žur­na­lis­tui ne­pa­vy­ko ras­ti. Li­be­ra­lų są­jū­dis skelb­ti to­kią in­for­ma­ci­ją pra­dė­jo ne­se­niai, po par­ti­jos ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ga­li­mo ky­ši­nin­ka­vi­mo skan­da­lo. Tink­la­la­py­je at­si­ra­do sky­rius „Fi­nan­sų skaid­ru­mas“.

„Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ Lie­tu­vos sky­riaus va­do­vas Ser­ge­jus Mu­rav­jo­vas ap­gai­les­ta­vo, kad iki šiol ne­aiš­ku, kaip kon­kre­čiai par­ti­jos lei­džia iš biu­dže­to gau­tus pi­ni­gus. Jis ra­gi­no jas kuo grei­čiau pa­teik­ti iš­sa­mias iš­lai­dų at­as­kai­tas, ne­si­nau­do­ti ei­lu­tė­mis „ki­ta“ ir ne­var­dy­ti su­mų api­bend­rin­tai. „Kai ne­aiš­ku, kam pa­nau­do­ti pi­ni­gai, ky­la klau­si­mas, ar jie pa­nau­do­ti tin­ka­mai. Tai vie­na­reikš­miš­kai svar­bu ži­no­ti“, – sa­kė S. Mu­rav­jo­vas.

Juo­lab kad, jo žo­džiais, šiu at­ve­ju ne­kal­ba­ma apie gal­būt ne­tei­sė­tas po­li­ti­nių jė­gų iš­lai­das. Fur­še­tams ir pa­si­links­mi­ni­mams pi­ni­gus lei­džian­čios par­ti­jos įsta­ty­mo ne­pa­žei­džia, ta­čiau apie to­kias iš­lai­das tu­rė­tų skelb­ti prie­ina­mu bū­du. „Par­ti­jos tu­rė­tų nu­ro­dy­ti, kad tai yra mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gai, ir de­ta­li­zuo­ti, kaip jie pa­nau­do­ja­mi. Ar jau­čia­mės ge­rai, kai par­ti­ja iš­lei­džia pi­ni­gus po­ky­liams, do­va­noms, pa­si­links­mi­ni­mams? Tai – jau kiek­vie­no rin­kė­jo rei­ka­las. Ar tai etiš­ka, o gal yra bū­dų pi­ni­gus pa­nau­do­ti efek­ty­viau? Ir kal­ba­ma ne vien apie asig­na­vi­mus“, – aiš­ki­no S. Mu­rav­jo­vas.

Par­ti­jų ly­de­riai la­bai daž­nai kal­ba apie ko­vą su ko­rup­ci­ja ir skaid­ru­mą, tai­gi jos ga­lė­tų pra­dė­ti nuo sa­vęs. Po­li­ti­kai tar­si ban­do tai da­ry­ti, ta­čiau jų skel­bia­mi duo­me­nys – pa­se­nę. An­tai TS-LKD tink­la­la­pio skil­ty­je „Vie­šie­ji pir­ki­mai“ in­for­ma­ci­ja pa­sta­rą­jį sy­kį at­nau­jin­ta 2014 me­tų ba­lan­dį, Dar­bo par­ti­jos sve­tai­nė­je to­kios in­for­ma­ci­jos aps­kri­tai nė­ra, o so­cial­de­mo­kra­tai pa­tei­kia duo­me­nis apie ma­žos ver­tės pir­ki­mus.