Taisys teatralų pasipiktinimą sukėlusį projektą
Tea­tra­lų pa­si­pik­ti­ni­mą su­kė­lęs Tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo pro­jek­tas bus tai­so­mas.

Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis at­nau­ji­no pro­jek­tą ren­gian­čią dar­bo gru­pę ir pa­ve­dė jai iki ki­tų me­tų sau­sio 30-osios pa­teik­ti nau­ją įsta­ty­mo pro­jek­tą.

Dar­bo gru­pė­je dirbs ne tik Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, tea­trų ad­mi­nis­tra­ci­jų, tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jus vie­ni­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų, pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai, bet ir pa­tys tea­tra­lai.

Į ją įtrauk­tas Keis­tuo­lių tea­tro va­do­vas Ai­das Gi­nio­tis, ne­ei­li­nio sce­nos me­no kū­rė­jų su­va­žia­vi­mo da­ly­viai ak­to­riai Al­gir­das Gra­daus­kas, Vy­tau­tas Kup­šys, Hen­ri­kas Sa­vic­kis, re­ži­sie­rius Pe­tras Men­dei­ka. Taip pat dar­bo gru­pė­je dirbs pir­mą­jį pro­jek­tą kri­ti­ka­vęs par­la­men­ta­ras kon­ser­va­to­rius Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis.

Anks­tes­nės dar­bo gru­pės par­eng­tas Tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo pro­jek­tas su­kė­lė ar­šų pa­si­pik­ti­ni­mą tarp ak­to­rių. Jų tei­gi­mu, jei­gu bū­tų pri­im­tas par­eng­tas pro­jek­tas, Lie­tu­vo­je bū­tų su­griau­tas re­per­tua­ri­nis tea­tras, tea­tra­lai ne­tek­tų so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų, kil­tų grės­mė tea­trams pra­ras­ti sa­vo pa­sta­tus pres­ti­ži­nė­se did­mies­čių vie­to­se.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos par­eng­tos Tea­trų ir kon­cer­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mo pa­tai­sos, be ki­ta ko, nu­ma­tė, kad tea­trai ga­lė­tų bū­ti pert­var­ky­ti į vie­šą­sias įstai­gas. Anot mi­nis­tro Š.Bi­ru­čio, tai leis­tų jiems pri­trauk­ti pa­pil­do­mų lė­šų, nes bū­tų ga­li­ma nuo­mo­ti tu­ri­mas ne­rei­ka­lin­gas pa­tal­pas, už­siim­ti ki­ta ūki­ne veik­la.

Taip pat bu­vo nu­ma­ty­ta įtei­sin­ti pen­ke­rių me­tų ter­mi­nuo­tas su­tar­tis ak­to­riams - tai esą iš­spręs­tį prob­le­mą, kad da­bar kai ku­rie ak­to­riai yra užim­ti vos ke­liuo­se spek­tak­liuo­se per me­tus, ta­čiau jiems mo­ka­mas at­ly­gi­ni­mas.

Mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, per­nai iš 368 ak­to­rių ir so­lis­tų, dir­bu­sių dra­mos ir mu­zi­ki­niuo­se tea­truo­se pa­gal nuo­la­ti­nes dar­bo su­tar­tis, 105 bu­vo ne­pa­kan­ka­mai užim­ti ir įstai­gos spek­tak­liuo­se da­ly­va­vo nuo vie­no kar­to per me­tus iki dvie­jų kar­tų per mė­ne­sį. Jų at­ly­gi­ni­mams per­nai skir­ta 14,2 mln. li­tų. Gre­ta nuo­la­ti­nių ak­to­rių per­nai taip pat bu­vo pa­kvies­ti 417 me­ni­nin­kų pa­gal in­te­lek­ti­nių pa­slau­gų su­tar­tis, jiems skir­ta dar be­veik 2,5 mln. li­tų.

Pa­skel­bus šį įsta­ty­mo pro­jek­tą lap­kri­čio 10 die­ną Vil­niu­je su­reng­tas pir­ma­sis ne­ei­li­nis sce­nos me­no kū­rė­jų su­va­žia­vi­mas. Jo da­ly­viai nu­spren­dė rei­ka­lau­ti kul­tū­ros mi­nis­tro „dar­bie­čio“ Š.Bi­ru­čio at­sis­ta­ty­di­ni­mo.