Taboro gyventoja įkalčius bandė sunaikinti krosnyje
Vyk­dy­da­mi ope­ra­ci­ją Vil­niaus či­go­nų ta­bo­re, ket­vir­ta­die­nį, apie 17.30 val., kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, pa­te­kę į na­mą vir­šu­ti­nia­me ta­bo­re, pa­ste­bė­jo, kad mer­gi­na į kū­re­na­mą kros­nį įme­tė plas­ti­ki­nį mai­še­lį su bliz­giais lanks­ti­nu­kais. 

Įta­rę, kad į kros­nį bu­vo įmes­tos su­nai­kin­ti nar­ko­ti­nės me­džia­gos, po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, nors ir ri­zi­kuo­da­mi ap­deg­ti, iš kros­nies kuo sku­biau iš­trau­kė po­lie­ti­le­ni­nį mai­še­lį.

Ja­me ap­ti­ko 64 aliu­mi­nio fo­li­jos lanks­ti­nu­kus su mil­te­liais, įta­ria­ma, nar­ko­ti­ne me­džia­ga – he­roi­nu. Dėl šio įvy­kio bu­vo su­lai­ky­ta 1998 me­tais gi­mu­si ta­bo­ro gy­ven­to­ja. Po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis ar psi­cho­tro­pi­nė­mis me­džia­go­mis su tiks­lu jas pla­tin­ti.